Batildis

(Balthild, Baldechild vagy Baudour), szent, angolszász hercegnő. Kalózok Franciaországba vitték, ahol II. Klodvig neje lett. Férje halála után III. Klotár kiskoru fia nevében uralkodott 660-678-ig. Több kolostort alapított. Utolso éveit a chellesi zárdában töltötte. Megh. 680 körül. Napja: jan. 30. V. ö. Drion, La reine Bathilde, 1865; Chevalier művében: Répertoire des sources historiques, I. 239-40 l.; Stephen, Dictionary, III. 404-446.

Batin

falu Bolgárországban, a Duna meredek, agyagos partján Szvistov és Ruszcsuk között, mellette 1810 szept. 7-én a törökök az oroszoktól vereséget szenvedtek.

Batina, dolnja

község Varasd vmegye zlatári j: ban, (1891) 1445 horvát lak.

Batini

egy régi nép neve a Szudet-hegység (Morva-Csehország) vidékén.

Batinjani daruvarski

község Pozsega vmegye daruvárij: ban, (1891) 1049 horvát és cseh lak.

Batiola

(lat.), kis ivóedény, serleg.

Batiszt-gyolcs

finom, igen sűrü fehér vászon, mely szálainak lágysága szilárdsága s egyformasága által tünik ki. Állítólag Baptiste Chambray flandriai vászongyáros után nyerte nevét. Legfinomabb az indiai B., melyet ott bastosnak neveznek s sokan ettől származtatják a B. nevet. A B. mindkét végén aranyszálakkal szokott áttörve lenni; minél több ily szállal bir a kelme, annál finomabb; miután azonban e szálak a B. árát drágítják, az európai kereskedők rendesen ezek nélkül rendelik meg a kelmét. Az európai B.-ot leginkább Franciaországban, Belgiumban, Sziléziábán. Cseh- és Szászországban gyártják; legfinomabb ezek közül a francia B. Ujabb időben gyapotból is készítenek B.-t. A skót B. vagy B. musszelin, bár látszatra finomabb, de távolról sem oly tartós, mint az eredeti B., ára azonban olcsóbb s azért rendkivül elterjedt. Gyártják majdnem mindenütt, ahol a finomabb textilipar meghonosodott.

Batiz

1. kisközség Szatmár vármegye szatmári j.-ban, (1891) 1416 magyar és oláh lak., vasuti állomással. 2. kisközség Hunyad vmegye hunyadi járásában, 535 oláh és 6 magyar lak. László vajdának Déván 1302 ápril 16-án kelt itélet-levele Batiz nemes család nevét örökiti meg, ki mint pestesi birtokos a kereszturi szomszéd birtokosokkal egy birtokrész felett perbe keveredett. Thelegdi István erdélyi vajdának 1496 febr. 16-ról a gyulafehérvári káptalanhoz intézett parancslevelében Jacobus Bathyz, Michael et Georgius de Bathyzfalwa a szomszéd kereszturi nemesek (a maig élő Furka-család) perében tanuskodtak.

Batiz

Árpádkori magyar személynév, mely valószinüleg a törökségtől került hozzánk (az ujgur nyelvben batiz a. m. magas) és megfelel a népies Mogus névnek. Főuraink közt II. Endre korában találunk egy Batiz vagy Botez nevüt, kí 1219. mosonyi várispán, 1222-től 1224-ig pedig a királyi udvar ispánja (országbiró) és békési várispán volt (Mon. Strig L 224. Haz. Okl. V. 10. Kovách N Index, az Árpádkori Uj Oklevéltárhoz).

Batiza

(Botiza), kisközség Mármaros vmegye izavölgyi j.-ban (1891 1230 oláh és német lak., határában petroleumot találtak.


Kezdőlap

˙