Besózás

a hus eltartásának régóta alkalmazott módja, mely a konyhasónak a hus rostjaiba való bedörzsölése által történik. A konyhasóhoz salétromot és cukrot vegyítenek, a hus szinének megóvása végett, fűszer gyanánt pedig koriandrum, babérlevél, bors, szegfű szolgál. Az így besózott hus (1 kg. husra 21/2, deka konyhasót számítva) pár nap mulva a képződött sólevet leszürve s ujra besózva zárt fa- v. kőedénybe helyeztetik el, lehetőleg hézagtalanul s a kisajtolt sólével leöntve légmentesen elzáratik. A besózandó hus csont- és zsirtól megtisztítandó. A sertéshus több sót igényel a marhahusnál. Nagyon elterjedt eledel a besózott hal, de úgy ennek, mint egyéb besózott husnak állandó élvezete skorbutszerü betegséget okoz. - B. A lopva tojó tyukok farát, - amelyek tojásaikat nem fészkükben rakják le - konyhasóval szokták bedörzsölni, «besózni», mire azok a tojásrakásra ingert kapnak s odaszaladnak, ahová előbbi tojásaikat már lerakták s igy tojó rejteküket elárulják.

Bess.

növénynevek mellett Besser Vilmos S. J. G. nevének rövidítése. Szül. Innsbruckban 1784 jul. 7., a botanika tanára s a növénykert igazgatója a krzeminieci liceumban (Volhinia), megh. u. i. 1842 okt. 11. Galicla, Volhinia és Podolia flóráját ismertette.

Bessarion

János Vazul, niceai érsek; született Trapezuntban 1395., megh. Ravennában 1472. Szt. Vazul rendjébe lépett, majd niceai érsek lett. Mint ilyen elkisérte VII. János Palailogos császárt, ki nyugaton a törökök ellen keresett segítséget, Rómába és nagy része volt abban, hogy a görög egyház egyesülése a rómaival a Ferrará-ba összehivott, majd Firenzébe áthelyezett zsinaton 1439 jul 6. létrejött. Ugyanazon év dec. 18. IV. Jenő pápa biborral tüntette ki és ez időtől kezdve állandóan Olaszországban tartózkodott. II. Pius a konstantinápolyi patriárka cimmel ruházta fel. Majd 1450-55. V. Miklós pápa a bolognai legációval ruházta fel. Rendkivül értékes könyvtárát a velencei Szt.-Márk könyvtárnak adományozta. Munkáinak legteljesebb gyüjteménye: Bessarionis opera omnia, Migne Patrologia graeca-jában 161. köt. (Páris 1866). V. ö. Bandini, De vita et rebus gestis B. (1722): Vast, Le cardinal B. (Páris 1879).

Besse

János Károly (ó-gyallai) régi utazó, szül. Ó-Gyallán, Komárom vmegyében 1765., de már 1790-től csaknem állandóan külföldön élt s 1813-16 közt Párisban a Mercure étrange szerkesztője volt. Utazásai közül, melyek Keletindiára és Madagaszkárra is kiterjedtek, legismertebb 1829. utja a Kaukázusban Humboldt kiséretében. Ezt az utját könyvben is megirta ily cimmel: Voyage en Crimée, au Cavcase; en Georgie, en Arménie, en Asie Mineure et á Constantinople en 1829 et 1830, pour servir á l'histoire de Hongrie (Páris 1838). B. a legelsők közé tartozik, ki az Elbruzt megmászni igyekezett; ezenkivül mindenütt keresett magyar történelmi nyomokat is, melyekről öt jelentést küldött József főherceg nádorhoz (megjelentek a Tudományos Gyüjtemény 1829 és 1830. évfolyamaiban). Irt még B. francia nyelven török nyelvtant is (Pest 1829). melyhez francia-magyar-török szótárt csatolt.

Bességes

(ejtsd: besszezs járási székhely Gard francia départementben, a Cęze partján (1886) 10.653 lak., a cęze-i széntelepek középpontja, selyemszövőkkel, élénk borkereskedéssel. A Jussieu-család (l. o.) szülővárosa.

Bessel

1. Frigyes Vilmos, az ujabb kor legnagyobb német csillagásza, szül. Mindenben 1784 jul. 22., megh. Brémában 1846 márt. 14. Kereskedői pályára lépett; itt minden szabad idejét a matematika és csillagászat tanulmányozására fordította, 4 évig észlelt Schröter magán obszervatóriumán Lilienthalban, 1810. Königsbergába hivatván megalapította az ottani csillagvizsgálót, melyet 1819. legnagyobb tökéletességü Reichenbach-féle műszerekkel láttak el. E műszerekkel, melyek közül különösen a héliometer nemsokára vllághirü lett, oly kitünő észleleteket tett, hogy azokat maig sem multák felül és általában a csillagászati észlelésnek uj utakat nyitott. Emellett B. a csillagászat matematikai elméleteiben is jártas és egész uj rendszernek felállítója volt. Sem a jelen, sem a mult idő csillagászai közt egy sem volt oly éles észlelő és egyszersmind teoretikus mint B. Legkorábbi munkáihoz tartoznak az értekezések: Ueber die wahre Bahn des 1807 erschienenen Kometen (Königsb. 1810) és Theorie der Störungen der Kometen (u. o. 1810). Nagyon fontos az Astronomische Beobachtungen auf der Sternwarte zu Königsberg (Königeberga 1815-1846, amely c. dolgozata az 1815-35. tartó időt foglalja magában; folytatta Busch), nem kevésbbé későbbi munkái: Fundamenta astronomiae deducta ex observationibus J. Bradley (Königsb. 1818), melyek Bradley megfigyeléseit tartalmazzák; Untersuchungen über das Vorrücken der Nachtgleichen (Berlin 1816); Untersuchungen über die Länge des einfachen Secundenpendels für Berlin (u. o. 1828); Tabulae Regiomontanae reductionum observationum ab a. 1750 usque ad a. 1830 computatae (Königsb. 1830); Versuche über die Kraft, mit welcher die Erde Körper von verschiedener Beschaffenheit anzieht (Berlin 1833): Bestimmung der Länge des einfachen Sekundenpendels (u. o. 1837); Gradmessung in Ostpreussen und ihre Verbindung mit preussischen und russischen Dreiecksketten (u. o. 1838); Darstellung der Untersuchungen und Massregeln, welche in den Jahren 1835 bis 1838 durch die Einheit des preussischen Längenmasses veranlasst worden sind (u. o. 1839); Astronomische Untersuchungen (Königsberga 1841-42, 2 köt.) Az 1824-33. évig bevégezte a 75011 csillagon tett megfigyeléseit, melyek az égboltozat 15° é. sz. és 15° d. sz. elhajlásu zónájában feküsznek. Legérdekesebb kisebb munkái közé tartoznak: Messung der Entfernung des 61. Sterns im Sternbild des Schwans, Schumacher Astron. Jahrb. c. folyóiratában (1839); ez magában foglalta az állócsillagok parallaxisáról szóló probléma első kielégitő megoldását. B. utolsó és legfontosabb munkáihoz tartozik egy 1844. megjelent értekezés, mely bizonyos állócsillagok saját mozgásuk változékonyságát vizsgálja. Bessel Populäre Vorlesungen über wissenschaftliche Gegenstände c. munkáját barátja, Schumacher (Hamburg 1848) adta ki; Abhandlungen (Leipzig 1876, 3 kötet) és Recensionen (u. o: 1878) c. munkáit R. Engelmann tette közé. Levelezését Olbers-sel Erman adta ki (Leipzig 1825), Gauss-szal való levelezését pedig a berlini akadémia (Leipzig 1880). V. ö. Untsch, Die Besselische Formel (1892); Franz, Festrede auf B. (Berlin 1884).

Bessel-féle függvények

l. Függvény.

Bessels

Emil, német természetbuvár és sarkvidéki utazó, szül. Heidelbergában 1847. 1869. Petermann kezdeményezésére az Albert gőzössel indult első sarkvidéki utjára a Barents-tenger és Gillisland kikutatására. Csakis a tengeri kutatások sikerültek, amelyekből először tünt ki, hogy az Öböli-áramlat a Spitzberg-szigetek keleti oldalán is előnyomul a Jeges-tengerbe. 1871. az Egyesült-Államokba hivták meg, hogy Hall Ch. F. expediciójának tudományos munkálatait vezesse. 1871-1873. a Smith-sundon át az ész. sz. 81° 26'-ig jutottak, ameddig még egy más hajónak sem sikerült eljutni. Azonban a hajó (Polaris) és az összes gyüjtemények ottvesztek a jégben. Az árapályhullám irányából és egy uszadék diófából B. arra a következtetésre jutott, hogy a Jeges-tenger elért vidéke közvetlen összeköttetésben van a sark felé a Bering-szoros vidékével. Német folyóiratokban és az United States geological and geographical survey Bulletinjaiban megjelent dolgozatain kivül a Polaris-expedició utleirásának (Scientificresults of the United States Arctic expedition) első részét (Physical observations) irta és németül a Die amerikanische Nordpolexpedition (Lipcse 1878) cimü művet.

Bessemer

több helység neve az észak-amerikai Egyesült-Államokban; legjelentékenyebb B. Michigan államban Wisconsin határán, (1889) 3000 lak. és jelentékeny vasművekkel és szénbányákkal.

Bessemer

Henrik. sir, angol mérnök, szül. Hertfordshireben 1813. Hiressé vált az általa feltalált korszakot alkotó s róla elnevezett Bessemer-rendszer által. Már fiatal korában szép vagyont szerzett több találmánya által. Hosszas kisérlet után 1856-ban lépett fel fentemlitett tanulmányaival, mely az acéliparnak hamarosan nagy jelentőségű fordulatot adott. Angliában jelenleg 55-ször annyi acélt gyártanak, mint régen a régi rendszer szerint s egy tonna acél ára 50-60 font sterlingről 5 fontra szállt alá. 1871. B. az Iron and Steel Institute of Great-Britain elnöke lett s mint ilyen az arany Bessemer-érmet alapította. 1879. a Royal Society tagja lett, a királyné ugyanazon évben nemességet adományozott neki, 1880. pedig London városa diszpolgárául választotta. Ismeretes még egy másik találmánya is, a tengeri hajó-szalon, melyet épp ugy függesztenek fel, mint a kompaszt s a hajó bármilyen ingadozásánál megmarad vizszintes állásában s így megakadályozza a tengeri betegséget.


Kezdőlap

˙