Cataracta

(gör.) l. Hályog.

Catargiu

(ejtsd: kátárzsiu) Laszkar, román államférfiu, szül. Moldvában, kiváló bojár családból, 1823 nov. havában; Sturdza Mihály vajda alatt prefektus volt s 1859. fejedelemjelölt. 1866. tevékeny része volt Cusa Sándor vajda bukásában s 1866 febr. 23. Golescu tábornokkal s Haralambu ezredessel együtt az ideiglenes kormányzást, a «fejedelmi helytartóságot» vette át. Miután Károly hohenzollerni herceg a kormányra került, C.-t bizták meg az uj minisztérium megalakításával, amelyben ő az elnöki s belügyminiszteri tárcát vette át. Kabinetje azonban még ugyanazon évben föloszlott. 1871 márc. 23. a Ghika-minisztérium lemondani kényszerült azon zavarok után, melyek a németek ellen irányultak (márc. 22.), amire ismét C.-t bizták meg az uj kabinet megalakításával. A németek ellen indított tüntetesek Károly fejedelmet majdnem lemondásra birták, ámde többeknek, különösen C. közbenjárására e szándékától elállott. A radikális kamara azonban bizalmatlanságot szavazott C. konzervativ minisztériumának s miután azt föloszlatta az uj választások a legjobb eredménnyel végződtek kormányára nézve. 1872. ismét bizalmatlanságot szavazott neki a kamara azon magaviseletéért, melyet a vasuti vonalak elfogadása iránt tanusított s midőn az 1876. választások a liberálisok mellett nyilatkoztak, beadta lemondását. Az 1888. zavarokban, melyek a Bratianu nemzeti-liberális kormányát megdöntötték, tevékeny része volt s miután 1889 ápril havában a junimista Rosseti-Carp-kabinet visszavonulni kényszerült, megalakította minisztériumát, amely azonban még azon év nov. havában beadta lemondását. Jelenleg ismét ő Románia miniszterelnöke s Carppal együtt lelke a kormánynak.

Catarrhini

(állat), keskenyorruak, a főemlősök (Primates, melybe a majmok s állattani szempontból az ember is tartozik) rendjének egyik alrendje amelybe az összes óvilági majmok tartoznak. Orrsövényök keskeny s orrnyilásaik többé-kevésbbé lefelé tekintenek; fogazatuk egészen megegyezik az emberével, azaz állandó fogazatuk felső s alsó állkapcsuk mindegyik felében áll: 2 metsző-, 2 szem-, 2 pofa- és 3 zápfogból (4×8=32 fog) tejfogazatuk pedig 20 fogból, amennyiben zápfogaik csak egyszer képződnek. A keskenyorruakkal szemben az ujvilági majmok (azaz amerikaiak, mert Ausztráliában nincsenek majmok) szélesorruaknak (Platyrrhini) neveztetnek, mert orrsövényük széles s ennek megfelelőleg orrnyilásaik nem lefelé, hanem oldalvást tekintenek; ezen kivül s egyebeket mellőzve még abban is eltérnek az óvilági majmoktol, hogy állkapcsaik mindkét felében 1 pofafogukkal több van, összes fogaik száma tehát nem 32, hanem 36.

Catarrhus

(gör.), l. Hurut.

Catawba

(ejtsd: katauba) v. Nagy-C. folyó az Egyesült-Államokban; a Black Dome-on, ered, fölveszi a Kis-C.-t és 400 km. hosszu folyás után a Watereebe, a Santee mellékfolyójába torkollik.

Catch

(ang., ejtsd: kecs), külön angol zeneműforma, tulajdonképen a fuga-nem énekhangokra írva, komikus szöveggel s mindenféle kiviteli nehézségekkel ellátva, mely utóbbiak a C.-ek éneklését természetesen nagyon megnehezítik. Legrégibb C.-gyüjtemények voltak: Pammelia (1609) Deuteromelia (1609), és Melismata (1611). 1761 óta Londonban egy C.-klub áll fenn, mely feladatául tüzte ki e sajátságos műforma ápolását; a klub tagjai a legelőkelőbb társadalmi körökhöz tartoznak.

Catchup

(ang. ejtsd: kecsöp), ecettel vegyített s különféle fűszerekkel fűszerezett gomba-kivonat Kelet Indiában honos gombafajokból, mely Angliában mártások és pecsenyék mellékleteül használtatik.

Cateau-Cambrésis

(Le-, ejtsd: lö kato-kambrezi), város Nord francia départementban, a Selle partján (1891) 10544 lak. rézolvasztókkal, gép-, kés-, cukor-, szappangyártással és gyapjufonókkal. Szép plébánia-temploma a XVII. szd.-ból renaissance-izlésben épült, tornyos városháza 1730-ból való. C. Mortiernek, Treviso hercegének szülővárosa; emlékét 1838. szoborral örökítették meg. A várost 1000 körül Herluin Cambrai püspöke alapította. 1559 április 2. és 3,. itt kötöttek békét II. Henrik francia és II. Fülöp spanyol király, amely békébe Anglia és Savoya is befoglaltatott; e szerint Calais a franciáknak jutott, Savoyát pedig előbbi hercegei visszakapták. V. ö. de Ruble: Le traité de C. (Paris 1889).

Catechu

l. Katechu.

Cateja

(kelta), a Galliában lakó keltáktól és germánoktól használt hajító buzogány. L. Caia. Catel, 1. Ferenc, német festő, született Berlinben 1778. meghalt 1856-ban. Eleinte fafaragó volt, azután a festészetre adta magát és 1809 óta Rómában élt. Határozott előszeretettel ábrázolta a sziklás tengerpartot és a zajló tengert, élénk szin- és fényhatással. Az appenini félsziget természeti jelenségeit teljesen áttanulmányozta, de néha túlozva adta vissza. Genreképeket is festett, különös sikerrel olyanokat, melyekben képmásokat alkalmazhatott. Ilyen p. egy oszteriaképe, amelyen Lajos bajor koronaherceget ábrázolta művészei körében. (Müncheni uj képtár.)

2. C. Károly Simon, francia zeneszerző, született Aigleben 1773., meghalt 1830 nov. 29-én. Főmunkája a Traité de l'harmonie (Páris 1796) c. összhangtan; operái - Semiramis, Les Bayaderes, Bagneresi fogadó, Véletlen művészek, Wallace, Az ellopott tiszt - kellemes, jó művek, de nem vallanak lángelmére. C. a Solfeges du Conservatoire c. nagyhirü énekgyakorló gyüjteménynek egyik szerkesztője volt s 1815 óta francia akadémiai tag.


Kezdőlap

˙