Benevulus

(lat.) a. m. hajlandó, szives; innen lector B., szives olvasó, előszókban stb. - B. auditor, valamely tantárgynak v. tudományszaknak nem kötelezett, hanem csak saját jó tetszéséből hallgatója.

Benfeld

város Elszász-Lotharingiában, az Ill mellett, (1890) 2324 lak.; hidegviz-gyógyintézettel és pamutfonással.

Benfey

Tódor, német szanszkrit-kutató és összehasonlító nyelvész, szül. 1809 január 28., megh. 1881 junius 26. Göttingában és Münchenben tanult. 1834-ben a göttingai egyetem bölcsészeti karában tanárrá nevezték ki. Az összehasonlító nyelvészetre vonatkozó főbb művei: Griechisches Wurzellexikon (2 kötet, Berlin 1839-1842) és Über des Verhältniss der ägypt. Sprache zum senit. Sprachstamm (Lipcse 1844). A szanszkrit filologiát is jeles művekkel gazdagította. Ilyenek a Szmavéda kiadása és a Vollständige Grammatik der Sanskrit-Sprache. Szanszkrit-angol szótára, A Snaskrit-English Dictionary, a legjobb e nemü munkák közé tartozik. Nagy érdemeket szerzett továbbá a mese eredetének és vándorlásának kikutatása körül, amely irányban alapvető munkája a Pancstantra (l. o.) német fordításához irt kötetnyi bevezetése, Lipcse 1859. 1892. megjelent B. Bezzenberg által összegyüjtött értekezései, Kleine Schriften cimen, 2 köt. V. ö. Budenz: Emlékbeszéd B. T. fölött.

Benga

v. bénga, a temesközi (szajáni) magyar néphit szerint fejetlen ember, ló, v. szamár képében járó kisértet, hazajáró lélek, melyhez nem szabad szólni, mert aki megszólítja, elveszti az életét; kincset őriz, temetőkben is tartózkodik, furulyázni is hallottak; keresztjelekkel lehet ellene védekezni, mást más kisértetek ellen. V. ö. Kálmány Lajos, Szeged népe II. 103. I.

Bengália

(szanszkrit: Bengâla), mint földrajzi fogalom az Alsó-Gangesz vidékét foglalja magában és jóval kisebb mint a mai Provines of Lower Bengal. Ez utóbbi magában foglalja B. Profert, Behart, Orisszát és Csota-Nagpurt, határos É-on Nepállal, Szikkimmel, Botánnal; K-en Asszammal és nagyrészt ismeretlen hegységgel, D-en Brit-Birmával, a B.-öböllel és Madrasz kormányzósággal, meg a Közép-tartományokkal, Ny-on pedig Bagalkhand agency-vel és a ÉNy-i tartományokkal. Területe 500 372 km2, lakóinak sz. (1891) 73 619 010. B. D-i, K-i és ÉK-i szegélyeit kivéve, sik és alacsony föld; nagy része a Gangesz és Brahmapatrától (l. o.) alkotott deltából áll. E két nagy folyón öntözi; ilyenek: a Pauar, a Kankai, a Mahanada, a Tangun, a Parnababa, Attri, Karatia, a Tiszta. E folyók egymással, továbbá a Gangesszel és Brahmaputrával mellék- és oldalágakkal összeköttetésben vannak és együtt folyóvizek óriási utvesztőjét alkotják, az esős évszakban pedig egész környéküket elöntik. A Gangesz deltaágai medröket gyakran változtatják, és hol egyik, hol a másik helyen hömpölygetik hullámaikat; így a többi közt a régi hires Gaur várost egészen elmosták, majd ezen medröket is elhagyták, iszapjokkal fedvén be a romba döntött város maradványait. A Gangesz és Brahmaputra deltája, a Sanderban, áthatolhatatlan dsönglökkel benőtt iszapos terület, amelyet csak a forró égöv napsugarai képesek időnkint fölszárítani. Ez iszapos, mocsaras vidéken a nagy meleg gyilkos miazmákat érlel meg és ez az igazi melegágya a kolerának, amely itt soha meg nem szünik. Egyébként egész B. klimája az európai emberre nézve veszedelmes; az esős évszak junius közepén kezdődik; ekkor öntik el környéküket a folyók is; kisebb esők ősszel is esnek; decembertől februáriusig van a hüvös évszak. A nagy nedvesség és meleg B.-ban buja növényzet teremt. A dombokon és folyók mentén áthatolhatatlan sürüségek vannak. A főtermék a rizs, amelyet kétszer is aratnak egy évben, meg a cukornád; a magasabb vidékeken bőven terem a buza és a köles (Holcus), termesztenek ezenkívül pamutot, indigót, jutét, kávét, dohányt, indiai mákot, különböző zöldségeket, szezámot, ricinusnövényt, mango- és mindenféle pálmafát; az utóbbi években pedig már a teát is meghonosították. A vadállatok száma nagy; különösen sok az elefánt, rinocerosz, szarvas, őz, bivaly, tigris, párduc, medve, farkas, hiuz és a különböző majom. Házi állatok ugyanazok mint nálunk, köztük sok a bivaly és kevés a ló. A dombos vidéken szén-, vas- és rézérctelepek is vannak. A lakosság nagyobb része Hátsó-Indiából eredt, amelyek az árjákkal keveredtek, bengaliknak hivják. Mivel az országot oly sűrüen lakják (1 km2-re 147 ember esik), még ujabb időkben is (1866, 1873-74) az éhség pusztított köztük. 1/3 részben mohameddánusok, a többi brahma-vallásu, Dardsilingben buddhista; a keresztények száma nagyon csekély. A belföldi ipar nagyon aláhanyatlott, csak Kalkuttában és környékén készítenek durva pamutkelméket, vitorlavásznat, kötelet; csakis itt vannak cukorfinomítók, szesz- és bőrgyárak. Kasszipurban ágyúkat öntenek. A kereskedelem élénk; nyerstermékeket visz ki és iparcikkeket hoz be. 1889-90-ben az összes forgalom 634 764 279 forintot tett ki. 1888-ban a vasuti vonalak hossza 3120 km. volt. B. kormánya élén a Lieutenant governor áll, akit egy parlament ellenőriz. A helyi igazgatást 1888 óta választott (nagyobbára belföldi) tisztviselők teljesítik. Fővárosa Kalkutta. A B. proper commisioner shipjai, illetőleg tartományai: Presidency division (distriktusok: Kalkutta a város, 24 perganas, Nadija, Desszor és Sandeban), Bardvan (distr. B., Bankura, Birbhum, Hugli Haurahval Midnapur), Radsâhi, Rangpur, Bogra és Patna), Kucs Behar (Bardsiling Dsalpigori, Kucs Behar hűbérállam), Dakka (Dakka, Faridpur, Backargands, Maimenszing), Csittagong (Cs., Csittagong dombos vidék, Noakhali, Tipperai). A puranak szerint B.-ban a mohammedánus invázió (1203) előtt öt dinasztia 4246 évig uralkodott; ezek fővárosa Gaur volt. 1656-ban alapították itt az angolok Sah-Dsihan engedelmével az első kereskedő telepüket; 30 évvel későbben e telepöket áttették oda, ahol ma Kalkutta áll. 1707. már Kalkuttát presidencyvé tették. 1756-ban a mohammedánusok elfoglalják Kalkuttát, de lord Clive csakhamar visszafoglalja és ellenfeleit a hires Plassey melletti csatában tönkre teszi. 1765-ben a delhii nagymogul kénytelen az angoloknak átengedni B.-t, Behárt és Orisszát, s evvel a brit-indiai birodalom alapja meg volt vetve. Barton, Bengal (London 1874). Hunter, Statistical account of B. (5. köt.). Murray, Handbook of B. Presidency (1885), Hunter, The imperial gazetter of India.

Bengáliai öbök

az Indiai oceán öble Elő- és Hátsó-India közt. Területe körülbelül akkora mint a Földközi-tengeré; két jelentékenyebb öböl nyulik ki belőle a Manar, Cejlon és Elő-India közt és a Martaban. Kikötőkben szegény. A következő folyók táplálják: Kaveri, Panair, Palar, Pennar, Kisztna, Godaveri, Mahânadî, Szubanrika, a Gangesz, Brahmaputra, az Iravadi, a Szalven és a Tenasszerim. Áramlatai a musszonoktól függnek. (L. Heathcote: On the surface currents of the Bay of B.) (A londoni földrajzi társaság reportja 1862.)

Bengáli fáklya

alatt a szurokfáklyához hasonló fáklyákat értjük. Ezek jobbára a bengáli tűzhöz használt anyagok összetételéből állanak. A keverékek égésének idejét stearinsav vagy sellák hozzá keverésével hosszabbítják meg. 20 r. salétrom, 1 r. kén, 4 r. kénkadmium és 1 r. szén keveréke kékkel szegett fehér fényt; 8 r. klórsavas tallium, 2 r. kalomel és 1 r. gyanta keveréke zöld fényt; 54 r. pikrinsavas ammoniak és 46 r. salétromsavas stroncián keveréke pedig vörös fényt ád.

Bengáli nyelv és irodalom

A kihalt prakritból, a szánszkrit nyelv népies formájából támadt tiz árja nyelv egyike. Előindia Bengália nevü országában mintegy 40 millió ember beszéli Szókincse tiszta hindu, de a maghódított nem árja őslakosság nyelvéből is nem egy szót vett át. Sajátos, a Nepál tartományban uralkodó és a buddhista pali ábécéhez sokban hasonlító betükkel él. Nyelvtanokat és szótárakat irtak Carey (1805), Haughton (1821 és 1841), Yates (1847) és mások. A bengáli irodalom meglehetős terjedelmes, de csak kevés eredeti költőt és irót tud felmutatni. Végtelen sok benne a fordítás és az utánzás. A hindu vallás követői a szánszkrit, a mohammedánok, a persa és a hindosztáni költészet befolyása alatt állanak. A Rámájana, Nala és Damajanti a szent Bhagavad-gitá, Kalidásza kedves költeménye, a Felhőposta, megannyi remeke az ó-ind irodalomnak, többé-kevésbbé sikerült átdolgozásokban bengáli nyelven is olvashatók. Jóformán minden nevesebb persa és hindosztáni költő le van még fordítva bengálira, Firduszi és Dsámi Bengáliában csaknem oly ismeretesek az ottani moszlimek körében mint Iránban. Mindinkább érezhetőbbé válik az angol nyelv és irodalom hatása. Tudományos munkákon kívül elbeszéléseket, sőt drámákat is fordítanak bengálira, így Csandra Ghos Shakespeare Velencei kalmár-jának lefordításával szerzett érdemeket. Az irodalmi élet fellendülését bizonyítja az a körülmény, hogy Bengáliában jelenleg 40 nyoma működik. Bearnes John, Grammar of the Bengali Language (Oxford, 1891). B. nyelvtanokat irtak még: Yates, Forkes és Sama Tsaran Sirkar.

Bengalisták

elavult és részben rossz elnevezése néhány díszpintynek, melyek legnagyobbrészt Afrikában honosak és Európában mint keresett szobamadarak tartatnak. Ilyen p. a kék bengalista (Uraeginthus Phaëton Gould.), a pettyezett bengalista vagy tigrispinty (Pytelia minima L.) stb. L. Astrildák.

Bengáli tűz

a legközelebbi időkig a szinpadi néma képcsoportok világító eszköze volt; használták nagyobb helyiségeknek bizonyos szinben való intenziv megvilágítására is. Fehér fényt ád 32 rész salétrom, 8 r. kén, 12 r. fémantimón és 10 r. minion, kékes fehér fényt ád 12 r. salétrom, 4 r. kén és 1 r. kénantimón. Vörös lángot ág 40 r. salétromsavas stroncián, 5 r. klórsavas káli, 13 r. kén és 2 r. szén. Rózsaszinü fényt ád 23 r. klórkalcium, 61 r. klórsavas káli és 16 r. kén. Sárga szinü lángot ád 48 r. salétromsavas nátron, 16 r. kén, 4 r. kénantimón és 1 r. szén. Zöld lángja van 45 r. salétromsavas barit, 10 r. klórsavas káli, 10 r. kén és 1 r. kénantimón keverékének. Kék lángja van 12 r. kénsavas rézoxid-ammoniaknak, 28 r. klórsavas kálinak, 15 r. kénnek, 15 r. kénsavas kálinak és 27 r. salétromnak. Sötétkék fényt ád 12 r. kénsavas rézoxid-ammoniak, 12 r. pörkölt timsó, 60 r. klórsavas káli és 16 r. kén. Sötét viola 12 r. timsó, 12 r. szénsavas káli, 60 r. klórsavas káli és 16 r. kén. Világos viola fényt ád 16 r. timsó, 16 r. szénsavas káli, 54 r. klórsavas káli és 14 r. kén. A felsorolt anyagokat száraz állapotban jól összekeverik és tégelyben vagy fémdobozban tartják.


Kezdőlap

˙