Bresse

(ejtsd: bressz), Franciaországnak a Rhône, Saône és Ain közt fekvő, 2-3000 m. magas. dombos és mocsáros vidéke; egykoron a Saône bal partjára is átterjedt, egészen Franche-Comtéig. Ez a része B. Châlonnaise volt. B. középkorban Baugé tulajdonosát uralta. 1402-1601. Savoya hercegeinek fenhatósága alatt állott. 1601. Viktor Emánuel kényszerült azt IV. Henriknek átengedni, aki Bugey-jel és Gex-vel együtt a francia koronához csatolta.

Bressuire

(ejtsd: bresszüir), járási székhely Deux-Sevres francia départementban a Dolo partján, 64 km.-nyire Niortól, (1891) 4723 lak., posztó- és kalapgyártással, gót templommal és egy (XIV. és XV. sz.-ból eredő) kastély romjaival, amelynek homlokzata 700 m. hosszu. - B., a régi Segora, a középkorban fontos grófság volt a Beaumont-család birtokában. 1793. Westermann itt győzelmet aratott a királypártiakon.

Brest

járási székhely és igen fontos hadi kikötő Finistere francia départementban, két domb között, a tengernek a Penfeld-folyót fölvevő, mélyen benyuló, kanyargós ágának mindkét partján, (1891) 75854 lak., jelentéktelen gyertya-, téglakészítéssel és halászattal. B. két részből áll, a tdki B.-ből és Recouvranceból. A hadi kikötő egyike a legszebbeknek Franciaországban, 2875 m. hosszu; meredek sziklán álló, egy római castellum helyén épült vár, Château és az ebben épült fellegvár védi. Az előbbi trapez alaku; tornyai: a Cézár, Madeleine, Azenor, B. és az angol torony. A fellegvárban óriási konyhák, börtönök, termek stb. vannak. E várat még ellenség el nem foglalta. A hadi kikötő mindkét partján épültek a nagy tengerészkaszárnya, a gabona- és egyéb tárak, kórházak és a 8-9000 munkást foglalkoztató arzenál. A kereskedelmi kikötő a várostól D-re van; 41 ha. a területe. A K-en fekvő városrészben a Cours Bajot nevet viselő 500 m. hosszu sétahely egyike a legszebbeknek Franciaországban; végein Neptunus és Amphitrite szobrai állanak; gyönyörü kilátást is nyujt; szép tér még a Place du Champ de Bataille. B. Saint-Louis templomot szép főoltár és Szerapiszból (Tripoliszban) való négy antik márványoszlop ékesíti. A két városrészt keskeny gyalogos hid és egy nagyszerü 28 m. magas, 257 m. hosszu vashíd köti össze, amelyet középen 106 m. hosszuságban meg lehet nyitni; az 53-53 m. hosszu részek forgatás által távolíttatnak el egymástól; 2 munkás 10 percz alatt végzi el e munkát. B.-nek van hajóiskolája, csillagvizsgálója, városi, tengerészeti könyvtára, szinháza irodalmi és egyéb jótékony egyesülete. A beviteli forgalom főtárgyai: angol szén, cement és juta, norvégiai fa és jég, orosz kender és len, végül la-platai gyapju; a kivitelé: sajt, vaj, tojás, zöldség, gyümölcsök és szardinia. B. New-Yorkkal rendes hajóösszeköttetésben van. A hajóforgalom körülbelül 275 hajó 55650 tonna tartalommal. B. neve, bár a rómaiaknak is volt benne erődjük, csak egy 874-ki okiratban fordul elő először. A bretagnei hercegek 1239. szerezték meg a maguk számára. XIV. Lajos Vauban által megerősíttette; az angolok 1694-ben hiában ostromolták.1794-ben kikötőjében Howe angol tengernagy Villaret-Joyeuse francia tengernagyot megverte. V. ö. Levot: Histoiré de la ville et du port de B. 1865. 2 kötet.

Brestel

Rudolf, osztrák államférfiu, szül. Bécsben 1816 május 16., megh. u. o. 1881 márc. 4. Tanulmányait elvégezvén, segéd lett a bécsi csillagvizsgáló intézetnél, később a fizika tanára Olmützben és 1844. a mennyiségtan tanára a bécsi egyetemen. 1848. mint a birodalmi gyülés tagja a szabadelvü balpárthoz csatlakozott s mint szónok is kitünt. Az 1849. márc. 6. államcsiny után állását elveszítvén, tollával szerezte meg mindennapi kenyerét. 1856. a hitelintézetnél mint titkár nyert alkalmazást. 1861. beválasztották az alsó-ausztriai tartománygyülésbe, 1864. a birodalmi gyülésbe is. 1868. elvállalta a pénzügyminiszteri tárcát, azzal a feladattal, hogy az államháztartás egyensulyát helyreállítsa. De az államadósság kamatainak leszállítása, valamint a szelvényadó emelése csak pillanatnyira segítettek a bajon, az állami birtokok tömeges eladása pedig éppen károsan hatott: A bécsi erdő részben való eladása p. megfosztotta Bécset egyik fődíszétől s a város egészségügyi viszonyait is megrontotta. 1871 ápr. B. lemondott, de a parlamentben továbbra is tevékeny maradt s kiválóan a Hohenwart-Schäffle-minisztérium ellen folytatott heves küzdelmet. Bár miniszterkedése fölött a vélemények eltérők, jelleme és hire mocsoktalanul került ki a párttusából. Mint teljesen szegény ember halt meg.

Brestovac

1. község Pozsega várm. daruvári j.-ban, (1891) 1650 cseh, horvát és magyar lak. - 2. B. község Pozsega vmegye pozsegai j.-ban, (1891) 739 horvát-szerb lak. B. politikai községnek 9379 lakosa van (közte 270 magyar).

Brestye

nagyközség Temes várm. dettai j.-ban, (1891) 1174 bolgár lak.

Breszlau

Harry, német történetiró, szül. Dannenbergben (Hannover) 1848 márczius 22. 1872. magántanár lett a berlini egyetemen, 1877-ben rendkivüli tanár, 1890. pedig végre, sok akadály leküzdése után a straszburgi egyetemhez nevezték ki rendes tanárnak. Munkái: Die Kanzlei Kaiser Konrads H. (Berlin 1869); Diplomata centum (u. o. 1872); Jahrbücher des Deutschen Reichs unter Kaiser Heinrich II. (Lipcse 1874, 3 köt.); Aktenstücke zur Geschichte von Jos. Aug. Du Cros (Berlin 1876); Jahrbücher des Deutschen Reichs unter Konrad II. (Lipcse 1879-84, 2 köt.) és Isaacssonnal közösen: Der Sturz zweier preussischer Minister (Berlin 1879). Ezeken kivül ő dolgozta ki a sali császárok korszakát a Sybel- és Sickel-féle munkában: Kaiserurkunden in Abbildungen (11 füzet, u. o. 1881-91). A.: Kassettenbriefe der Königin Maria Stuart Histor. Taschenbuch 1882, v. ö. Századok 1884-85) c. ügyes és szakavatott értekezése éles fegyvert adott a királynő ellenfeleinek kezébe. Korszakot alkotó műve: Handbuch d. Urkundenlehre in Deutschland und Italien (I. k., 1889). 1889 óta a Neues Archiv für ältere deutsche Gesch. szerkesztője.

Breszt-Litovszk

(lengyelül Brzesae-Litewski), első rangu vár, kerületi és püspöki székhely Grodno orosz kormányzóságban, a Bug és Mukaviec összefolyásánál, 39900 lak., nagy dohánygyárakkal, bőr- és marhavásárokkal. Mint fontos vasuti gócpontot és a Bugon való átkelő-helyet az oroszok nagyon megerősítették és körülötte három nagy erősséget építettek. B. mellett 1794. Szuvorov a lengyel hadak fölött győzedelmeskedett, 1795 óta a város orosz birtok.

Bresztovác

1. nagyközség Bács-Bodrog vármegye apatini j.-ban, (1891) 779 házzal és 5203 lak., köztük 168 magyar, 4102 német és 921 szerb; postahivatal és postatakarékpénztár. - 2. B., nagyközség Torontál vmngye pancsovai j.-ban, (1891) 2922 német és szerb lak.

Bresztyenszky

Béla, tihanyi apát, a m. tud. akad. levelező tagja, szül. Német-Prónán, Nyitra vmegyében 1786. aug. 5:, megh. a tihanyi kolostorban 1851. febr. 15. 1803. nov. 5. lépett a szent Benedek-rendiek szerzetébe. 1810-től a tanári pályán működött a győri akadémián. 1838. tihanyi apáttá nevezték ki. Munkái: Lectiones academicae ex mathesi adplicata in usum suorum auditorum conscriptae. Jaurini (Győr) 1819. Elementa arithmeticae generalis seu algebrae. U. o. 1824. Elementa geometriae et trigonometriae planae... U. o. 1827. Elementa matheseos purae in usum academiam. Budae 1829-30, két rész.


Kezdőlap

˙