Báród

(Nagy-), az egykori báródsági nemes oláh kerület vagy Báródság és 1848-ig a báródsági kapitány székhelye; most nagyközség Biharmegye élesdi j.-ban a Körös mellett, (1891) 2089 oláh, tót és magyar lakossal, kik nagyobb mértékben űznek agyag- és kőipart. Van postahivatala és postatakarékpénztára. Határában fehér kovakő és fehér márvány található; barnaszéntelepei nincsenek mívelés alatt. Patakjaiban sok rákot és pisztrángot fognak, vidéke igen szép. Az országút innen vezet a Királyhágóra. (L. o.)

Baroda

az indiai brit uralom fenhatósága alatt álló, B. vagy Gaikovar mahratt fejedelemségnek (ter.: 22,195 km2, lakóinak száma (1881) 2.185,000) fővárosa a Visvamitra partján; termékeny, tágas sikságon. (1891) 116,420 lak. A fallal kerített belső várost két széles, egymást derékszögben metsző utca 4 részre osztja; háromban a gazdagok, a negyedikben a király palotái vannak; a széles utcák metszőpontján, tágas íveken, egy a város minden részéből látható és a khinai pagodákra emlékeztető magas torony áll. A körfalakon kívül vannak a városnál sokkal nagyobb tért elfoglaló külvárosok. Az angol tiszti és katonai szállások a városon kívül, a vaspályaház körül épültek.

Barodet

Dezső, francia politikus, szül. Sermesseben (Saône-et-Loire) 1823. Atyja tanító volt s ő is tanítói pályára lépett. Köztársasági érzelmei miatt állását elvesztette s előbb házitanító, utóbb gyáros lett Lyonban. A császárság bukása után (1870) a radikális párt feje lett Lyonban s 1871. Thiers lyoni mairenek nevezte ki. 1873. pártja Parisban léptette föl képviselőjelöltnek s csakugyan győzedelme közvetve Thiers elnök bukását vonta maga után. Jelenleg is a radikális pártnak egyik vezére a kamarában.

Barográf

készülék, mely maga jegyzi fel a légnyomás változásait; l. Légsulymérő.

Barok

Régi magyar személynév, mely nyilván a zsidó Barukh névnek felel meg s azon zsidó eredetü nevek közé tartozik, melyek még a beköltözés előtt, a Mózes vallású kozárok befolyása alatt terjedtek el őseinknél. Hogy voltak ilyen neveink, kitűnik abból, hogy némelyiknél kimutatható a valódi héber forma, ellentétben az olyan ó-testamentomi nevekkel, melyeket a kereszténységgel együtt latinosított alakban vettünk át; ilyen az Eliach név, melynek martirologiumi változata Eliás s ebből Illés vagy a keleti kereszténységnél Iliasz s ebből a délszlávoknál Ilia, nálunk Ilia vagy Illye, ezek mellett azonban előfordul az Eliach forma is. A Barok nevet a Csák nemzetség bihari ágának tagjai viselték; az oklevelek Baroch, Barch és Baarch alakban irják s rendszerint Barcsnak szokták olvasni; a fehérmegyei Barok község azonban, mely a Csák-nemzetség ősi birtokterületén fekszik, arra mutat, hogy a Barcs névvel nem szabad összezavarni.

Barok

(eszt., ol. barocco, franc. baroque), a művészi stilusnak ama mult századbeli elváltozása, némelykor elfajulása, mely mindenben a tulzott méreteket és a szokatlan ellentéteknek megdöbbentő összehozatalát hajhássza, az egyszerü fenséges és harmonikus helyett. Amennyiben a B. a rococo (l. o.) nyomába lépett és a kicsinyt, gyengédedecskét, cicomást, cifrát kiszorította, jó ellenhatást képviselt és lelki emelkedéssel van összekötve. B, festő a mai korban p. a svájci Böcklin. Egyáltalában a B. az építészetben újra divatossá lesz. B.-nak nevezik különben az irodalomban a meglépő, ugyszólván megdöbbentő ötleteket, fordulatokat, melyek a fenségest utánozzák, de melyek csupán az alanyi szeszélyből származnak, és melyeknek kevés logikai vagy természeti alapjuk van.

Barolit

1. Witherit.

Barom

1. Nagy-B. (Gross-Warasdorf, Velki= Barisdoff), kisközség Sopronmegye felsőpulyai járásában, (1891) 1511 horvát lakossal, postahivatallal, postatakarékpénztárral. - 2. Kis-B. (Klein-Warasdorf), kisközség ugyanott, (1891) 1173 horvát lakossal.

Barom

szükebb értelemben a szarvasmarha és bivaly, tágabb értelemben a ló, juh, sertés is, tehát az összes gazdasági háziállatok. Baromizék- nek mondják a takarmánynak ama hasznavehetetlen részeit, melyeket a barom az etetőhelyen vagy jászolban hagy; baromjárás, azaz út a földeken vagy a határban, melyen a barom a legelőre szokott járni; baromhajtó egy bérbe fogadott ember, ki a kereskedő barmait a vásárra hajtja, s kit máskép hajtsárnak is neveznek; baromdög főleg a marhavész, de tágabb értelemben minden veszélyes járvány; baromorvos az állatorvos.

Barombogár

l. Bögölyfélék.


Kezdőlap

˙