Carlier

(ejtsd: karljé) Emil NesztorJózsef; francia szobrász, szül. Cambraiban 1849 jan. 3. Ő készítette szülővárosa székesegyházának szobrászati diszítményeit. Páris ostroma alatt részt vett a küzdelemben és sebet is kapott. Miután Spanyolországban nagyobb utazást tett, visszatért Párisba s azóta ott működik. Kiválóbb művei: Feltámadás a Pere-Lachaise számára (1877); A tenger munkásai (1879); A kőkorszak előtt (1881); A család, Gilliatt (1890) stb., valamennyi szobor-csoportozat s ezeken kivül számos mellszobor (Dr. Havage, Camille Bouchez stb.).

Carlina

Tourn. (növ.), Linné állítása szerint V. Károlyról (megh. 1558) nevezve, mert seregét a berberségben a pestistől ezzel a növénnyel gyógyíttatta. Mások a Carlina nevet hasonló használat nyomán Nagy Károly nevéből, sőt az olasz cardo (bogács) vagy ennek kicsinyítő alakjából (cardina) származtatják. Hasonló szókeletkezés nyelvünkben a Csabafű meg a Szt-László-füve. L. Bábakalács.

Carlingford

város Louth irországi grófságban, a 16 km. hosszu és 3 km. széles C.-öböl D-i partján a 600 m. magasságra emelkedő C.-hegyek lábánál, 700 lak., jelentős osztrigatenyésztéssel.

Carlingford

(ejtsd: karl-) Chichester Sámuel Parkinson Fortescue lord, angol államférfiu, ősi család sarja, szül. 1823 jan. 18. Eton és Oxfordban tanult, 1847. Louthban beválasztották a parlamentbe, ahol a szabadelvü párthoz csatlakozott. 1854-ben az államkincstár lordjává nevezték ki. 1857-58. első izben, 1859-65. pedig másodizben lord Palmerston minisztériumában a gyarmatok másod államtitkára, Irország főtitkárja és a Russel-féle miniszteriumnak is tagja volt. Gladstone 1870 dec. Bright visszalépése után C.-ra bizta a kereskedelmi tárcát. Midőn az 1874. uj választásoknál az alsó házból kibukott, Gladstone keresztülvitte hogy a királynő C.-t bárói rangra emelje és a felső ház tagjának. kinevezze. Gladstonenak második minisztériumában kezdetben nem viselt hivatalt, de 1881. Argyll herceg utódja lett mint a titkos pecsét őre s 1883. egyszersmind a titkos tanács alelnökévé nevezték ki, de 1885. Gladstone minisztériumával együtt ő is lemondott.

Carlini

Ferenc, csillagász, szül. Milanóban 1783 jan. 8., megh. Croddoban 1862 aug. 29., mint a milanói csillagvizsgáló igazgatója s a lombardiai tudományos intézet elnöke. 1803 óta élete végéig az Effemeridi di Milano c. csillagászati évkönyv számításait végezte, azután különösen a Nap- és Holdtáblázatok tökéletesítésén fáradozott. Előbb egyedül, majd Planával együtt geodéziai méréseken is vett részt, melyek különösen a francia és olasz parallelkör mérések egyesítesére irányultak. Az Alpok déli lejtőjén észlelt erős helyi tömegvonzások a földminőség meghatározására is indították. Egynehány meteorologiai érdekü értekezést is birunk tőle.

Carlino

olasz ezüstpénz, melyet legelőször 1730. VI. Károly idejében vertek. Anopolyi C.-oknak felső lapjukon a király arcképe és neve. hátlapjukon pedig koronás cimere és cime, néha «In hoc signo vinces» szavakkal körülvett keresztje is van. Értékük 15 krajcár. C.-nak hivták egyszersmind a Károly Manó alatt (1755) vert aranypénzt, úgy szintén az 1785 óta forgalomba került piemonti és savoyai aranypénzt is.

Carli-Rubbi

(ol.), l. Carli.

Carlisle

(ejtsd: karlajl) 1. Cumberland angol grófság főhelye, az Eden, Caldew és Petterill összefolyásánál, pügpöki székhely, (1891) 39176 lak., selyem-. vászon-, gyapot- és gyapjuszövéssel, kalapgyártással, igen szép székesegyházzal és a normannok idejéből való kastéllyal. C. brit helység volt már, midőn a rómaiak itt a Luguvallum nevü katonai állomásukat alapították. Későbben Cumbria fővárosa lett. A dánoktol a IX. században leromboltatván, csak kétszáz évvel későbben épült föl ujra. Skócia kulcsa levén, az Anglia és Skócia közti, továbba a XVII. sz. polgárháboruiban nagy szerepet játszott. Creighton M. C. (Histoire Towns) 1890 - 2. Több város neve az É.-amerikai Egyesült-Államokban; köztük a legjelentékenyebb: Pennsylvania államban, Harrisburgtól 29 km.-re, a Conedoguinat völgyében, (1889) 8500 lak., indus benszülöttek iskolájával, amelyben állandóan mintegy 400 indus gyermek nyer 5 éven keresztül olyan nevelést, mint a fehér ember.

Carlisle

1. Antal sir, angol tudós, szül. Stillingtonban 1768 febr. 15., megh. Londonban 1840 nov. 2. Itt főorvos volt a Westminster-Hospitalban. 1808-1824-ig a Royal Academyben tanította az anatomiát. Tagja volt a College of Surgeonsnak és egyideig elnöke is. Ezenkivül a walesi herceg orvosa is volt. 1800 apr. 30-án W. Nicholsonnal egyetemben fölfedezte a viznek alkatrészeire való bontását a Volta-féle oszlop segítségével. Különben leginkább az anatomia és élettan terén volt tevékeny.

2. C. Frigyes Howard gróf, angol államférfiu, szül. 1748 máj. 28., megh. 1825 szept. 4. A királyi ház kincstárnoka és titkos tanácsosa volt, később a kereskedelem és a gyarmatok főbiztosa; 1778. az északamerikai gyarmatokkal folytatott tárgyalásai nem vezettek eredményre: 1780-1782-ig Irország alkirálya lett. Ez állásából kizavarva ő is a Pitt ellenzékéhez csatlakozott. 1801. megjelent Tragedies and poems c. könyvét, unokaöccse és gyámfia, lord Byron szatirájában: English bards and Scotch reviewers erősen megtámadta.

3. C. György Howard gróf, szül. 1773 szept. 17-én, megh. 1848 okt. 7. Etonban és Oxfordban nyerte kiképeztetését, majd a követségnél kapott alkalmazást; később a parlamentbe jutott, ahol főkép a K.-India fölött folytatott tárgyalásokban vett részt. 1827-28-ig a Canning-minisztériumban pecsétőr volt.

4. C. György Vilmos Frigyes gróf, szül. 1802 ápr. 18., megh. a howardi kastélyban (Yorkshire) 1864 dec. 5. Eleinte mr. Howard, majd lord Morpeth, 1848 óta pedig mint C. gróf ismeretes. Egyideig a pétervári követségnél volt alkalmazásban, majd Yorkshire képviselője a parlamentben, 1841. pedig a Melbourne-minisztériumban Irország államtitkára lett. Midőn 1846. ismét a whig-párt került a kormány élére, C.-t miniszternek nevezték ki; 1850-52-ig Lancaster hercegség kancellárja volt. A Russel-minisztérium bukása után Görögországban és Törökországban tett utját: Diary in Turkish and Greek waters c. műben irta le. Palmerston miniszterelnöksége idején 1855-58. Irország alkirálya volt, 1859. ujra elfoglalta ezt az állást, de megrongált egészsége miatt 1864. visszavonult és meg is halt. Beszédeit és költeményeit Gaskin adta ki (Dublin 1869). Költeményeiből leányai adtak ki válogatott gyüjteményt (1869).

5. C. János, amerikai politikus, 1876 óta Kentucky állam törvényhozó testületének tagja és dúsgazdag pénzügyi kapacitás. Cleveland elnök 1893 márc. 4. az Egyesült-Államok kincstárnokává nevezte ki.

Carlisták

l. 2. Carlos.


Kezdőlap

˙