Bracciano

(ejtsd: braccsano), város Róma olasz tartományban, az ugyanily nevü tó Ny-i partján, az egykori Via Claudia mellett, 3050 lak., meleg forrásokkal. A felső város az Odescalchi-család terjedelmes, ötszögü kastélya körül, sziklán épült; az alsó város pedig a tó mellett. A B.-i tó (Lacus Sabatinus) 27 km. kerületü és 300 m. mély; vizét Rómába vezetik el. A Ny-i partján emelkedő hegyeket B.-i hegyeknek nevezik.

Bracciolini

(ejtsd: braccsiolini), 1. Ferenc; ol. költő, szül. Pistojában 1566 nov. 26., megh. u. o. 1645 aug. 31. Tassoni példájára a komikus eposzra adta magát, amely nemben a Lo scherno degli Dei c., az antik mitologia tulzott kultuszát gunyoló munkája nagy sikert is aratott.

2. B. Poggio, kiváló olasz humanista szül. a Firenze mellett fekvő Terranovában 1380., megh. Firenzében 1459. Már korán, 1404. pápai titkár lett, 1414. pedig XXIII. János pápát elkisérte a konstanzi zsinatra. Innen Beaufort bibornok, winchesteri püspökkel nehány évre Angliába ment, ahonnan 1423. visszatérve Rómába, az időtől fogva ismét tizenegy évig volt a kuria szolgálatában, Ekkor elhagyva a pápai székhelyt, szülőhelyére, Terranovába ment lakni, ahol majdnem tizenkilenc évet töltött csendes tudományos munkásságban, 1453. a firenzei köztársaság kancellárja lett, amely állásában halála napjáig meg is maradt. B. a klasszikus műveltség ujjáéledésének, különösen mint ókori irók kéziratainak felfedezője, tett megbecsülhetetlen szolgálatokat; ő volt az, aki egyebek közt a st.-galleni kolostor egyik tornyában megtalálta a teljes Quintilianust, ő akadt rá Clunyban és Langres-ban Cicero tiz beszédjére, Silius Italicus Punica-jára stb. Nagy buzgósággal javította a klasszikusok szövegét és szorgalommal gyüjtött ókori műtárgyakat is. Irt számos eleven stilü episztolát és dialogust, egy kötet adomát (Liber Facetiarum cimen), s végül megirta Firenze történetét is 1350-1455, valamennyit latin nyelven. L. Stepherd, Vita di P. B., olasz ford. Firenze 1825.

Brace

Károly Loving, amerikai emberbarát, szül. Lichtfieldben 1826. Teologiát tanult, aztán egészen a szegényeknek és szerencsétleneknek szentelte munkásságát. Jelenleg a Children's Aid Society titkára New-Yorkban. Munkái: Hungary in 1851; Home life in Germany (1853); The Norsefolk, on a visit te the homes of Norway and Sweden; The races of the old world; Short sermons for newsboys; The new West, or California in 1867-68; The dangerous classes of New-York; Gesta Christi, or a history of human progress.

Bracelet

(franc., ejtsd: brászlé) a. m. karperec.

Brachelli

Hugó Ferenc, osztrák statisztikus, az osztrák kereskedelmi minisztérium statisztikai osztályának főnöke, szül. Brünnben 1834 febr. 11., megh. Bécsben 1892 okt. 2. Előbb az osztrák statisztikai hivatalban, majd a bécsi műegyetemen mint a statisztika tanára működött, mig 1872. az említett miniszteriumbeli állásra nevezték ki. Része volt a Stein-Hörschelmann-féle nagy földrajzi munka létrejöttében (1858-1864). Egyéb irodalmi működése: Die Staaten Europas (több kiadást ért); statisztikai kézikönyvek az Osztrák-Magyar monarkiáról.

Brachi

(a görög bracuz szóból) a. m. rövid. Gyakran előfordul összetett görög és latin szókban. A szokásosabb összetételek, magyarázataikkal együtt a következők: Brachiandra (növ.) a. m. kurta himü. - Brachibiotika, az élet megrövidítésének művészete káros hatásu életmód által. - Brachicephalia, lásd Kurtafejüség. - Brachidiagonale, a krisztallografiában a rombos meg háromhajlásu rendszer kristályaiba képzelt melléktengelyek közt a rövidebb; l. Kristály. - Brachikatalektus a. m. rövidre csonkult, az antik metrikábán olyan - dipodiák szerint mért verssor, melynek végén az utolsó dipodia helyett csak egy láb van (tehát egy egész láb hiányzik). A katalektus (csonkult) verssorban csak egy szótag, azaz egy félláb hiányzik. - Brachikránia kurtaagyuság vagy kurta agyvelőkoponya alak; l. Koponyamérés - Brachilogia, rövid beszéd, velős beszédmód; tov. szónoki alak, mely abban áll, hogy a gondolat tökéletes kifejezésére megkivántató elemek nem külön szavak által fejeztetnek ki, hanem a mondatba csak beleértetődnek. - Brachimetopia (kurtahomlokuság) l. Koponyamérés. - Brachimetropia. l. Rövidlátás. - Brachiprozopia (kurtaarcuság), l. Koponyamérés. - Brachiszillabus rövid szótagokból álló versláb.

Brachiopoda

a Molluscoidea-állatkörnek egyik osztálya, amelyet ezelőtt a lágytestüekhez (Mollusca) soroltak. A kevés számu élő fajok közül paleontologiai tekintetben igen fontos a Lingula nem, mely már a szilurban lép fel s a rendszernek vezérkövülete. Az ásatag fajok száma meghaladja a 2500-at. A Productaced, Spiriferacea egészen kihalt alrendek s kevés kivétellel paleozoos alakok; az idetartozó fontosabb nemek és vezérkövületek: Athyris (Devon és Carbon), Spirifer (Silur-Jura), Streptorhynchus (Devon). A Terebratulacéák alrendjéből melyek nagyobbára mezozoos alakok - a fontosabb nemek: Camarophoria (Devon-Perm), Pentamerus (Silur és Devon), Rhynchonella (Jura, Kréta, Harmadkor), Stringocephalus (Devon; Németország-, Anglia-, Belgium- és az Urálban Stringocephalus-mészkő). L. még Karlábuak.

Brachipiramis

l. Piramis meg Kristály.

Brachistochron

Ha vm. súlyos pont egy A pontból B-be vezető csatornán gurul, akkor a csatorna alakjától függ, hogy mennyi idő alatt ér A-ból B-be, Ha azt akarjuk, hogy lehető legrövidebb idő alatt érjen A-ból B-be, akkor a csatornának egy sajátszerü alakot kell adnunk. Azt a görbe vonalat, melynek e csatorna alakja van: B.-nak (legrövidebb idő alatt esés görbéjének) hívjuk. Ez a görbe az esetben, ha a nehézségi erőn kivül más erő nem működik: cyclois.

Brachium

(lat.) a. m. felső kar: B. ecclesiasticum, egyházi hatalom, ellentéte B. saeculare, világi hatalom.


Kezdőlap

˙