Bogyózó rosták

Jobb fajta borok készítésénél a szőllőszemeket le kell szedni a kocsányokról, mert a kocsány és szárrészek nagyobb mennyiségü csersavat (tannint) tartalmaznak, ami a bor ízére befolyással van. Legalkalmasabbak e célra a cinezett sodronyból v. zsinegből készült rosták, amelyeknek lyukai oly nagyok, hogy azokon csak a szőllőszem hullhat át. A rostát a mustkád v. a szőllőzúzó fölé helyezik, erre a puttonyokból a szőllőt kiöntik, egyszerre csak kisebb mennyiségben és azt fa kotrólapátokkal v. kézzel is addig dörzsölik a rostán ide-oda, míg a szemek leváltak és a fonaton áthullottak.

Bogza

Torda-Aranyos vmegye torockói j.-ban, a Gyertyámos mellett Kőköz szoros egyik sziklája, több barlanggal.

Bogza

Árpádkori személynév. Nyilván a Boksa név változata.

Bohain

járási székhely Aisne francia départementben, 22 km.-re Saint-Quentintől, 6234 lak., francia kazsmir- és barezs-készítéssel; egykoron fontos erőddel.

Boheme

(franc.), tulajdonképen a. m. cseh; továbbá a. m. cigány; bizalmaskodó érintkezésben a. m. iró, különösen hirlapiró (könnyüvérü és szeles életmódja miatt).

Bohemia

Csehország latin neve.

Bohemund

(Boemund), 1. B. I., a normann Guis card Róbert apuliai herceg legidősebb fia, szül. 1065 körül, megh. 1111. 1081. atyját Epiruszba követte, hol hősileg, de siker nélkül küzdött Alexius bizánci császár ellen. Mivel atyja halála után Apuliát mostoha öccse, Róger nyerte el s neki csak a kis otrantói fejedelemség jutott, azon reményben, hogy nagyravágyását és harci kedvét kielégítheti, 1086-ban az első keresztes hadakhoz csatlakozott. Kiváló része volt a doryleumi győzelemben (1097 jul.) s összeköttetése egy antiochiai örmény renegáttal megszerezte a keresztesek számára Sziriának e fontos városát. Miután Kerboga szultán ostromló hadseregét szétverte, Rajmond toulousei gróf ellenségeskedése dacára megalapította az antiochiai fejedelemséget. Kilátásait a jeruzsálemi koronára Bouillon Gottfried halála után megsemmisítette azon körülmény, hogy 1100, a sivasi emir fogságába esett. 1104. kiszabadulván, visszament Európába, s ismét régi ellenségeivel, a görögökkel keveredett háboruba. A szerencse azonban most sem kedvezett neki. Kénytelen volt Durazzo ostromát abban hagyni és kedvezőtlen békét kötni. V. ö. Kugler Bernát, B. und Tankred, Fürsten von Antiochia (Tübinga 1862).

2. B. II., Antiochia fejedelme, az előbbinek ifj. fia, 1126., 18 éves korában kezdett uralkodni. Nőül vette II. Balduin jeruzsálemi királyi leányát, Erzsébetet, de nem sokkal később, 1130-ban az aleppói szultán ellen viselt háboruban elesett. Fejedelemségét három éves leánya, Konstancia örökölte, ki Rajmond poitoui grófhoz, ennek halála után pedig 1152. Chatilloni Rajnáldhoz ment férjhez. - 3. B. III., Konstanciának és Rajmund grófnak fia, 1163. vette át az antiochiai fejedelemség kormányzását. Minden tekintetben gyönge fejedelem, ki, hogy kedvesét, Sybillát a trónra emelhesse, eltaszította nejét, Theodorát, Manuel császár leányát. E miatt az antiochiai papság a fejedelemséget átokal sujtotta; kitört a polgárháboru s B., hogy hatalmát megtarthassa, Szaladin szultánnal gyalázatos békét kötött. Megh. 1201-ben. - 3. B. IV. az előbbinek unokája, Rajmund fejedelem tripoliszi grófnak fia s örököse (1201-33); jelentéktelen fejedelem volt. - 5. B. V., atyját 1251. követé, de a kormányt rövid idő mulva fiának adta át. - 6. B. VI., fejedelemsége alatt egy egyiptomi hadsereg sikertelenül ostromolta ugyan Antiochiát, de 1268 máj. 17. Szeifeddin mameluk szultán a várost elfoglalta és B. uralkodásának véget vetett. Tripoliszi birtokát pedig 1289. foglalták el a hitetlenek.

Bohlen

Péter, van, orientalista, Németországban a szánszkrit-tudomány egyik kezdeményezője, szül. Wüppels faluban 1796 márc. 9., megh. Halléban 1840 febr. 6. Szegény földmives fia volt s ifju éveit nyomoruságosan élte át mint napszámos, szabólegény, szolga, pincér, kereskedő-ügynök, mig végre bejuthatott az egyetemekre, hol az arab és szanszkrit tanulására adta magát. Később egyetemi tanár lett. Munkái: Das alte Indien (Königsberga 1830), Ritusanháras id est Tempestatum cyclus (Lipcse 1840), Die Genesis, historisch-kritisch erläutert (Königsb. 1835), Über den Ursprung der Zendsprache (u. o. 1831), Vergleichung des Litauischen mit den Sanskrit (183). Autobiographie c. munkáját Voigt B. adta ki (Königsberga 1842).

Bohn

Henrik G., angol szerző, fordító és kiadó, szül. Londonban, 1796 jan. 4., megh. 1889 aug. 22. Nagy szolgálatott tett a szépirodalom, bölcsészet és teologia termékeinek roppant számban és igen olcsó áron való újra kiadásával. A Standard Library 130 kötet, a Scientific Library, a Library of French Mémoiers (Francia emlékiratok könyvtára), a Classical Library, mely görög és latin remekirók angol fordításait tartalmazza, az Antiquarian Lybrary, az Ecclesiastical Library stb. mind az ő kiadványa, s ugy a régi, mint az ujabb irók szellemi kincseinek gazdag tárháza. Ugyan ő adta ki a Bibliotheca Parriana s a Bibliographers Manuel (könyvész kézikönyve) című műveket is. Mint fordító pedig különösen Schillerrel, Goethével és Humboldttal foglalkozott. Önálló művei: Polyglot of Foreign Proverbs (Idegen közmondások sok nyelvű szótára); Illustrated Handbook of Geography (A földrajz képes kézikönyve); Handbook of Pottery and Porcelain (A cserépedény és porcellángyártás kézikönyve).

Bohnenberger

1. János Gottlieb Frigyes, német matematikus és csillagász, a Beiträge zur theoretischen und praktischen Elektrizitätslehre (Stuttg. 1712-95,5 drb) c. műve által ismeretessé vált B. Gottlieb Kristóf plébános (szül. 1732., mgh. 1807.) fia, szül. Simmotzheimben, 1765 jun. 5., megh. Tübingában 1831 ápr. 19. Tanulmányait Stuttgartban és Tübingában végezte. 1789. lelkészhelyettes lett, de, hogy a csillagászati tanulmányokhoz való hajlamát kielégítse, 1793. Gothába, onnan pedig Göttingába ment, 1796. a tübingai csillagvizsgálón alkalmazták. Itt 1798. a matematika és csillagászat rendk. és 1803. rendes egyet. tanára lett. Művei: Anleitung zu geogr. Ortsbestimmungen (Göttinga 1795), Astronomie (Tübinga 1811); Anfangsgründe der höhern Analysis (u. o. 1812); Beschreibung einer Maschine zur Erläuterung der gesetze der Umdrehung d. Erde um ihre Achse und der Veränderung d. Lage der letzten (u. o. 1817). B. szerkesztett egy eszesen kigondolt elektrométert; rotációs készülékét I. Napoleon parancsára Franciaország iskoláiba is bevitték. B. a fordítási (reversio) inga feltalálója.


Kezdőlap

˙