Caudium

az ó-korban a kaudiumiak fővárosa Samniumban, a mai Montesarchio közelében. Mellette a Furcule Caudine (kaudiumi szorosok) Ariengo és Arpaja közt, hol Kr. e. 321. a T. Veturius s Sp. Postumius vezérlete alatt volt rómaiakat a Gavius Pontius diktátor által vezérelt samniumiak keményen megverték.

Caudry

(ejtsd: kodri), falu Nord francia départementban, 7 km.-nyire Clarytól, (1891) 8045 lak., élénk posztó- tüll-, musszlin- és cukorgyártással.

Cauer

1. Emil, német szobrász, szül. Drezdában 1800., megh. Kreuznachban 1867. Előbb Berlinben Rauchnál, majd Münchenben Hallernál tanult. Művei: Sickingen, Hutten, V. Károly, Melanchthon, Berlichingen, és csoportok a Hamupipőke, Piroska mesékből.

2. C. Károly, német szobrász, az előbbeninek fia szül. Bonnban 1828., megh. Kreuznachban 1885. Először atyjánál, majd Wolff Á.-nál Berlinben, 1848 óta Rómában végezte tanulmányait. Ő készítette a mannheimi Schiller-szobor mintáját. Ezenkivül antik tárgyu szobrokat, képmásokat, stb. készített. Atyja halála után elöször öccsével Róberttel utóbb egyedül vezette a kreuznachi műtermet. Élete utolsó éveiben a szinezett szobrokra vonatkozó kisérletekkel foglalkozott.

3. C. Róbert, német szobrász, az előbbinek öccse, szül. Drezdában 1831., megh. Casselben 1893 ápril. 2. A festészet és szobrászat közt való ingadozás után 1856. Rómában a szobrászatra adta magát és különösen mesékből vett ábrázolásai (Csipkerózsika, Hófehérke, Lorelei) és a költészetből vett alakok (Hermann és Dorottya, Pál és Virginia, Undine) által vált ismeretessé. Képmásai közül jelesek p. a Mecklenburg~Schwerini nagyhercegé, I. Vilmos császáré stb.

Caulaincourt

(ejtsd. Kolénkúr), 1. Armand Ágost Lajos de, vicenzai herceg, francia államférfiu, szül. Caulaincourtban 1772 dec. 9-én, megh. Párisban 1827 febr. 19. 15 éves korában katona lett, 1792. századossá és táborkari tisztté lépett elő, de mint gyanus nemest elfogták. Szabadon bocsátva, felvitte az ezredesi rangig és karabélyos ezrede élén az 1800-iki hadjáratban kitünt. Napoleon I. Sándor cár trónralépte után Szt.-Pétervárra küldte, hogy a barátságos viszonyt Oroszországgal lehetőleg előmozdítsa; visszatértekor az első konzul harmadik szárnysegédévé, főlovászmesterévé és dandárparancsnokká léptette ellő; 1805. pedig hadosztályparancsnok lett és hercegi rangot nyert. 1807. Pétervárra ment követül, de 1811. saját kérelmére visszahelyezték a hadsereghez. Napoleonnak Oroszországból való menekülésekor hű kisérője volt; 1814. mint külügyminiszter vett részt a chatilloni kongresszusban, melyben Napoleon érdekeit az utolsó pillanatig védelmezte és legalább Elbát biztosította számára. A száznapos uralom alatt C. ismét külügyminiszterré és pairré lett, de azért ö is résztvett a kamara ama határozatában mely a császárt másodizben fosztotta meg trónjától. XVIII. Lajos C.-t mindamellett a számüzendők lajstromába iktatta, melyből csak Sándor cár közvetítésére törölték. A szélső királypártiak üldözései elől mezei jószágára vonult vissza, hol ezentul családjának és a gazdaságnak élt. Emlékiratai 1837-40-ben: Souvenirs du duc de Vicence cim alatt jelentek meg. Legidősebb fia a második császárság alatt szenátor volt.

2. C. Ágost .János Gábor gróf, az elöbbinek testvére francia. tábornok, szül. 1777 szept. 16., megh. 1812 szept. 7. 1792. a hadseregbe lépett és az összes francia háborúkat kitüntetéssel küzdötte végig. 1806. mint tábornok Spanyolországba ment, hol 1809. hadával a Tajón a többi tábornok bámulatára rettenthetlen bátorsággal átkelt. Elismerésül a császár hadosztály-parancsnokká léptette elő. A Moszkva melletti csatában hősi halált lelt.

Caulis

(lat.) a. m. szár v. törzs.

Caulonia

(Castelvetere), város Reggio di Calabria olasz tartományban, 7 1/2 km.-nyire a Joni-tengertől, egy dombon (1881) 5431 lak., akik déli gyümölcsöket termelnek. Az ugyanily nevü, ókori város helyén áll.

Caulopteris

Lindl. et Hutt. Kövült óriási haraszt-féle növény. A törzs magas, egyenesen álló, levélnyél-maradványok és járulékos gyökerek nélkül. A kőszénkorban a szén felső rétegében honos s onnan a perm-korba is átterjed. Hazánkból eddig ismeretlen.

Caumont

(ejtsd: komón) Arcisse de, franc. archeologus szül. Bayeuxben 1802 aug. 28., megh. Caenben 1873 ápr. 16-án. Megalapítója volt a nemzeti archéologia művelésének hazájában, amennyiben egyleteket létesített (igy a Société française d'archeologie pour la conservation des monument; nationaux-t, melynek megbízásából szerkesztette 1872-ig a Bulletin monumental-t) és tudományát mindenfelé (legelőször is Normandiában) terjesztgette. Cours d'antiquités monumentales(1831-43, 6 köt. atlasszal) címü, előadásai összegyüjtéséből keletkezett műve a középkor emlékeinek első tudományos feldolgozása. Munkái: Abécédaire, ou rudiments d'archéologie (I. köt., Architecture religieuse 5. kiad. 1867; II. köt., Architecture civile et militaire 3. kiad. 1869; III. köt., Ére gallo-romaine, 1862); Histoire de l'art dans l'ouest de la France (1831-1840). Kiadta a Statistique monumentale de Calvadost (Caen 1847-67, 5 köt.).

Caupo

(lat.) a. m. csapláros, korcsmáros; Caupona, korcsma, csapszék.

Caupolican

Bolivia Beni departementojának őserdőkkel takart része Peru határán. Cauquénes (ejtsd: kaukenesz), 1. Maule chilei tartomány fővárosa, a C. partján 152 m. magasban, (1885) 6511 lak.; - 2. falu O'Higgins chilei tartományban, a C. partján. 18 km.-nyire K-nek, a Cachapoal-völgyben klór- és jódtartalmu meleg források fakadnak, itt fürdőintézetet építettek.


Kezdőlap

˙