Beuvron

a Loire mellékfolyója; Loiret départementban ered; 125 km. hosszu folyás után Candénál torkol.

BE-V.

Mint pénzverőjegy fordul elő Apafi Mihály erdélyi fejedelem pénzein. «Beszterce vidéké»-re magyarázzák, s eszerint mint pénzverőhelyet Beszterce városát jelentené, hol akkor tényleg állott is fenn pénzverde

Bevágás

A vasutépítésnél B. alatt azon mesterséges terepleásásokat értik, melyeket a pályaszin hirtelen emelkedésének elkerülése végett, a vasut vonalába eső dombokon, terepkiemelkedéseken keresztül ásnak. A B. részei (l. az 1. ábrát): a fenék (ab), a viz levezetésére szolgáló oldalárkok (c, d) és a rézsűk (ef) és (gh). A B.-ok csinálásánál két főmunkanemet különböztetünk meg és pedig a) az anyagmegoldást és b) a szállítás munkáját.

[ÁBRA] 1.ábra. Bevágás

Az anyagmegoldást földnemü talajoknál ásással, sziklás talajoknál pedig fejtéssel v. robbantással hajtják végre. A megoldott anyagot a távolság s a terep emelkedési viszonyai szerint különféle szállító eszközzel szállítják el, nevezetesen 5 m. távolságig a földet lapátólják; 10-12 m.-ig többszörösen átlapátólják: 12-80 m. közötti távolságra már targoncával, vagy toló taligával szállítják, 80-400 m. távolságra a kétkerekü kézi taligát, azon túl pedig a kétkerekü lovas taligát vagy szekeret használják. Nagyobb építkezéseknél a bevágásokból nyert anyag elszállítására sikeresen használhatók az ideiglenes sínpályák, melyeken a szállító eszközöket v. kézi erővel tolatják, v. lovakkal, esetleg gőzmozdonyokkal vontatják.

A munkaüzem a·B. k célszerü és gazdaságos végrehajtása szempontjából akként rendezendő be, hogy az anyagmegoldás egyszerre, lehetőleg több ponton kezdessék meg s hogy a rendelkezésre álló szállító eszközöknek lehetőleg nagy része legyen a megoldott anyaggal egyidejüleg megtölthető. E végből (l. az első ábrát) a jelenleg leginkább divó eljárás abban áll, hogy a szállító pályát mindjárt munka kezdetén, lehetőleg hosszban a terep felszinére, v. ennek tulságos emelkedése esetén, előre kiemelt árokba fektetik. A talaj leásásával egyidőben sülyesztik a vágányt is, mindaddig, míg a vágány a B. fenekére jut, minek elérése után a B. oldalrészeit ássák le s szállítják el. Hosszu és mély B.-oknál az imént vázolt eljárás helyett a 2. ábrában előtüntetett úgynevezett angol üzem alkalmazható, melynél a B. hosszában s a pálya tengelyében s magasságában egy tárót ásnak és ebben tartják a szállító eszközöket.

[ÁBRA] 2. ábra. Bevágás.

E táró felett több helyen függélyes aknákat csinálnak, felső részükön tölcséralaku kiszélesedéssel. A fent leásott anyag az aknákon keresztül a táróban készen álló szállító kocsikba hull és akként lesz elhordva.

B. a gazdaságban. A szőllősorokról a bakhátat rendesen csak ősszel, szüret után szokták a tőkékre huzni (l. Betakaró), hazánk némely részében azonban (igy Pozsony vidékén) már julius hóban betakarják a tőkéket, hogy a kánikulában megóvják azok felső gyökereit a kiszáradástól; e munkát nevezik B.-nak, a Hegyalján fedésnek.

Bevagna

(ejtsd: -vanya), város Perugia olasz tartományban, a Clituno partján, (1881) 5000 lak., akik kenderrel és a környék boraival; a pizzotelloval és cornata-val kereskednek; környékén az umberek városának Mevania-nak romjai maig is láthatók.

Bevallás

bizonyos tényekről valamely hatóság előtt oly biztosítás melletti nyilatkozat, hogy ez a valóságnak megfelel, p. adóbevallás. - Bevallási kényszer, az állam által a polgárokra rótt ama kötelesség, mely szerint a közterhek és polgári tartozások teljesítése s azok mértékeinek megállapíthatása végett adott alkalmakkor jövedelmüket, korukat, vagyoni és családi állapotukat arra kiküldött bizottság v. hatóság előtt bevallani tartoznak.

Beváltás

alatt értjük bizonyos adósságok kifizetését az esedékesség napján, p. váltók, papirpénzek, zálogok, kötelezvények és kisorolt értékpapirok kifizetését. Beváltási alap vagy fedezési alap az ily kötelezettségek bevallására készen tartott pénzösszeg.

B. a bányászatban. Csak a só- és kőszénbányák termelését lehet közvetetlenül értékesíteni; a többi bányák termékeit, és különösen a fémbányákéit rendesen a kohónak kell átadni további feldolgozás végett, a kohó beváltja az érceket és szinporokat; a bányavállalkozó mint beváltató átadja a beváltmányokat érceket és szinporokat a beváltó kohónak, mely a beváltmányok sulyát pontosan megméri, belőle próbát vesz, nedvesség-fokát és fémtartalmát meghatározza, azután pedig kiszámítja, hogy mennyi használható fém van a beváltmányban, s mi a pénzértéke. Ebből az értékből levonják a kohó és pénzverő költségeit, és a fennmaradó összeget kifizetik a beváltatónak. Az erre vonatkozó számadások: a beváltó számvetés és értékszámítás. Az arany és ezüst értékét arany és ezüst pénzben kapja meg a beváltató, a többi fémekét pedig papiros pénzben. A kincstár nem kiván a beváltásból jövedelmet huzni, tehát a beváltmány értékéből csak annyi költség vonatik le, amennyi valósággal szükséges.

Bevándorlás

idegen állam lakosainak, polgárainak az állam területére lépése oly szándékkal, hogy állandóan ott éljenek, maguknak uj otthont alapitsanak. A bevándorlás és letelepedés magában véve állampolgári köteléket nem hoz létre, bár annak rendszerint ténybeli előfeltétele. A bevándorlás sporadikusan minden államra nézve állandóan előfordul, amennyiben nem tilalmaztatik; ez az egyesek különös viszonyaiból ered: tömeges a bevándorlás, ha egyszerre nagy számban történik, vagy folyton és sűrűn érkeznek a bevándorlók. Az előbbi rendszerint valamely politikai okban, p. üldöztetésben, kiüzésben, ellenséges hódításban, v. nagy természeti csapásban leli indokát; a folytonos sűrű bevándorlás egy felől az uj haza kedvező kereseti gazdasági viszonyaiból, másfelől a réginek tulnépesség folytán vagy egyébb okokból keletkező mostoha megélhetési körülményeiből következik. A népesedési törvényhozás és közigazgatás feladata a bevándorlást az állam közérdekeihez képest szabályozni, előmozdítani, vagy nehezíteni. A sporadikus bevándorlás a kulturállamokban általában szabad, s legfölebb rendőri és szegényügyi szempontokból van bizonyos személyi minőség és vagyonosság (munkaképesség) igazolásához kötve. Nálunk az 1886. évi IV. törvénycikk a tömeges bev. visszavándorlást könnyíti és támogatja azokra nézve, kik maguk vagy kiknek őseik magyar honosok voltak. Az 1886. évi XXII. t.-cikk értelmében, külföldi a hazai községben letelepülhet, állandóan lakhatik, de erre vonatkozó szándékát a községi előljárónál köteles bejelenteni, és kimutatni, hogy magát és családját fenntartani képes s hogy erkölcsisége ellen kifogás nem tehető. Ennek elmulasztása esetén távozásra kényszeríthető.

Bevándorolt növény

(planta inquilina) az amely valamely vidéken eredetileg nem honos, hanem a történeti időben, valami alkalom utján jutott oda, s magvánák mesterséges vetése nélkül is ott marad és tovább szaporodik. Ilyen p. a délamerikai szerbtövis, a kanadai átokhinár, a tatárrépa, a cigány pereputtyal érkezett maszlag, az Oenothera biennis, Erigeron Canadensis, a keleti szarkaláb Galinsoga. parviflora stb. V. ö. Bimbóka.

Bevégzett bűntett

A törvény szerint a bűntett fogalmához megkivántatott minden kelléknek létesülése, az u. n. törvényszerinti tényálladéknak teljes megvalósítása B.-t állapít meg. Az eredmény bekövetkezése a B.-hez csak akkor szükséges, ha az a tényálladéknak törvény szerinti elemét képezi, p. az emberölés B.-hez a halálnak bekövetkezése szükséges. A tételes törvény pedig az eredmény bekövetkeztet a tényálladék teljességéhez nem mindig követeli meg. Igy különösen a közveszélyü cselekményeknél. Az épületnek felgyujtása, a vasut sineinek felszakítása B., habár az épület le sem égett, vasuti szerencsétlenség nem történt. Igy a legtöbb politikai bűntettnél, amelyeknél az eredmény elérése legtöbbnyire a merénylő büntetlenségét eredményezné, s a melyeknél azért a célba vett eredményre irányzott cselekmény már B.-et képez. A B. ellentéte a kisérlet (l. o.).

Beveland

két sziget Zeeland németalföldi tartományban, a Schelde (Escaut) torkolatában; a Veersche Gat választja el őket a Ny-ra fekvő Walcheren szigetről. Noord (északi) Bevelandot (hossza 20, szélessége 7 km.) Zuid. (déli) Bevelandtól (hossza 40, szélessége 10 km.) a Zuid Vliet (déli folyó) különíti el. A főhely Goes a D-i szigeten épült.


Kezdőlap

˙