Bota

(portugál, sp. és ol. nyelven botta), ürmérték D-i Európában s ez okból D-i borok mérésére É-on is használatos; ürtartalma átlag 4 hl.

Botallo

Lénárt, olasz anatómus és sebész, szül. Astiban (Piemont) 1530. Paviában tanult. Több izben hosszabb ideig Párisban tartózkodott. A boncolástan terén több fölfedezést tett, ő irta le először a függőverőeret, a tüdőverőérrel összekötő és róla elnevezett vezetéket. A sebészet terén is tevékenyen működött és irataiban erősen küzdött a lőtt sebeket mérgezett sebek gyanánt kezelő kortársai Vigo és Ferri ellen. Célszerü fogót szerkesztett a golyónak a testből való kivételére. Tulzásba vitte azonban buzgalma akkor, mikor minden betegség ellen érvágást bő vérelvonással ajánlott. Munkái: De curandis vulneribus sclopetorum; De lue venerea, stb.

Botanika

(gör.) a. m. növénytan; botanikus kert a. m. növénykert; botanizálás, növények gyüjtésével és vizsgálatával való foglalkozás; botanofil, növénykedvelő.

Botany-öböl

sekély tengeröböl Ausztrália DK-i partján, Cook 1770-ben fedezte föl; fegyenc-gyarmatot akartak rajta alapítani, de Philipp kapitány, akit ezzel megbiztak, arra alkalmatlannak találta, s neki a közeli Port Jackson mellett vetette meg alapját. A Botany-öböl partján ma csak egy jelző torony és La Pérousenak (l. o.) 1828. fölállított emléke van.

Botany-öbölfa

(növ.), különböző kazuárfa vagy pedig a Dalbergia latifolia (blackwood) fája. Ausztráliából szállítják s finom asztalos- és esztergályos-munkára használják. - Botany-öböl-gyánta, l. Akaroidgyánta.

Botarga

halikrából készült étvágygerjesztő eledel.

Botaurus

a gólyaidomu gázlómadarakhoz (Grallatores) tartozó gémek (Ardeidae) családjának egyik neme. L. Dobosgém.

Botbüntetés

a testi fenyitéknek egy neme. Más nemei a seprőzés a hóhér keze által (virgatio per carnificem, fustigatio), a vesszőzés és korbácsolás. A végrehajtás hol nyilvánosan, hol a nyilvánosság kizárásával történt. Nemesek és az u. n. honoráciorok, sz. kir. városok polgárai ellen e büntetéseket alkalmazni nem volt szabad. Száz egyszerre kiállandó bot- vagy korbácsütés a halálbüntetéssel egyenértékünek vétetvén, az ily büntetésre szóló itélet ellen a kir. itélőtáblához lehetett felebbezni. A B. alkalmazási módját törvények és rendeletek közelebbről határozták meg. Az emberiesség követelményei annyiban jöttek tekintetbe, amennyiben a büntetés kiszabása előtt a megfenyitendő egyént testalkotása és az egészsége veszélyeztetése nélkül elszenvedhető fenyíték neme iránt orvosilag meg kellett vizsgáltatni. Mezei rendőri kihágásokra az 1840: IX. t.-c. a testi büntetést fentartotta; az 1848: XXII. t.-c. 31. §-a a nemzeti őrsereg tagjaira nézve megszüntette, s azóta a kir. kuria bűntetteknél soha sem alkalmazta. A kuriai gyakorlat alapján az országbirói értekezlet a testi büntetést bűntetteknél egyáltalán megszüntette, a kihágásoknál azonban, mint a közfegyelem fentartása tekintetéből nélkülözhetetlennek (!), óvatos használatát «mig más célszerüvel a törvényhozás által nem pótoltatik» fenhagyta; fölmentette azonban az alól a nemeseket, a honoráciorokat és mindazokat, kik az 1848. V. t.-c. értelmében politikai jogok gyakorlatára képesítvék, nemkülönben az izraelitákat is, kik habár politikai jogok gyakorlatával felruházva nem voltak; de az erre törvényileg megszabott egyéb minősítéssel birtak. A mentesség kiterjedt a mentesítetteknek nejeire, özvegyeire és családjuk tagjaira, mig végül az 1871: LII. t.-c. a testi fenyítéknek minden nemét - akár legyen fő- mellék- vagy sulyosító, akár fegyelmi büntetés, s úgy bűnvádi, mint rendőri esetekben - eltörölte. Az olasz pozitiv iskola, s Németországban is többen a testi büntetés visszaállítását sürgetik.

Botenlauben

Ottó, Henneberg grófja, német költő, szül. 1180 körül és 1196 óta szerepel oklevelekben; 1197. járt a szent földön, ahol Courtenay Jocelin gazdag leányát, Beatrixet nőül vette, s csak 1220. tért vissza Németországba. Itt 1234. eladta Bodenlaube nevü várát (Kissingen mellett, romjai még láthatók) és visszavonult a tőle alapított frauenrodai kolostorba,hol 1243. (de nem mint prépost) meghalt. Fiatalságából származó költeményei, többnyire egy versszakos eleven szerelmi dalok, még ódonabb jellegüek, de azért már fölismerhető rajtok a francia izlés hatása. Költeményeit kiadta s életét megírta Bechstein Lajos (1845). Róla írtak Wegele (1875) és Stöckel (1883).

Botetourt

county Virginia északamerikai államban, 1584 km2 felülettel, Fincastle székhellyel.


Kezdőlap

˙