Bellatinc

l. Belatinc.

Bellatrig

(lat., harcosnő, y Orionis), másodrendü csillag az Orion Ny-i vállán. Különösen azért nevezetes, mert azon fölötte ritka csillagokhoz tartozik, melyeknek spektruma tökéletesen folytonos. L. Állócsillagok.

Bellavitis

Jusztusz gróf, olasz matem., szül. Bassano-ban 1803 nov. 22., megh. szülőhelye közelében, 1880 nov. 6. Hiányos iskolai kiképeztetést nyert, de mint egészen ifju, a matematikával már önállóan foglalkozott s 15 éves korában már differenciálni és integrálni is tudott. A negyvenes években Vicenzában liceumi tanár lett. 1845. a páduai egyetemen eleinte az ábrázoló geometria, utóbb pedig a felsőbb algebra és anal. geometria előadásával bizatott meg. Több tudományos társulatnak volt tagja. Leginkább a komplex számok, az algebrai egyenletek és a quaterniók elméletével foglalkozott, de különösen mint az equipollenciák módszerének feltalálója vált hiressé. V ö. Schlömilch: Zeitschrift für Mathematik 26. köt. Favarot cikke.

Bellay

(ejtsd: bellé), régi francia nemesi család az Anjouk közül; B. Lajos a Langey-oldalágat alapította; ennek fiai híres történetirók voltak: 1. Vilmos, szül. Montmiriailban 1491., meghalt Saint-Symphorienban 1543 jun. 9. XII. Lajos olasz háboruiban fontos katonai és diplomáciai szolgálatokat teljesített. 1537-43. alkirálya volt a milanói hercegségnek. - B. Márton, az előbbi fitestvére, megh. Glatignyban 1590., normandiai, yvetoti herceg volt. Fitestvére emlékirataiból megmentett számos könyvet s ő még héttel toldotta meg azokat; ezek rendkivül értékes történelmi források, különösen I. Ferenc háboruira vonatkozólag. - B. János, az előbbinek fitestvére, francia diplomata, akinek a protestánsokra is befolyása volt, szül. 1492., meghalt Rómában 1560 febr. 16. 1426. bayonnei püspök lett, 1527. angolországi követ 1533. bibornok 1536. a Champagne és Picardie tábornoka. Ezután visszavonult Rómába. Ennek házi orvosa volt Rabelais, a hites szatirikus.

Belle

lottoszerü, a XVII. században Olaszországból Párisba átvitt hazárdjáték. Kell hozzá egy 13 oszlopra osztott tábla, minden oszlop 8, tehát a tábla összesen 104 számmal A bankár ellenében határozatlan számu játékos játszik. A bankárnak egy zacskója van 104 nyerő számmal, amelyek a tábla számainak felelnek meg. A nyerő szám 104-szeresét kapja a feltett összegnek.

Belle-Alliance

(ejtsd: bell-álljánsz), tanya Brabant belga tartomány Nivelles járásában, a Brüsszelből Charleroiba vezető uton; róla nevezik el a poroszok a waterlooi csatát.

Belleau

(ejtsd: beló) Rémi, francia költő, az ugynevezett «pléide» egyik csillaga, szül. Nogent de Rotronban 1528., megh. Párisban 1557. Lotharingiai Károlynak, a későbbi Elboeuf hercegnek nevelője volt. Művei: Bergerie; La Reconnue szinmű (1577); fordította Anakreont, valamint Aratos Phaenomena cimü munkáját e c. alatt: Apparences célestes. Költeményei legutóbb Rouenban jelentek meg 1604-ben. B. egyszersmind szerzője a tréfás «makkaroni»-költeményeknek: Dictamen metricum de bello huguenotico.

Bellegarde

(ejtsd: belgárd), több francia helység neve; köztük jelentékenyebbek: 1. B. Ain départementban, a Valserine és Rhone összefolyásánál, 1725 lak. Itt kezdődik a Rhone hajózhatósága; a folyóviz erejét (6000 lóerőre becsülik) papir- és fürészmalmok hajtására használják föl. Ugyancsak itt van a Perte du Rhône, hol a folyó alacsony vizállásnál (nagy vizállásnál elfödi a sziklákat) minden lépésnél a mély szakadékokban más és más festői látványt nyujt. Egyes helyeken 25 méternyi mélységbe vájta be medrét a meredek mészsziklák közé. Egyes helyeken vize egészen elvész a sziklaüregben; ezek közt a Perte de la Valserine 400 lépés hosszu. - 2. Járási székhely Loiret départementban, a Fessard partján, 1240 lak., sáfrány-, mész- és viaszkereskedéssel; egykori kastélya Montespan és pompadour asszonyok lakóhelyéül szolgált. - 3. Másodrangu erősség Pyrénées-Orientales départementban, 120 m. magasságban a Pyreneusok É-i lábánál, Parthus községnél a Perpignanból Figuerasba vezető utat védi.

Bellegarde

francia grófi család, mely Savoyából vándorolt be Ausztriába. A marquis rangot Viktor Amadeus savoyai herceg ajándékozta, a cseh grófi rangot pedig Mária Terézia 1741 szeptember 13. adta nekik Pozsonyban. A család jelenleg stájer és cseh-sziléziai ágra oszlik Előbbinek feje: Ottó gr (szül. 1834), utóbbinak pedig Ferenc (szül 1833). Ennek legidősb fia: Ágost, szül. 1858. Egyéb tagok: Paulina grófnő (szül. 1830), számos éven át (1857-ig) Erzsébet királyné főudvarmesternője. Továbbá B. Frigyes Ágoston gróf, az előbbinek fia, szül. 1826., aki cs. kir. kamarás, belső titkos tan., altábornagy, 1874-ig a császár-király első főszárnysegéde volt.

B. Henrik József János, osztrák tábornagy, szül. Drezdában 1756., meghalt Bécsben 1846-ben. 1771 az osztrák hadseregbe lépett, s mint ezredes részt vett az 1788-iki hadjáratban Törökország ellen; 1792-ben tábornok lett; 1793-1794. Wurmser fővezér vezérkari főnöke volt; 1796-ban Károly főherceg alatt hadosztályt vezényelt és altábornagy lett; 1797-ben ő és Merveldt kötötték meg Napoleonnal a judenburgi fegyverszünetet és megállapították a leobeni békepontozatokat. 1799. 25.000 emberből álló sereg élén az Alpokon működött, azon fáradozván, hogy Károly főherceg és Szuvarov között az összeköttetést biztosítsa, márc. 27. Finstermünznél legyőzte Lecourbe francia tábornok seregét. Azután Tortona ostromlását bizták reá, amikor azonban Moreau megverte s a Bormida mögé üzte. 1800. Moles seregének balszárnyát vezényelte. A marengói csatavesztés után B.-re bizták az Olaszországban működő osztrák hadak vezényletét; dec. 25. megtámadta a Poroszlónál álló Dupont francia seregét, de nagy veszteséggel visszaveretett s az Etsch mögé való visszavonulásra kényszeríttetett. 1801. a Hof-Kriegsrath tagjává, 1805. pedig annak elnökévé neveztetett ki, azonban még ugyanez évben az Olaszországban táborba szállt osztr. hadsereghez küldték, ahol Coldienónál a harcrend jobb szárnyát vezényelte. A pozsonyi béke megkötése után a velencei tartomány és 1806. Galiciának kormányzójává és tábornagynak nevezték ki. 1809. B. a Duna bal (északi) partján működött 1. és 2. hadtesteket vezényelte, ezekkel Regensburgot bevette s a Dunán átkelve Károly főherceg seregéhez csatlakozott s ezzel együtt visszavonulásra kényszeríttetett. Az asperni, wagrami és znaimi csatákban az 1. hadtest élén állott s a hadjárat befejezése után ismét Galicia kormányzója lett. 1813. Murat nápolyi királyhoz küldetett, hogy azt a Napoleon érdekében való működéstől visszatartóztassa, ami neki sikerült is. Eugen olasz alkirállyal az osztrákokra nézve előnyös szerződést kötött s azután a lombard-velencei királyság kormányzójává neveztetett ki, mely állásról azonban már 1816. leköszönt s egy ideig szabadságra bocsátva Párisban tartózkodott; s azután ismét a Hofkriegsrathba hivatott, melynek 1820. elnöke lett s egyidejüleg miniszternek is kinevezték. 1825. majdnem megvakulva nyugdijba lépett. B. háboruban igen jó seregrészparancsnok volt, de vezéri tehetsége nem állt az akkori francia tábornagyokéval egy szinvonalon; e hiányt ellensulyozta azonban diplomáciai ügyessége, mellyel az osztrák kormánynak több izben nagy szolgálatokat tett.

Belle-Isle

(ejtsd: bell-ill) v. Belle-Ile-en-Mer, sziget Bretagne partjánál, Quiberon félsziget mellett, melytől 13 km. széles tengercsatorna választja el. A sziget, melyet a bretagneiak Guerveurnek hívnak, Morbihan département Lorient járásának egyik kantonját alkotja; területe 876.000 ha.; négy községet foglal magában; ezek: Palais, Bangor Locmaria és Sauzon (1883 óta Port-Philippe-nek is hivják). Houat és Haedik kis szigetek Palais községhez tartoznak. A lakosok száma 11.000, akik halászaton kivül földmíveléssel is foglalkoznak és igen ügyes hajósok. Főhelye Palais, 5126 lak. B.-t a középkorban Guédelnek hívták; 1572-ig a bencések birtoka volt; ekkor csere utján Retz marsall birtokába jutott. 1658. Retz bibornok Fouquet főintendánsnak adta el; midőn ennek birtokában volt, Vauban megerősítette; ez erőd most börtönül szolgál. 1719. a francia korona birtokába került. 1761. elfoglalták az angolok, de 1763. ismét visszaadták. - 2. Uj-Fundlandtól és Labradortól egyforma távolságban fekvő sziget, mentőállomással. - 3. Tengercsatorna, amely Uj-Fundland északi végét Labradortól választja el és az Atlanti-oceánt a Szt.-Lőrinc-öböllel köti össze, hossza 130 km., szélessége 15-42 km. Gyakran jéghegyek veszélyeztetik benne a hajózást.


Kezdőlap

˙