Buquoy

(de Longueval) György Ágost gróf, német fizikus és kémikus, szület. Brüsszelben 1781 szept. 7., megh. Prágában 1851 ápr. 19. Nagy bátyjától 1803. nagy vagyont örökölt. Beutazta Déleurópát s visszatérte után a tudományoknak és az üveggyártásnak szentelte magát. A legszebb kristályüveg és szines üveg cseh gyáraiban készült és ugyanott készül az általa föltalált hialit is. Vejével, Deym gróffal, részt vett az 1848 juniusi fölkelésben, amiért a bécsi kormány a hradschini várba záratta. Juliusban azonban kiszabadult, de Prágát el kelle hagynia, mire Rothenhaus várába vonult vissza. Művei közől megemlítendők: Analytische Bestimmung des Gesetzes der virtuellen Geschwindigkeiten (Lipcse 1812); Theorie der Nationalwirtschaft (Lipcse 1815); Auswahl des leichter Aufzufassenden aus meinen philos.-wissenschaftl. Schriften (3 köt., Prága 1826-27; Skizzen zu einem Gesetzbuch der Natur (Lipcse 1826); Anregungen für phil.-wissenschaftliche Forschung und dichterische Begeisterung (1828); Ideelle Verherrlichungdes empirisch erfassten Naturlebens (1826 2 köt.); Die Fundamentalgesetze zu den Erscheinungen der Wärme (1819). B. mint nemzetgazda 1815. Die Theorie der Nationalwirthschaft nacheinem neuen Plane und mehreren eigenen Ansichten cimmel nemzetgazdaságtani dolgozatot adott ki, melyhez később pótlékokat irt (1816, 1817, 1819, ez utóbbi az érték fogalmának meghatározásával és adóelmélettel foglalkozik). Végre 1819. ily értekezése látott napvilágot: Vorschlag, wie in jedem Staate ein aufechtem Nationalkredit fundiertes Geld geschaffen werden könne (Lipcse). Általán Smith tanácsainak alapján áll, nemzetgazdasági műveibe is bevitte az algebrai formákat.

2. B. (de Longueval) Károly Bonaventura Vaux báró, B. gróf, a német császári hadak kiváló vezére a harminc éves háboru korában. szül. Arrasban 1571., elesett Érsekujvár előtt 1621 jul 10. Albrecht osztrák főherceg alatt szolgált s mint a tüzérség tábornoka része volt az 1596-99. rajnai hadjáratok sikereiben. Emmerich mellett fogságba került, s miután a francia fogságból kiváltották, Nassaui Móriccal szemben Nieuport mellett (1600) vereséget szenvedett. Ostende ostroma közben és Herzogenbusch bevétele alkalmával jóvá tette e kudarcot. 1606. a császár Hennegau helytartójává, 1610. pedig francia követté nevezete ki. 1618. mint a császári hadseregek fővezére a felkelt csehek ellen vonult, s elfoglalta és megvédte Budweist. 1619. megverte Mansfeldet Netolitz mellett s több cseh várost és várat kerített hatalmába. Midőn hire járt, hogy Bethlen Gábor felkelt és É.-Magyaroszágon át Pozsonynak meg Bécsnek siet, B. Lundenburg vidékén Dampierre-rel egyesült és Bécs védelmére sietett. Bethlen, ki csak okt. 24. értesült ellenfeleinek 23. történt egyesüléséről, és ez okból azt meg nem akadályozhatta, annak dacára a floridsdorfi hidfőig nyomult. B. ekkor megakadályozta ugyan Bethlent abban, hogy Bécsnél a Dunán hidat verjen, de azt nem tudta megakadályozni, hogy Bethlen alvezére, Rhédei, kopjás lovasaival Hainburgnál ne keljen át a Dunán, aki azután Köpcsény mellett B. előhadát széjjel verte. Bethlen és B. között azonban nem került a dolog nyilt csatára. Homonnay betörésének hirére pedig Bethlen visszavezette hadait és fegyverszünetet kötött a császárral (1620 febr.). Ez év őszén B. előbb az Alsó-Ausztriába tört cseheket verte vissza Kremsnél és azután a liga hadaival egyesülvén, Csehországba nyomult, hol Rakonitz mellett sulyosan megsebesült. Ez okból a Fehér hegyen vivott döntő ütközetben csak kocsin követhette katonáit. Karlstein várának megszállása és Morvaország lecsendesítése után B. 1621 elején elbocsáttatását kérte II. Ferdinándtól; de miután ez őt a gratzeni, rosenbergi és több más elkobzott cseh birtokkal kárpótolta továbbra is hű maradt a császári zászlókhoz. 1621 tavaszán Marcheggen át a pozsonyi vár visszavivásához fogott, mely várat Bethlen felsőmagyarországi hiveinek elpártolása miatt és egyéb okokból feladott (máj. 3.). Három nappal később Nagyszombat is kaput tárt B. előtt, ki most Érsek-Ujvár alá vezette seregét. A vár ostroma közben azonban Horváth István kopjás lovasai B.-t jul. 10. elfogták és nehogy megszökjék, megölték. V. ö. Weyhe-Eimke, Karl Bonaventura, Graf v. B., Bécs 1876. Olchváry, Bethlen Gábor első hadjárata (Hadtörténelmi Közlemények 1890). - Fia, 3. B. Károly Albert (megh. 1663) nyolc gyermeket hagyott maga után. Ezek közül említendő: Landelin, elesett mint ezredes a szalánkeméni csatában (1691); Károly Fülöp, kit II. Károly spanyol király grófi rangra emelt és Albert, a bécsi hadi tanács befolyásos tagja. A B. család jelenlegi feje Károly (szül. 1854.) a cseh tartománygyülésen a konzervativ párt nagy földbirtokosok egyik vezérférfia.

4. B. Károly gróf, szül. 1854 szept. 24., a bécsi birod. gyülés és a cseh tartománygyülés tagja, tartalékos dragonyos főhadnagy. 1889 óta a csehországi nagybirtokosok klubjának elnöke és vezérök a cseh tartománygyülésen. Mint ilyen a közelmult években mind az ifju cseh, mind pedig a német párt képviselőivel a célbavett kiegyezés létrehozása körül élénk, bári idáig meddő buzgalmat fejtett ki.

Bura

(Tisza-), nagyközség Jász-Nagykun-Szolnok vmegye tiszai j.-ban 2409 magyar lak., postahivatallal és postatakarékpénztárral.

Bura

régi görög város Achája peloponnézusi tartományban. Ugy látszik, az alsó-olaszországi Sybaris anya-városa volt. Kr. e. 373. Helice szomszéd várossal együtt földindulás következtében romba dőlt, de nem sokára felépült. Hozzá tartozott Héraklés Buraikos szentélye egy természetes sziklaüregben.

Burán

v. Burján. Oroszország sivatagjain és Szibériában dühöngő szélvész. A vihar félemletességét növelik ama szilárd tárgyak, melyeket magával sodor. A lakosok a nyári B.-t a télitől megkülönböztetik: az elsőt rekkenő hőség és a napot elsötétítő porfellegek jellemzik, a por ilyenkor zárt ajtókon és ablakokon át hatol be az emberi lakásokba; a téli B.-t dermesztő hideg és hófuvás jellemzi. Emberek és állatok a B. fuvásakor nem tudnak tájékozódni és sokszor előfordult, hogy lakásaiktól nem messze elpusztultak.

Burano

város Velence olasz tartományban, a lagunák közt egy szigeten, 6828 lak., akik közt a férfiak halászattal, az asszonyok csipkekészítéssel foglalkoznak.

Burány

a korallok megjelölésére alkalmazott korábbi magyar, de helytelen kifejezés L. Korall.

Buratit

viztartalmu rézkarbonát cinkoxid tartalommal (CuCO3+ZnO. H2O), rendesen egy kevés mészoxid is van benne; rokon az aurikalcit-tal, különben pedig malachit-féle ásvány. Rostos, tűs halmazokban, zöld szinü. Nálunk Rézbányán, Moravicán és Moldován találtak egy keveset; azonkivül ismeretes az Uralból (Loktevszk), Franciaországból (Chessy), Toszkánából (Volterra) és a Vogézekből (Framont). Delesse nevezte el (1847) Burat után.

Burch

állatneveknél Burchell Vilmos J. angol természettudós és Afrika-utazó nevének rövidítése.

Burchard

Konrád, a pesti hengermalom volt igazgatója, később alelnöke, szül. Eperjesen 1837 márc. 23. Szülővárosában elvégezte a kollégiumot, s ezután a kereskedelmi pályára lépett. Külföldi tanulmányutja után hazatérve, a Széchenyi István grófáltal alapított hengermalom szolgálatába állott, hol szorgalma és tehetsége nemsokára az igazgatói székbe emelték. Minden erejét a magyar lisztipar fejlesztésének szentelvén, kitartással és sikerrel működött közre a malomipari tanfolyam szervezésében s a magyar lisztipar kiviteli érdekeinek előmozdítása körül. Elnöke volt az országos iparegyesület malomipari szakosztályának, egyik kezdeményezője az orsz. malomegyesületnek, melynek ma is elnöke; a világhirü malomipar együttes érdekeinek képviselete körül kül- és belföldi kiálltásokon sikerrel és hatással működött közre, szóval a magyar malomiparosok között vezérszerepet vitt. Ez érdemeit méltányolta az uralkodó, midőn a főrendiháznak ujjászervezése alkalmával annak tagjává kinevezte. B. a magyar nagyiparnak első kinevezett képviselője a főrendiházban; kinevezése után csakhamar a pénzügyi bizottság tagja lett s az ma is. A király 1891 nov. 20. kelt elhatározásával megengedte, hogy B. családja régi nemesi nevét, «Bélaváry»-t ismét viselhesse.

Burchard

1. Türingia őrgrófja és a meisseni őrgrófoknak és jelenlegi szász fejedelmi háznak őse, 892. Hatto mainzi érsek s kormányzónak pártjára állott, amiért őrgrófságot kapott. Elesett a magyarokkal vívott ütközetben Türingiában (908 aug. 3.).

2. B. Ferenc Emil Manó, a német birodalmi kincstári hivatalnak államtitkára, szül. Königsbergában 1836 aug. 8. 1855-58-ig jogot hallgatott Berlinben és Heidelbergában, mire állami szolgálatba lépett. Eleinte a rajnai és sziléziai adóhivatalnál volt alkalmazva, mignem 1876. a birodalmi kancelláriában nyert állást. 1879. Bismarck az ujonnan felállított birodalmi kincstári hivatal igazgatójává tette, 1882. pedig Bismarck mint államtitkárt maga mellé fogadta. Vilmos császár neki és testvérének 1883. nemesi rangot adományozott. 1886. hivatalát letette, 1887. pedig a Seehandlung elnöke lett.


Kezdőlap

˙