Cartonage

(franc., ejtsd: kartonnázs), lemezpapiros-dobozok gyártása. Két lényegileg egymástól eltérő eljárást ismerünk. Az elsőnél a dobozokat egy darabból sajtolják; a másiknál a doboz egyes részeit összeragasztják, dróttal vagy bádogszögecsekkel összeszögecselik. A dobozok készítésére általában köszörült fa- vagy szalmapépből készült félig szatinált lemezpapirost használnak.

Cartophylax

(gör.-lat.), káptalani tisztség a görög egyházban; a róm. kat. egyházban kancellár vagy korlátnok.

Cartouche

(franc., ejtsd: kártus), tulajdonképen tekercs, innét a térképek, könyvek stb. cimlapjai, melyek úgy vannak rajzolva, hogy félig összegöngyölített papirlaphoz hasonlítanak. A barokizlés idejében divott ilyen alaku keretek, melyeknek szélei cikornyásan behajlanak. Általán minden keretalaku befoglalás.

[ÁBRA] Cartouche szalag.

Az épitészetben és a művészi iparban a renaissancetól kezdve napjainkig önálló diszítményes motivumul alkalmazott pajzs alaku ékítmény, valamely ornamentális keretben, címeres, föliratos v. üres mezővel. Az etimologia az elnevezést az olasz «cartoccio»-ból származtatja, ami tulajdonképen fölcsavarodott papirost jelent. Igazábban a feudális nemesi címer pajzsából keletkezett a C. és mint az, úgy lehet ez is parallelogramm alaku, alul lekerekítve vagy szívalakuan hegyezve, álló v. fekvő ellipszis avagy köralaku stb.

[ÁBRA] Modern francia cartouche.

[ÁBRA] Olasz renaissance cartouche.

[ÁBRA] Német renaissance cartouche.

A C. egészen a rokoko stilusig szimmetrikus; az olasz renaissanceban pajzsalaku, alul hosszan megnyujtva; a francia renaissanceban bevágott és kevéssé csavarodó, a németben pedig erősen csavarodó szélekkel. A XVI. század az ötvösmunkákra is alkalmazza a C.-t és diszíti azt mitologikus alakokkal és allegóriákkal. A XVII. században a nehéz guirlandokkal ékített fekvő tojásalaku C.-ok divatosak, erősen kidomborodó mezővel, mig a rokokó a C.-t rézsut fekteti, megnyujtja, megcsavarja és ornamentikával túlhalmozza annyira, hogy a mező majdnem egészen elenyészík.

Cartouche

Lajos Domokos, hirhedt rabló, szül. Párisban 1693.; kerékbe törték 1721 nov. 27. Viselt dolgait még az ellene folyamatban volt pör alatt színpadra vitték Legrand és Riccoboni, Grandval pedig egy különben igen középszerü költeményben énekelte meg: C., ou le vice puni (Páris 1723). V. ö. Desessart, Procés fameux avant et depuis la Revolution (Páris 1790).

Car Trusts

(ejtsd: kar trösztsz), társaságok az É.-amerikai Egyesült Államokban, melyek ujonnan alapított vasutvállalatokat bizonyos összegnek azonnal való kifizetése, és további, rendesen 5 évig tartó havi törlesztés mellett átvesznek. A havi törlesztések rendszerint kötelezvényekben történnek, amelyek magas kamatuak (6-7%) lévén, igen előnyösek tőkeelhelyezésekre. V. ö. Röll, Encyklopädie des gesammten Eisenbahnwesens (Bécs 1890).

Cartwright

(ejtsd: kartrájt) 1. János, angol politikus C. Ödön fitestvére, szül. 1740., megh. 1824 szept. 23. Korán tengerészeti szolgálatba lépett, de 1770-ben a szolgálattól megvált és a politikai irodalomra adta magát. Feltünést keltett első irata: Letters on American Independence (1774). 1780. erélyesen küzdött a parlamenti reform mellett, gyüléseket tartott és általános szavazati jogot követelt. Ő tőle való az erre vonatkozó petició, melyet 1817. az alsóházhoz 1.700,000 aláirással ellátva benyujtottak. 1821. egy birminghami gyűlésen való részvétele révén összeesküvéssel vádolták és pénzbirságra itélték. Igen szapora iró volt s több mint 30 röpiratot irt. V. ö. Life and correspondence of C. (kiadta huga, London 1826).

2. C. Ödön, angol mekanikus, szül. Marnhamben 1743 ápril. 24., megh. Hastingsban 1823 okt. 30. Teologus és pap volt. A gépészet, különösen a textilipar javítása sokat köszönhet neki. Legkiválóbb találmánya a róla elnevezett mekanikus szövő-szék. 1787. Doncasterben szövő-gyárat alapított s abban 20 szövő-székkel dolgoztatott, amelyeket 1789-től kezdve gőzerővel hajtatott, de gyára 1793. már megszünt. 1789. len-tiloló gépet készített. Igyekezett a gőzerőt kocsik és hajók hajtására alkalmazni. 1810. a parlament C. érdemeít 10,000 font sterlinggel jutalmazta meg.

3. C. Tamás, a puritán egyház megalapítóinak egyike Angolországban, szül. Hertfordban, megh. Warwickban 1603 dec. 27. Tanár volt a cambridgei Trinity-Collegeben, de állását elvesztette s Angliából ki kellett takarodnia, mert az egyház egyedüli fejének Krisztust tartotta s az egyházi hivatalokban csak a preszbitereket ismerte el a predikálásra s a diakonusokat a szegények ápolására. Mikor visszatért és nézeteit vitairatokban igyekezett igazolni, ujra és többször kiutasították, sőt el is fogták.

Carucci

Jakab, olasz festő, l. Pontormo.

Carum

L., l. Kömény.

Caruncula

l. Szem. - Növénytani értelemben a. m. magszemölcs, l. Mag. - Carunculoe myrtiformes, l. Szűzhártya.

Carupano

v. Corupano, kikötőváros Venezuelában, Bermudez államban, az Antillák tengerének partján 10,000 lak. akik kakaóval, kávéval, festék-fákkal és halakkal üznek élénk kereskedést.


Kezdőlap

˙