Clark

1. Ádám, angol mérnök, a budapesti lánchid építésének vezetője és a budai alagut építő főmérnöke, szül. Edinburghben (Skóciában) 1814., megh. Budán 1866 jun. 23. Tanulmányainak végeztével mint mérnöki segéd működött. Családi viszonyai miatt állását elhagyta és jövőjét megalapítandó Londonba ment, hol műszaki tanulmányait folytatta és gyakorlati ismereteit több nagyobb gyárban öregbítette. Széchenyi István gróffal 1834. ismerkedett meg, ki akkor Londonban a Duna szabályozásához megkivántató gépeket rendelte meg. Széchenyi az alig 20 éves Clark-ra bizta ezeknek a gépeknek a felállítását és a gépmunka vezetését s azzal a reménnyel is kecsegtette, hogy ez valószinüen csak kezdete lesz a rá várandó nagyobb hatáskörnek, mert a tervbe vett nagyszabásu dunaszabályozó munkák különféle hidak, kikötők, csatornák és hajóépítő gyárak felállítását vonják maguk után. Azonban Széchenyi nagyszerü terveinek megvalósítására az idő még akkor nem kedvezett, miért is Clark a Vidra nevü kotrógép felállítása és működésbe hozatala után, mely körülbelül másfél évet kivánt, visszatért Angliába, még pedig Széchenyinek azzal a biztatásával, hogy mihelyt Magyarországban a viszonyok megjavulnak, szolgálgálataira biztosan számít. Visszatérvén Angliába C. leginkább vizépítő munkálatokkal foglalatoskodott s itt olyannyira kitünt, hogy a budapesti lánchid építéséhez művezető mérnöknek nevezték ki s egyuttal ő lett a hid tervezésével és a hidépítés fővezetésével megbizott Clark Tierney Vilmos hidrotechnikus helyettese. A szükséges előmunkálatok megkezdése végett 1839. év végén Clark Pestre jött. Mivel a tervező főmérnököt otthoni munkái nagyon elfoglalták s emiatt évenkint csak néhány hetet tölthetett Pesten; ő rá bizták az építés vezetését is. C. e működési körében oly sok jelét adta technikai derékségének, hogy Széchenyi István gróf őt 1847. az országos közlekedési bizottsághoz műszaki tanácsadónak neveztette ki s midőn 1848. Széchenyi a közmunkák minisztere lett, e minisztérium műszaki tanácsosának hivta meg. A beállott szabadságharc miatt Széchenyi a nyilvános szereplés szinteréről visszalépett, mire Clark is leköszönt hivataláról és a magánéletbe vonult vissza, azonban igy is fontos szerep várt reá. Midőn ugyanis C. meghallotta, hogy a végső szorultságba jutott Hentzi a lánchidat fel akarja robbantani, megnyittatta a lánchid kamaráit és a Dunát összekötő zsilipeket, a szivattyukat pedig összetörette, hogy a betódult vizet onnan ki ne szivattyuzhassák. Mivel a hid tulajdonképeni Achilles-sarkaihoz a hid négy kamarájához nem férkőzhettek, Hentzi május 2-ikán a puskaporos hordókat magára a hidra rakatta. Azonban a hordók felrobbantása (május 21-én) a hidban kevés kárt tett; a robbanás nem a hidat, hanem a puskapor felrobbantóját Alnoch Alajos ezredest pusztította el. Midőn 1849 julius havában a magyar hadsereg visszavonult, Dembinski Henrik akarta a lánchidat elpusztítani, azonban a remek alkotásról C. ezt a bajt is elhárította.

Clark a lánchid építésének befejezése után visszament Londonba agg szüleihez, hogy fáradalmait kipihenje, azonban nemsokára visszatért Magyarországba és elvállalta a leitmeritzi és a bécsi gumpendorfi hid építését. Utolsó nagy műve volt a budai alagut, melynek terveit 1852. készítette el, midőn e terveket elfogadták, az alagutépítő társaság bizottsága őt bizta meg a mű építésének vezetésével és kinevezte főmérnöknek. E művet 1857. fejezte be. C. az alagut építésének befejezte után már csak kisebb építkezésekkel foglalkozott és egy-két nagyobb építkezésnél a felügyelő tisztet vállalta el. Azontul csak családjának élt; neje Áldásy Irma volt, kit 1855. vett nőül. Az Áldásy-féle vizivárosi sirboltba temették. Clark irodalmi művet is hagyott hátra, cime: Einige Worte über den Bau der Ofner-Pesther Kettenbrücke, Pest 1843.

2. C. Alvan, nagyméretü csillagászati távcsövek hires szerkesztője s készítője, szül. Ashfieldben, Massachusettsben 1804 márc. 8., megh. 1887 aug. 19. Eleinte rajzoló s arcképfestő volt, de csakhamar távcsövek készítésével kezdett foglalkozni, miután 1836. Cambridgeportban New-York mellett letelepedett volt. Miután egy 11 cm. nyilásu távcsővel a 8 Sextantis kettős csillagot fedezte fel, nagyobb távcsövek készítéséhez is látott, s egy 47 cm. nyilásu távcsővel, melyet a Missziszippi csillagda számára készített s amely azután Chicagóba került, felfedezte 1861 jan. 31. Sirius állócsillag kisérőjét, melynek létezését és pályaelemeit a Sirius szabálytalan önmozgásából már Bessel következtette s Peters számította. Két fia segítségével, kik közül Alvan az optikai, John a mekanikai munkálatokat vezette, C. addig nem ismert nagyságu távcsövek készítéséhez látott. Mig a pulkowai és Haward College (Cambridge, U. S.) obszervatorium legnagyobb, Merztől készített távcsövének 1840 és 1843. csak 38 cm. nyilása volt, C. Washington számára 1873. 66, ujabban Pulkowa számára 76, és a kaliforniai Lick observatory számára 911/2 cm.-es távcsöveket készített. Felfedezéseinek összeállítását l. Proceedings of the royal astr. Society, London (XVII. köt 9. szám).

3. C. Jakab, sir, angol orvos szül. Findlaterben 1788., megh. 1870. Doktorrá avatták 1817. Rómában telepedett le s Coburg Lipót herceggel megismerkedve, ennek udvari orvosa lett. 1826. Londonba költözött, hol orvosi művei által oly hirre tett szert, hogy 1837. Viktória királynő első udvari orvosává nevezte ki. Művei: Medical notes on climates, diseases, hospitals, and medical schools in France. Italy and Switzerland etc.; The influence of climate in theprevention and cure of chronic diseases, more particularly of the chest and digestive organs; etc.

4. C. Latimer, a Royal Society tagja és a Society of Telegraph Engineers and Electricians volt elnöke, a francia becsületrend lovagja, szül. Great Marlowban (Anglia) 1822. Nevét első sorban az elektromos táviró-vezetékek, kábelek s ezek szigetelése körül szerzett tapasztalatai és újításai, továbbá a pneumatikus posta eszméje (1854) tették ismertté. Mint a Clark, Forde & Co. cég főnöke k. b. 50 000 angol mérföldnyi kabel fektetését ellenőrizte és vezette; az e munkálatokra valamint a guttapercha kábelek szigetelésére vonatkozó kisérletéről szóló közleményeknek a műszaki világ nagy hasznát vette. Irodalmi munkái közül kiemelendő: A Treatise on Electrical Measurements (1871), mely műben a jelenleg általános használatban lévő gyakorlati egységrendszer mellett, az Ohm és Volt egységek használata mellett kardoskodik. A Sabine Róberttel egyetemben szerkesztett, tengeralatti kábelekre vonatkozó képletgyüjtemény és táblázatok. Az elektrotechnikai laboratóriumokban jelenleg általános használatban van a C. nevét viselő, tőle összeállított normálelem, mely állandóságánál és egyszerüségénél fogva a hasonló célra szerkesztett elemeket messze fölülmulja; l. Clark normál eleme.

5. C. Tierney Vilmos, angol vizépítész és a budapesti lánchid tervezője, a mult század végén Angliában született, megh. 1852. Már 1819. jelentékeny hirre vergődött a Temze- és a Medway csatornák építése által. A honában épített számos műve közül legkitünőbbek a hammersmithi Temzehid, a New-Shorcham melletti norfolki hid, a gravesendi vasrakodó part London közelében és a hammersmithi vizvezeték. Midőn Széchenyi István gróf a budapesti állóhid dolgában Andrássy György gróffal Angliába utazott, őt is felkeresték s hozzá 1832 szept. 15. több kérdést intéztek. Midőn a lánchid építése elhatározott dologgá lett, a vállalat élén álló Széchenyi István gróf és Sina György báró 1838. őt bizták meg a lánchid-tervek elkészítésével és az építő munkák főigazgatásával. C. a tervet el is készítette, de mivel hazájában tulságos nagy volt az elfoglaltsága, helyetteséül Clark Ádám (l. o.) mérnököt nevezte ki. A hid építését 1840. kezdték el és 1849. fejezték be. A lánchidról kiadott munkájának címe: On account with Illustrations of the suspension bridge, across with Illustrations of the suspension bridge, across the River Danube, uniting Pesth with Buda and the adjacent Country. By William Tierney Clark. London 1852-53.

Clarke

(ejtsd: klerk), 13 county az Egyesült-Államokban: 1. Alabamában, 3657 km2 területtel, Grove Hill székhellyel; 2. Arkansasban, 11 950 lak., Arkadelphia székh.; 3. Georgiában, 806 km. területtel, 12 940 lak., Athens székh.; 4. Illinoisban, 1325 km2 területtel, 18 720 lak., Marshall székh.; 5. Indianaban, 1150 km2 területtel, Charlestown székh.; 6. Jowaban, 1244 km2 területtel, 8740 lak., Osceola székh.; 7. Kentuckyban, 604 km2 területtel, 10 880 lak., Winchester székh.; 8. Missziszippiben, 1872 km2 területtel, 750 lak., Enterprise székh.; 9. Misszuriban, 1486 km2 területtel, 13 670 lak., Waterloo székh.; 10. Ohioban, 1094 km2 területtel, 32 070 lak., Springfield székh.; 11. Virginiában, 599 km2 területtel, 6670 lak., Berryville székh.; 12. Washingtonban, 4032 km2 területtel, 4000 lak., Vancouver székh.; 13. Wisconsinban, 4458 km2 területtel, 3450 lak., Neilsville székh.

Clarke

(növ.), l. Abelia.

Clarke

1. Edvárd Dániel, utazó és mineralogus szül. Willingtonben, Angliában 1769., megh. 1822. 1791. kezdett utazgatni és Európa nagy részét bejárta; volt a doni kozákoknál, Krimben, Kis-Ázsiában, Sziriában, Egyiptomban és Görögországban, Magyarországon. 1802. Párison át tért vissza hazájába. Ott azután évekig volt pap Harltonban, 1807. ásványtant kezdett előadni Cambridgeben, 1817. u. o. alkönyvtárossá lett. Utleirása Travels in various countries of Europa, Asia and Africa (11 köt.) 1819-24. jelent meg.

2. C. Henrik Jakab Vilmos, hüneburgi gróf és feltrei herceg, francia marsall és pair, született Landreciesben, Hennegauban 1765 okt. 17., megh. 1818 okt. 28. 1782. katona lett s 1793. a Landau melletti ütközet után a konvent dandárparancsnokká léptette elő; azután a Rajnai hadsereg előcsapatát vezényelte és táborkari főnök lett, de 1795. mint «gyanus nemest» elfogták. Kiszabadulása után Carnot hadügyminiszter a topográfiai hivatal főnökévé nevezte ki; valamivel később pedig a direktórium hadosztály-parancsnoki ranggal Olaszországba küldötte azzal a titkos megbizással, hogy Bonaparte tábornokot szemmel tartsa és tetteit ellenőrizze. C. és Bonaparte azonban csakhamar barátságot kötöttek és C. csak oly értesítéseket küldött Párisba, melyeket a tábornok előbb elolvasott Huzamosabb tétszünetelése után a direktorium szövetség megkötése végett Sziciliába küldötte. Brumaire 18. után Bonaparte C.-t megint a topografiai hivatal főnökévé nevezte ki s a lunevillei kongresszus idején mint térparancsnokot Lunevillei kongresszus idején mint térparancsnokot Lunevillebe s azután az orosz hadi foglyok kicserélése végett Lillebe küldötte. Miután az etruriai király udvaránál három évig követ volt, államtanácsos és a császár hadügyi és tengerészeti kabinet titkára lett. 1805. Bécs, 1806-ban Erfurt s azután Berlin kormányzója volt. 1807-ben visszatért Párisba s hadügyminiszterré lett. Ezen állásában nagy ügyességgel és ritka önzetlenséggel, de egy kérlelhetetlen szigorral működött. A Vlissingen ellen indított angol vállalatnak szerencsés meghiusítása folytán 1809-ben Napoleon C.-nek a feltrei hercegi cimet adományozta, miután már előbb hüneburgi gróffá tette volt. Napoleon bukáskor lelkiismeretlennek és hűtlennek bizonyult, amennyiben a császár letételére szavazott, amiért azután XVIII. Lajos pair-ré nevezte ki. Midőn Napoleon Elbáról visszatért, Lajos C.-t nevezte ki Soult helyébe hadügyminiszterré; de ez nem akadályozhatta meg Napoleont Páris felé való előnyomulásában, amiért azután a királlyal együtt Genfbe menekült. A restauráció után Lajos ujból megbizta a hadügyminisztérium vezetésével Gouvion Saint-Cyr helyébe, továbbá pedig birodalmi marsallá és a 15. hadosztály parancsnokává nevezte ki.

3. C. Hyde, angol mérnök és iró, szül. Londonban 1815. Szülővárosában 1836. mérnök lett, később közreműködött a távirónak és vasútnak keresztül vitelén Indiában, majd Cotton Councillor és Commissioner Törökországban, titkára az Anthropological Society É.-ázsiai és az Ethnological Society összehasonlító filologiai osztályának. 1868. a Council of foreign bondholders-t alapította és ügyeit vezette. Sokfajta irata közül, melyek a bank- és vasútügyre, mitologiára és az ó-kornak és az amerikai nyelveknek tőle különös kedvvel van konnexióba hozatalára vonatkoznak, megemlítendők: Theory of railway-investment (1846); Engineering of Holland (1849); A grammar of the English tongue (1853); Dictionary of the English language, as spoken and written (1855); Colonization, defence-and railways in our Indian empire (1857); A short handbook of the comparative philology (1859); The pre-hellenic inhabitant of Asia Minor (1864); Memoir on the comparasive grammar of Egyptian, Coptic and Ude (1873); Researches on prehistoric and protohistoric comparative philology, mythology and archaeology (1875); The early history of the Mediterranean populations (1882); Ont the Turkish survey of Hungary (1888), A legtöbb ujabb dolgozata a Transactions of the Royal Historical Society-ben s egyéb szaklapban jelent meg.

4. C. Jakab Ágost Lockhart, angol orvos, szül. Londonban 1817., megh. 1880 jan. 25. A Guy- és St.-Thomas-kóházakban képezte magát, azután Pimlicóban mint orvos telepedett meg és 1871. a Hospital for Epilepsy and Paralysis orvosa lett. Nagyszámu, a hisztologia és fiziologia terén mozgó dolgozatai különösen a nagy agy és a gerincagy szerkezetére és funkcióira vonatkoznak. Élete utolsó éveiben a központi idegrendszer patologiájával is foglalkozott. Az ő nevéről nevezték el a gerincagy ganglionsejtjeinek egy csoportját, amelyek az alsó mell- és felső lágyékvelőben feküsznek, Clarke-oszlop-nak (posterior vesicular column of C.).

5. C. Jakab Freeman, északamerikai unitárius lelkész, szül. Hanoverben (New-Hampshire) 1810 ápr. 4-én, hét éven át lelkész volt Louisvilleben (Kentucky), ahol a Western Messenger c. folyóiratot adta ki. 1840. Bostonban hitközséget alapított, melynek lelkésze lett. Művei: Christian doctrine of forgiveness (5. kiad. 1879); Christian doctrine of prayer (8. kiad., 1874); Orthodoxy, its truths and errors (1856, 12. kiad. 1878); Steps of belief (1870, 6. kiad. 1876); Ten great religions (1871-1881, 2 köt.); Common sense in religion (1873); Essentials and non-essentials in religion (1878); Exotics (1875); Memorial and biographical sketches (Boston 1878), érdekes értekezések Shakespeareről, Rousseauról, W. E. Channingról stb.

6. C. (Cowden) Mária, angol irónő, szül. Londonban 1809 jun. 22., megh. Genovában 1877 márc. 13. Legidősebb leánya volt Novello Vince ismeretes zenésznek. 1828. nőül ment Cowden Károly iróhoz, kivel sok ideig Olaszországban élt. Munkái: The girlhood of Shakespeare's heroines (3 köt. 1850); Proverbs from Shakespeare (1847); The adventures of Kit Bam, mariner (1848); The iron cousin (1854); World noted women (New-York 1858); A rambling story (2 köt. 1874); Recollections of writers (1878); Shakespeare key (1879). Legérdemesebb munkája: Complete concordance to Shakespeare (1845, uj kiad. 1881). Férjével kiadta Shakespearet (1865).

7. C. Sámuel, angol filozofus és teologus, szül. Norwichban 1675 okt. 11., megh. 1729 május 17. 1691 óta Cambridgeben filozofiai, teologiai és filologiai tanulmányokra adta magát, 1698. mint káplán a norwichi püspök mellé került. 1704 és 1705. meghivták a Boyle Róbert által alapított, a természetes és kinyilatkoztatott vallás legfontosabb alaptételeinek megvitatását és bebizonyítását célzó felolvasások tartására. Ezek ily címek alatt jelentek meg: Demonstration of the being and attributes of God (London 1705-1706, 2 köt.) és Verity and certitude of natural and revealed religion (u. o. 1705). Ezen műveiben a természetes vagy észvallás új megokolására törekszik, szemben a panteizmussal és az ateizmussal, miáltal feje lett az angol teologiában a racionalista áramlatnak. Harmadik fő művében, mely: Discourse concerning the unchangeable obligation of natural religion (London 1708) címet visel, a természetes morál megokolására törekszik s általa az angol (és a skót) moráliskola előharcosa lett. Midőn azonban kimondotta a tételt, hogy a szentirásban semmi sincs, ami az ésszel ellenkeznék, az ortodox angol papság eretnekség gyanujába fogta és The scripture doctrine of the trinity (London 1712, 1719) címü, árián szinezetü könyve miatt a kir. kabinet-lelkészek sorából is kitörülte. Hirét főleg Leibnizt-al folytatott s be nem fejezett harca alapította meg. Az ide vonatkozó iratok: A collection of papers, which passed between Leibniz and C. (először London 1717, franc. Amsterdam 1719 és 1740) cím alatt jelentek meg. Filozofiai műveinek egy kiadása Londonban jelent meg 1732-42, 4 kötetben. V. ö. Zimmermann R., Clarke Sámuel élete és tanai (Bécs 1870).

Clarke's Fork

vagy Flathead, 700 km. hosszu mellékfolyója a Kolumbiának a Rocky Mountainsben. A Flathead és Bitter-Root összefolyásából keletkezik, átszeli a szép Kalispelm-tavat (636 m. magas), fölveszi a Vermillont és a Sheperd-erődnél torkol. Egész utjában puszta, elhagyatott vidéken foly keresztül, ahol csak indusok bolyongnak.

Clarkia

Pursh, az Onagraceák füve, 5 fajjal Kaliforniában, nálunk gyakran disznek ültetik. A C. elegans Dougl. szára 5 dm. magas, zöldes rózsapiros; levele tojásdad, fogas, kékes-zöld, sima, virága a levelek tövében magános, lila v. halványrózsaszin. A C. pulchella Pursh. 1827 óta a diszkertek egyik legszebb nyári növénye, virága biborszin, mint az előbbinek is, számos fajváltozéka, sőt teljes alakja is van.

Clark normál eleme

A C.-t higany, kénsavas higanyoxidulban és amalgamált cink vagy cinkamalgám, kénsavas cinkoxidoldatban képezi. Valamely 2 cm. átmérőjü 7 cm. magas próbacső alját körülbelül 1,5 cm. magasságig vegyileg tiszta, desztillált higany tölti meg (Hg). A higanyt körülbelül 2,0 cm. vastag rétegben kénsavas higanyoxidulból és kénsavas cinkoxid telített oldatából készített pép (lásd ábra p) födi. E pépbe nyulik a cink-elektród (Zn). A higanyhoz a C üvegcsőbe forrasztott Pt platindrót, a cinkhez Cu rézdrót szolgál vezeték gyanánt; a cink rudat és az üvegcsövet a d dugó tartja helyzetében. Az elemet légmentesen a d dugóra öntött pecsétviasz réteg (o) zárja el. Rayleigh lord nyomán az elemet «H» alaku üvegedényben is szerelhetjük.

[ÁBRA] Clark normál eleme.

A H-edény egyik szárát képező üvegcső alját tiszta higany tölti be, melyet 2 cm. vastag rétegben a kénsavas cinkoxidoldatból és kénsavas higanyoxidulból készült pép födi. A másik cső alját 10 rész cinkből és 90 rész higanyból készült amalgám tölti be. Mind a két cső felső részeit, valamint az összekötő csövet kénsavas cinkoxid telített oldata tölti meg. A higanyhoz, valamint az amalgámhoz is a csövek alsó végébe forrasztott platinadrótok szolgálnak vezeték gyanánt. V. ö. Hoor, Elektromos mérések és mérési eszközök, 12. pont; továbbá: Memorandum on the preparation of the Clark's standard Cell; Electrician XXVII. p. 98. Az elem elektromótoros ereje 15° C.-nál 1,434 volt, az elektromótoros erő a hőfok növekedtével fogy és p. X hőfok mellett EX = 1,434 [1 - 0,000783 (X - 15)] teendő.

Clarksville

város Tennessee észak-amerikai államban, Montgomery countyban, a Cumberland partján, (1890) 7924 lak., vasuti csomópont.

Clarone

l. Kajla kürt.

Clary és Aldringen

hercegi család Ausztriában és Csehországban. Alapítója Clary Bernát Firenzéből vándorolt be s 1363. kapta IV. Károly császártól az indigenátust Tirolban. A cseh felkelés leveretése után 1623. Clary Ferenc Csehországban terjedelmes birtokot vásárolt össze potomáron s II. Ferdinánd kegyelméből 1625. birodalmi báró lett. Fia Jeromos, szül. 1610., császári tábornok, Aldringen család cimeit és vagyonát s 1660. grófi rangot nyert (meghalt 1671.). Dédunokája Ferenc Vencel 1767. II. József császártól a birodalmi hercegséget kapta. E hercegi ágból kitüntek Lipót (szül. Prágában 1736., megh. Bécsben 1800 nov. 23.) mint jogász, államférfiu és történész, és Károly József (szül. Bécsben 1777 dec. 2., megh. u. o. 1831 május 31.) mint az irodalom és művészetek pártolója. A család teplitzi, graupeni és binsdorfi nagy uradalmai jelenleg Ödön Móric herceg birtokában vannak, ki 1813 febr. 3. szül. s 1841. Ficquelmont gróf osztrák miniszter leányát vette nőül.


Kezdőlap

˙