Berve

kisközség Alsó-Fehér vm, alvinci j.-ban, (1891) 1514 német és oláh lak.

Bervéng

(növ.), Szily K. szerint a francia Vervenche-ből, a. m. Vinca minor L., a temetői sir télizöldje. Azonban ez a szó a magyar botanikai munkákban különböző formában említődik. Melius Juhász 183. l. de Clematide v. folyófü név alatt börvei fű-nek irja, Clusiusnál meténg, Csapó börvény, börveifü, bervénfű, Benkő bervéng alakuan irják, stb. A Tájszótár szerint B. a. m. szalak (szalagfű ?) v. vad venyige székely szó; az Ipolymenti magyarok billing-nek hivják (v. ö. Bárling, Berling) s az erdőn gyüjtik és koszoruba v. téli bokrétába kötik.

Bervic

(ejtsd: bervik) Károly Kelemen, francia rézmetsző, tulajdonképeni neve Balvay, szül. Párisban 1756 máj. 23., megh. u. o. 1822. Urille J. G.-nek volt tanítványa, utóbb az akadémia és nemzeti intézet tagjává választották. Leghiresebb munkája XVI. Lajos képe teljes királyi diszöltönyben.

Berwerth

Frigyes Márton, cs. és kir. muzeumi őr Bécsben, szül. Segesvárott 1850 nov. 16. 1869-1871-ig a bécsi egyetemen tanult; innét a gráci egyetemre ment, hol gyógyszerészi oklevelet kapott. 1872. Heidelbergában promoveált. Az 1874. nyári félévben Tschermák G. bécsi egyetemi tanár, kiváló mineralogus mellett segéd s ugyanazon év őszén a cs. és kir. udvari ásványtárban segéd volt; 1885. őrsegéd és 1888. őrré lett ugyanott; az 1888. nyári félév óta egyuttal a petrográfia magántanára a bécsi egyetemen. Irodalmi működése az ásványtanra szorítkozik és cikkei a tudományos folyóiratokban jelentek meg.

Berwick

(ejtsd: berrikk, grófság Skóciában, annak délkeleti szögletében Northumberland, Roxburgh Edinburgh, Haddington grófságok és az Északi-tenger közt, 1202 km2 területtel és (1891) 32398 lak. A Lammersmuiri hegyekkel takart és zord északi része állattenyésztésre, sik déli része pedig földmivelésre alkalmas. Partja meredek és sziklás. A Tweed (a D-i határon), ennek mellékvizei: a Lauder, Leet és Adder, meg az Eye öntözik. Főhelye Greenlaw, valami 1000 lak.

Berwick

Jakab Fitzjames herceg, francia tábornagy a yorki herceg (későbbi II. Jakab király) és Churchill Arabellának, Marlborough herceg nővérének természetes fia, szül. 1671 augusztus 21. megh. 1734 junius 12 Franciaországban a katolikus hitben nevelkedett. Először hazánkban tünt ki az 1686. és 1687-iki török háboruban Károly lothringiai herceg alatt, minek következtében atyja őt peerré és Portsmouth parancsnokává nevezte ki. Az 1688. «dicsőséges» forradalom után atyját Franciaországba és később Irországba kisérte; részt vett 1689. Londonderry ostromlásában és 1692. a Boyne folyó mellett vivott ütközetben, hol sulyosan megsebesült. Ezután XIV. Lajos szolgálatába lépett 1691. és 1692. Luxembourg seregében küzdött, később pedig Villeroi alatt Flandriában; XIV. Lajos tábornokká nevezte ki és honfiusította. A spanyol örökösödési háboru folyamában előbb Spanyolországban vezérelt, utóbb a kamizardok ellen harcolt Languedocban, végre pedig Felső-Olaszországba küldetett, ahol 1706 januárban Nizzát foglalta el. Miután e diadalokért tábornaggyá nevezték ki, ismét Spanyolországba ment, hol 1707 ápr. 25. Almanza mellett aratott győzelmet. Ezért V. Fülöp őt spanyol granddá és Liria hercegévé emelte. 1714. Barcelona bevételével (szept. 11.) véget vetett a spanyol örökösödési háborunak. 1719. Fülöp régens V. Fülöp ellen küldötte Spanyolországba amidőn St. Sebastiant megadásra birta. 1733., a lengyel örökösödési háboru alatt, október havában, átkelt a Rajnán, elfoglalta Kehlt és Philippsburgot is ostrom alá vette, de ostrom közben egy ágyugolyó kioltotta életét. Unokája kiadta hagyatekából a Mémoires du maréchal de B. écrits par lui-meme (Páris 1778, 2 köt.) V. ö. Wilson, James II. and the duke of B. (London) és Duke of B. marshal of France (u. o. 1883). Fia, B. Jakab Fitzjames, szül. 1695., megh. Nápolyban 1738. Atyja alatt szolgált, 1723. spanyol tábornok és utóbb spanyol követ lett Szent-Pétervárott és Bécsben. 1734. meghódítá Gaëtát; a háboru befejezése után spanyol követ lett Nápolyban. V. ö. Stephen, Dictionary of National Biography, «Fitz-James» alatt.

Berwick-upon-Tweed

(ejtsd: öpönn tuid), kikötő város Northumberland angol grófságban, a Tweed torkolatánál, ennek É-i partján; 658 m. hosszu vasuti viadukt Tweedmouth-fal és Spittal tengeri fürdővel köti össze, ezekkel együtt lakóinak száma (1891) 13378, akik gazdasági gépeket, mesterséges trágyát készítenek; főképen pedig halászattal és kereskedéssel foglalkoznak. 1885. 672 hajó fordult meg kikötőjében, 72374 tonna tartalommal. A kivitel cikkei: lazac, tengeri rák és pók Londonba, továbbá szén. Mint határváros fontos vár volt, amit sáncai is bizonyítanak. 1296. I. Eduárd angol király is ostromolta.

Berwinski

Vince, lengyel iró, szül. Posenben 1819., megh. Konstantinápolyban 1879 nov. 17. Berlinben tanult. 1845. a gácsországi felkelés alkalmával elfogták s csak két év mulva bocsátották szabadon. 1848. tagja volt a poseni nemzeti bizottságnak, 1852. a berlini képviselőháznak. Később Törökországban vállalt hivatalt. Irodalmi művei közül megemlítendők: Nagylengyelországi történetek (Boroszló 1846) s Költemények (2 köt. u. o. 1844), amelyek közt figyelemre méltó a Don Juan Poznanski, végül a nemzeti irodalomról irt tanulmánya: Studyja o literaturze ludu (2 kötet, 1864) stb.

Berza

kisközség Aradvm. borosjenői járásában, (1891) 1204 oláh lak., vasuti megállóval.

Berzászka

kisközség Krassó-Szörény vmegye moldovai j.-ban, (1891) 1848 oláh és német (343) lak., postahivatallal és postatakarékpénztárral; a hozzátartozó Drenkova telepen (l o.) Guttmann testvéreknek nagy szénbányáik vannak; bányamértékük 529.8 ha., évi termelésük (1891) 342,153.q. feketeszén; a munkások száma 389. Ezenkivül B.-n több kisebb szénbánya van s krómércek is találtatnak.


Kezdőlap

˙