Bartolucci

Viktoria, operaénekesnő, szül. Firenzében 1861 ápr. 20. Csengő, szép hangjával, játszi természetével már mint a ferrarai leányiskolai növendéke teltünő jelét adta hivatottságának. E természetes hivatottságot követve lépett először színpadra 1877 december havában Pesaroban. S miután körutjában az összes nagyobb olasz városokban tetszést aratott, Verdi ujonnan készült Aydájával európai körutra indult. Budapesten 1881 októberében lépett föl először a Favorita címszerepében s oly osztatlan tetszést aratott, hogy azonnal szerződtették. Magyarország iránt való rokonszenvének kifejezéséül csakhamar megtanult magyarul s Bánkbán Gertrudját, Atala címszerepét, Faust és Mefistofeles Margaretáját, a Próféta Fidesét, Carmen címszerepét a legszebb sikerrel énekelte magyarul. 1890-ben lépett vissza a m. kir. operaháztól, miután nőül ment Pártos Béla fővárosi műépítészhez.

Barton

(ejtsd: bertn), több grófság neve az északamerikai államokban. 1. Kansasban; területe 2304 km2, 10,318 lak. - 2. Misszuri államban; területe 1728 km2, 10,332 lak. Főhelye: Lamar. -3. Georgia államban; területe 2056 km2, 8960 lak. Főhelye: Cartensville.

Barton

l. Bernát, angol költő (The Quaker Poet), szül. Londonban 1784 jan. 31., megh. 1849 febr. 19. Mint atyja, ki quäker volt, ő is előbb kereskedő lett, de azután magántanító volt Liverpoolban s utóbb belépett egy woodbridgei bankházba segédnek. Költeményei, melyekben a quäkerek vallásossága nyilvánul, kecsességökkel és könnyedségökkel a legkiválóbb szellemeknek, Southeynek, Charles Lambnak, sőt Byronnak a tetszését is megnyerték. Munkái: Metrical effusions (1812), Poems by an amateur (1818), azután Poems (1825), Napoleon and other poems, Verses on the death of Shelley (1822), Poetic vigils (1824), Devotional verses (1826), A widow's tale and other poems (1827), A new-year's eve and other poems (1828), The reliquary (1836) Household verses (1845). -Leánya, Lucy, néhány vallásos ifjusági iraton kivül kiadta B. költeményeinek válogatott gyüjteményét 1849.

2. B. Erzsébet, Addingtonban, Kent angol grófságban élt a XVI. században, kivégezték 1534-ben. Gyakori látomásai voltak s jövő eseményeket is előre megmondott. E prófétai szereplésben némelyek hittek, mert a leány szeplőtelen életü volt s az őszinteség minden jelével ékeskedett. Miután egy Mária-kép előtt meggyógyult, Canterburyben apácává lett s ekkor még nagyobb mértéket vettek jövendölései, melyek főkép az akkor elterjedt bűnök büntetését tárgyalták. Maga Morus Tamás és Fisher püspök is hittek látásainak természetfölötti eredetében. Mikor B. VIII. Henrik királynak azt jövendölte és irta, hogy, ha nejét, Katalint elűzi, 7 hónap mulva meghal s utána leánya, Mária jut a trónra, a király B.-t és némely hivét, mint, Bocking dr. kanonokot, Veeringet s másokat előbb kinzások által önvádolásra birt, azután 1834 ápr. 21. Tyburnban kivégeztette; azokat pedig, kik a jövendölésről tudtak és hallgattak, fogságra és vagyonvesztésre itélte. B.-t különbözőképen itélik meg a történetirók; ugy látszik, hogy idegbeteg nő volt, ki maga is csalódott, másokat is félrevezetett, de minden rossz szándék és csalfaság nélkül; a király eljárása iránta kétségtelenül igazságtalan volt.

Barton-agyag

és homok, a harmadkor felső eocénjéből való hatalmas (itt-ott 120 m. vastag) agyag- meg homokrétegek szferosziderit gömbökkel. Gyakoriak benne a kövületek (Nummulites variolarius Lam., N. planulatus stb.).

Bartonia

Lindl. (növ.), a Loasa-félék egy-vagy kétnyári növénye, Chileben s É.-Amerika DNy-i részén; karéjos v. szárnyas hasábu levelei, magánosan álló nagy virágai vannak. A B. aurea Lindl. 63-80 cm. magas, fénylő aranyossárga és narancsszínnel pettyegetett virágokkal, az ujabb nyári disznövények egyik legszebbike.

Bartoniek

Géza, a budapesti polgáriskolai tanítóképző tanára; szül. Szárazfalun (Szuha) Pozsonymegyében 1854 szept. 5-én. Középiskoláit Nagyszombatban és Pozsonyban, az egyetemet Budapesten végezte; 1879-től 1886-ig tanársegéd volt a budapesti egyetem fizikai intézetén. Ismertető cikkei és értekezései: Elektromos halló és beszélő készülék. Fotofon (Természettud. Közlöny 1882), Az ég szokatlan pirossága 1883-ban (Természettud. Közlöny 1884) Uj módszer a hangterjedés sebességének meghatározására (Akad. Értesítő 1886), Hangtani kisérletek (Természettud. Közlöny pótfüzete, Math. Mittheilungen és Annalen der Physik 1889), Az elektromos és fényjelenségek rokonsága (Természettud. Közl 1889). Állófényhullámok(Math. ésPhy. Lapok 1891-92.) Azonkivül lefordította Guillemin A mágnesség és elektromosság (1885) c. művét. B. a Math. és Phys. Lapok fizikai részének szerkesztője.

Bartonien

vagy Barton-emelet, Mayer-Eymar megnevezése szerint a harmadkor felső eocénjének egyik emelete. Nálunk a Bryozoa-rétegek, a felső orbitoid horizon felelnek meg neki.

Barton-on-Irwell

(ejtsd: -onn-örvell), egykoron önálló helység Lancaster angol grófságban, most Eccles-szel (l. o.) van egyesítve.

Barton-upon-Humber

(ejtsd: -öppon-hömbr), város Lincoln angol grófságban, (1891) 5226 lak., téglagyárakkal.

Bartos

(Bartos-Lehotka), kisközség Bars vármegye garamszentkereszti járásában, (1891) 385 tót lak., vasuti állomással, posta- és táviróhivatallal, postatakarékpénztárral. Határában a körmöcbányai m. kir. arany- és ezüstbánya egyes művei vannak.


Kezdőlap

˙