Budinc

kisk. Temes vármegye rékási j.-ban, 1088 oláh lak.

Budinšcina

község Varasd vmegye zlatari j.-ban, 1017 horvát lak., vasuti állomással, posta- és táviróhivatallal, postatakarékpénztárral. Mint politikai községnek 9319 lakosa van (közte 29 magyar).

Budissa

latin neve Bautzennek (l. o.)

Budjanovci

község Szerém vmegye rumai j.-ban, 2188 horvát-szerb lak.; mint politikai községnek 2893 lakosa van (közte 12 magyar).

Budli

(Budlu). Ősmagyar személynév, mely a Beztrid névvel együtt átment a martirologiumi nevek közé is. Vámbéry A. a török «budlu», «botli» azaz combos szóval veszi egynek. (Magy. Ered. 187.) Árpád genealogiájában Csanád fia és Beztui apja jön elő B. néven. A XI. sz. első felében élt B. püspök, Szt. Gellért társa a vértanuságban, kit Vatha emberei agyonköveztek; nevét a Gellért-legenda Budinak, a Képes Krónika Buldinak, a Budai Krónika Budlinak irja, mely némelyek szerint Bődnek olvasandó. Legvalószínübb a Budli vagy Budlu alak.

Budmani

Péter, szlávista, született Raguzában 1835 okt. 28. Tanult Bécsben, 1870. a raguzai gimnázium tanára lett, 1883. pedig a zágrábi akadémia által szerkesztett horvát-szerb szótár szerkesztőségébe hitták meg. Munkái: Grammatica della lingua serbo-croata (Bécs 1866-67); O. postanku slova ? u slavjanskijem jezicima (Raguza 1873-1874); Još nješto o našoj narodnoj metrici (u. o. 1875-76); Dubrovacki dijalektat kako se sada govori (Zágráb 1883); Pogled na istoriju naše gramatike i leksikagrafije (1885); Rjecnik hravatskoga ili srpskoga jezika (Zágráb 1884-90), és egy orosz nyelvtan (u. o. 1888).

Budmer-nemzetség

őse, Budmer, 1229. Miklós nádor contubernariusa; fia Mihály, 1274. ujvári várnagy volt. Javaik Baranyában és Sopronban feküdtek. 1305-ön tul nincs nyomuk.

Budnaeus

(Budnait, Budny) Simon, az unitáriusok egyik túlzó pártjának feje s egyik litvániai unitárius felekezet lelkésze, szül. Masszoviában, megh. 1584-ben. Ő is, mint Dávid Ferenc Erdélyben, az unitáriusoknak Krisztusra vonatkozó tanát következetesen kifejtette és azon végeredményhez jutott, hogy helytelen Krisztust istenként imádni. Az unitáriusok nagy többsége e miatt őt hivatalából kitette, a felekezet kebeléből kirekesztette 1582-ben. B. később kárhoztatott tanait visszavonta. A bibliát saját nézeteinek megfelelőleg lengyel nyelvre lefordította s 1572. Zaslawban, Litvániában kinyomatta. Nagyobb szabásu cáfoló munkát irt ellene Simler Józsiás: Assertio orthodoxae doctrinae de duabus naturis Christi, opposita blasphemiis et sophismatibus Simonis Budni super ab ipso in Lithavia evulgatis 1575. Követői, a budnejánusok felekezete, vagy a demi-judeusok Litvániában és Lengyelországban éltek nagyobb számmal.

Budrovci

község Verőce vmegye diakovári j.-ban, 1181 horvát-szerb lak.

Budrun

város Aidin kis-ázsiai török vilajetben, Kis-Ázsia Dny-i végében a Mendeliai- és Kosziöblök közt, 56.000 lak., jól védett kikötővel; K-i részében a rodusi lovagok egykori erődjének romjaival. A környékén levő romok Halikarnasszus (l. o.) romjai.


Kezdőlap

˙