Commodatum

(lat.) a. m. haszonkölcsön (l. o.); a haszonkölcsönbe adó commodans, a haszonkölcsönbe vevő commodatarius.

Commode

(franc., ejtsd: komod), a magas szekrény (almarium, arnoire) és az alacsony láda (coffre) összeegyeztetéséből a XVIII. században keletkezett kényelmesebb szekrény, mely körülbelül egy méter magas, négy alacsony lábon áll és szélessége szerint két, három v. négy fiókja van. A C. a keletkezése idejében divott cikornyás formákat többnyire megőrizte, nemkülönben többé-kevésbbé a sárgaréz díszítményeket is.

Commodianus

a legrégibb keresztény latin költő; reánk maradtak Instructiones adversus gentium deos, pro christiana disciplina és Carmen apologeticum adversus Judeos et Gentes iratai. Életadatait versei tartalmazzák, Gázából származik, a szentiratok olvasása folytán tért meg s lett - minden valószinüség szerint - pogányokból zsidóvá, majd kereszténnyé, később püspökké. Költeményei ugy tartalomra, mint formára nézve több hibát tartalmaznak, igy a szentháromság tanát, és a világnak a szent iratokban megjósolt végét illetőleg. A versek tartalmát a költemények cime mondja meg, azok formája kezdetleges és hibás. A III. század elején élt. V. ö. Ludwig kiadásában, Lipcse 1877.

Commodore

(ang., ejtsd: kommondor), az olasz comandatore, parancsnok szóból ered, igy hivják az osztrák-magyar, német, dán, svéd, angol és az Egyesült-Államok hadi tengerészeteiben azon sorhajókapitányokat, kik egy hajórajnak vezényletével vannak megbizva, hasonlólag a szárazföldi hadsereg dandárnokjaihoz, kik csak ezredesi rangot viselnek. A C. cim nem a személyhez, hanem a hivatalos működéshez van kötve, amiért is az illető C.-k a hajórajnak leszerelése után, mint annak előtte, továbbra is csak sorhajókapitányok maradnak, ha ellentengernaggyá való kineveztetésük be nem következnék. Ez utóbbi tekintetben az angolok és az amerikai Egyesült-Államok kivételt képeznek, amennyiben ottan a C. cím rangfokozat számba megy és maradandó. A hajónak megkülönböztetése végett, melyen a C. tartózkodik, a főárboc ormán a nemzeti szinekből összeállított, alakra nézve azonban az egyes nemzetiségeknél különböző, ugynevezett C.-lobogó leng, éjjel pedig egy lámpa viágít.

Commodum

(lat.) a. m. haszon, előny, p. vételnél a C. rei vendite az eladott dolog haszna, mely, mihelyt a vétel perfektté vált, az eladóról a vevőre száll, épp ugy, mint viszont a dolognak veszélye (periculum) is. C. representationis vagy C. medii temporis v. interusurium a. m. időközi kamat; valamely követelés tárgyának lejárata előtti élvezete, az, amivel a követelés jelenleg csekélyebb értékü, mert csak jövendőben jár le, s időközben nem hajt kamatokat, p. a csak három hónap mulva esedékes nem kamatozó tőke által a mai napon és a lejárat napján képviselt érték közti különbözet.

Commodus

Lucius Aelius Aurelius, római császár, Marcus Aurelius és Faustina fia, született Kr. u. 161. Már mint ifju nagy hajlandóságot mutatott a kéjelgésre és kegyetlenségre. 14 éves korában magával vitte atyja Németországba, majd Keletre s már 176. megtette imperátorrá. Atyja halála után 180. azonnal békét kötött a markomannokkal, még pedig a leggyalázatosabb feltételek alatt, csakhogy mielőbb Rómába térhessen. Itt aztán egészen szeszélyeinek és szenvedélyeinek vetette oda magát zsákmányul. Különösen a játékokért élt-halt, melyekben maga is mint gladiátor fellépett. A kormányt kedvenc szabadosai vezették. Midőn 183. hatalomra vágyó testvére, Lucilla, összeesküvést szított ellene, félelmében a legkiválóbb férfiak egész során kivégeztette. Kegyetlenségeit végre megsokalták. Midőn éppen a két deszignált konzul megöletését elhatározta, megölték 192 dec. 31. mellékelt ábránk C.-nak Rómában 1874. talált (s ott őrzött) márványmellszobrát mutatja.

[ÁBRA] Commodus.

Commoners

(ang.) Angliában mindazok, akik nem tartoznak a nobilityhez, vagyis nem tagja a főrendiháznak. Commons House of Parliament v. House of Commons az angol parlament alsó (képviselő) háza; a főrendiház House of Lords.

Commonitorium

(lat.) a. m. emlékeztető irás, levél.

Common law

(ang. ejtsd: kom'n ló), az angol jogban a nem irott jog (lex non, scripta), ellentétben a Statute law-val (irott jog, lex scripta). Tehát azoknak a jogtételeknek, jogszabályoknak összessége, amelyek nem irott törvényeken alapulnak, amelyeknek ereje nem a törvényhozás kifejezett pozitiv akaratnyilvánításában, hanem hosszu, emberemlékezetet meghaladó gyakorlatban általánosan történt elfogadásban gyökeredzik (it receives ist binding power, as a law, from long and immemorial usage, and universal reception throughout the realm). Eredete a legrégibb időkre megy vissza. Sir Matthew Hale szerint «forrása felfedezhetetlen, mint a Nil folyóé».

Common pleas

(ang., ejtsd: - pliz), Anglia Lodonban székelő főtörvényszékei egyikének neve. Az angol főbiróságok közül némelyek méltányosság szerint itélők (equity-courts), mások köztörvényiek. A Common-pleas ez utóbbiak közé tartozik. Azonban e két tér elkülönzése nincs általában keresztülvive, ami igen sok zavart s önkényt szül az angolok törvénykezési rendszerében; mert a köztörvényi bíróságok is sok esetben elfogadják a méltányossági szabályokat s más részről az Exchequer és az admirálitási törvényszék, melyek az equity-biróságok közé számíttatnak, sok esetben itélnek köztörvény szerint.


Kezdőlap

˙