Cine mintye

(román) a. m. tartsd eszedben (tine minte). A román ember szólásmódja, ki a rajta ejtett sérelmet nem tudja elfelejteni s várja türelmesen az időt, mig azt megtorolhatja. A bosszuálló emberről mondja a magyar: C. ember.

Cineraria

L. (növ.) v. hamvaska, a sugaras fészkesek génusza, gyakran a Senecio L. algénusza, amelytől félgömb alaku fészke, a külső kehely hiánya, valamint az választja el, hogy a fészekpikkelyek csúcsán üszögszinü folt sincsen. Az európai és hazánkbeli C. fajok rendesen éplevelüek és fehérmolyhosak (C. campestris Retz a. m. Senecio integrifolius L.). Füvek v. félcserjék, levelöknek mind a két lapját vagy csak a visszáját fehér, gyakran lisztnemü, hamvasszinü (innen ered a neve) moholy vonja be. Más világrészben sok csinos faja van, mely korán és soká virágzik. Nevezetesen Fokföld C.-hibridjai és fajváltozékai kedves szinváltozatossággal, nagy, olykor teljesedett virágfészekkel pompáznak s nálunk gyakori cserépbeli virágok. A C. hybrida Willd. szivalaku, többé-kevésbbé szögletes és fogas levelü. Virágfészke bársonyszin, lila, fehér v. tarka; egyike a legszebb és legkedveltebb fajoknak. A C. maritima L. a mediterrán vidék félcserjéje, levele szép fehér-molyhu, virágágyat diszítnek vele. Az aurantiaca L. és C. capitata Wahlenb. magasabb vidékek disze, melyet a turisták kedvelnek s örömmel vásárolnak.

Cinerarium

(lat.), a régi rómaiaknál a sirboltnak fülkéje, melybe vagy hamuvedret vagy szárkofágot szoktak beállítani. A columbariumtól és ollariumtól abban különbözik, hogy ezek csak kisebb vedrek (olloe) befogadására voltak alkalmasak.

Cines ezüst

vagy «büdös köves cines ezüst ásvány», vagy «ezüst termő fattyu galléna», Zay Sámuel Magyar Mineralogiájában a szfalerit neve.

Cinfalu

(Cinfalva, Siegendorf), kisközség Sopron vármegye kismartoni járásában, (1891) 1850 horvát és német lakossal, táviróval egyesített postahivatallal, postatakarékpénztárral. Patzenhofer Konrád tulajdonát képező nagy cukorgyára, melyet a győr-sopron-ebenfurti vasut Vulka-Pordány állomásával szárnyvonal kapcsol össze, 1891. 58 470 q. cukrot termelt.

Cingoli

(ejtsd: csingoli), a régiek Cingulum-a, város Macerata olasz tartományban, a Potenza és Esino közti vizválasztón, (1881) 1987 mint község 12 136 lak., fa- és szénkereskedéssel. VIII. Pius pápa szülővárosa.

Cingolán

l. Cicindela.

Cingulum

(lat.) a. m. öv, erősebb zsinór, mely a miseing (alba, l. o.) összekötésére szolgál. C.-nak nevezik a papok szőr- vagy selyemövét is, mellyel a reverendát átkötik. Ez méltóságuk szerint többféle szinü: fehér (pápa), vörös (püspök, prelátus, prépost, apát, kanonok), violaszinü (pápai, udv. káplán, esperes) és fekete (áldozópapok). A szerzetesek C.-a nagyrészt olyan mint a világi papoké, némelyeknél azonban erős zsineg (ferencrendiek, kapucinusok stb.), melyet kordának is neveznek, v. szij (irgalmasrendiek). - C. militare, katonai öv, amely a katonai tisztviselők felső ruháját tartotta össze. Eredetileg egyszerü vörös bőrből készítették, a bizanci császárok alatt azonban díszesekké váltak, s fényesen kiállítottakat katonai kitüntetésként osztogatták. Justinianus császár ideje óta a tisztek is viseltek ily öveket, melyeket a katonai minőség jelzésére alkalmaztak, amit a középkorban utánozva a lovagokat kitüntető jelvényül használták.

Ciniatria

(gör.), a kutyák betegségeinek orvoslásáról szóló tan. L. Állatorvostan.

Cinikus

(gör.), filozofiai iskola az ókorban. Sokratés halála után egyik tanítványa Antisthenés összegyüjtötte a többieket a kynosargesi gimnáziumban, mely Hercules temploma mellett volt. Az iskola először Antisthenés nevét viselte, később cinikusoknak csufolták a tanítványokat, mert ugy éltek mint a kutyák (görögül kutya a.m. kion), amely szó a gimnázium nevében is benne van. A cinikusok Sokratés nyomán főelvül vallották, hogy a legfőbb jó az erény, csakhogy ez erényből kizárták a kéjt, a tudományt, a szépséget, az egészséget stb. Mindez fölösleges, a műveltség csak rontja az erkölcsöket, vissza kell térni a természethez; a bölcs beéri maga magával, nem szorul semmire és senkire. A cinikusok lenézik a társadalmi életet, néha az illendőséget is és mainapig cinikusnak nevezik, aki az illendőség szabályait szándékosan sérti. A cinikusok majdnem mind szegény emberek voltak, az alsó néposztályból valók s hatással nem voltak korukra. A leghiresebbek Antisthenés, a sinopei Diogenes (a legtulságosabb cinikusok), Krates s ennek neje Hipparchia. Rómában is fellépett az iskola, Lucian kicsufolta őket.A cinikus iskola egészségesebb eszméi feltámadtak a sztoicizmusban. - Cinizmus, a szemérmet és külső tisztességet megvető magaviselet.


Kezdőlap

˙