Coulisse

(franc., ejtsd: kulissz), tőzsdei nyelven eredetileg a párisi tőzsdeteremnek az a része, hol a hites ügynökökhöz tartozó tőzsdeközönség szokta egymás között, tehát ügynökök közvetítése nélkül ügyleteit megkötni. Átvitt értelemben C. alatt a tőzsdelátogatóknak azt a részét értik, amely maga számára köti az ügyleteket. C.-értékek (Valeurs en banque) azok az értékpapirok, amelyek jobbára a C.-ben köttetnek, ellentétben a sorompóértékekkel, melyek jobbára az állampapíroknak és állami garanciát élvező vasutak részvényeinek fentartott sorompón belül köttetnek. Ma már minden tőzsdén használják a C. kifejezést és általában a játékpapirokra vonatkoztatják. Coulissier az, aki játékpapirokban üzérkedik és C. üzletek az oly ügyletek, melyek hites alkusz közvetítése nélkül ily értékekben köttetnek. A párisi C.-forgalmat 1801-ben betiltották, de türték és ámbár 1859-ben ismét küzdöttek ellene, még ma is fennáll és jó egyetértésben él az ugynevezett parquette-tel, ahogy a hites alkuszoknak (agents de change) fenntartott helyet és ettől átvitt értelemben a hites alkuszok összességét nevezik. A párisi C. négy csoportra oszlik, melyek közt a legjelentékenyebb a járadékoké (groupe des rentes), melynek a helye a parquette mellett van, míg a többi három csoport (groupe des valeurs á terme, des valeurs au comptant és de l'extérieure) az oszlopcsarnokban vannak. - C. a gépészetben az a készülék, mellyel a gőznek a dugattyúba való mikénti betódulását szabályozzák és ezáltal a gépnek előre- v. hátrafelé forgását eszközlik. - Színi szempontból l. Szinfal.

Couloir

(franc., ejtsd: kuloár) a. m. folyosó.

Coulomb

(ejtsd: kuloň) Károly Ágost, franc. Fizikus, szül. Angoulémeben 1736 jun. 14., megh. Párisban 1806 aug. 23. Párisban végezte tanulmányait; ezek végeztével a technikai hadtestbe lépett. 1776. egy értekezést irta boltozatok sztatikájáról, mely a tudós körök figyelmét reája fordította. 1781-ben az akadémiában dijat nyert: Théorie des machines simples cimü munkájával, melyben tekintettel a surlódásra és a kötelek merevségére a mekánikai hatványok elméletét tárgyalja. Ezen időben választották az akadémia tagjává. Az elsők közt volt, kit a forradalomban föloszlatott akadémia helyébe állított Institut tagjává neveztek ki. A fizika történetében hires nevet szerzett, különösen azon négy értekezésével, melyben a mágnesi és az elektromos erők távolhatásával foglalkozik és megmutatja, hogy ezen erők a távolság négyzetével fogynak. Mivel elméleteit igen ügyesen végrehajtott kisérletekre építi, Franciaországban a kisérleti fizika megalapítója volt. Munkái, habár nem domány fejlődésére rendkivül nagy hatással voltak. Igen nevezetes műve: Application des régles de maximis et minimis a quelques problémes de statique relatives a l'Architecture, mely egyik végén lefaragott vizszintes derékszögü négyszög átmérőjü gerenda relativ szilárdságával foglalkozik. Az eredmény, melyet elért, ugyanaz, mint amit erről a tárgyról ma tudunk. Ezenkivül még több ilyen sztatikai kérdésre vonatkozó kisérletet irt le. Említésre méltó a: Recueil des Savants étrangers-ben megjelent értekezése a madarak repüléséről, mivel ebben mutatja ki lehetetlenségét annak, hogy az emberek saját erejük által mozgatott szárnyak segítségével repüljenek, minthogy az ember ereje nem elégséges arra, hogy a testsulyának megfelelő nagy szárnyakat mozgathasson. C. továbbá meghatározta a lewvegő ellenállását egy benne lassan mozgó tömegre, mely kisérletét az Expériences destinées a déterminer la cohérence des fluides et les lois de leur résistance dans les mouvements trés-lents (Mém. De l'Institut, an IX (1800) pag. 246) c. munkájában irja le. A torzió-mérlegét különböző mérések eszközlésére használta; különösen kiemelendők mérései az elektromos távolhatásra, és az elektromosság elszóródására vonatkozó kisérletei. Nagyon nevezetes még C.-nak az a kisérlete, mellyel bebiztonyította, hogy az elektromosság a vezetőkön csak a felületen tartózkodik.

Coulomb

(franc.), praktikus elektromos mértékenység, jelenti az elektromosságnak azon mennyiségét, mely egy Ampere erősségü áramban a vezetőnek keresztmetszetén egy másodperc alatt áthalad.

Coulomb-féle csavargó mérleg

Taszító vagy vonzó erők hatásának mérésére szolgáló készülék, mely a fonalak vagy sodronyok torziós rugalmasságán alapszik. Coulomb elektromos erők vonzásának és taszításának mérésére szolgáló készülékének következő szerkezete van: Egy tágas üveghenger köralaku üvegfedéllel van ellátva, melynek közepén köralaku nyilás van; ezen nyilás fölé hosszu üvegcső van függélyesen alkalmazva, a cső felső végére körbeosztáson mozgó torziós mikrométer van alkalmazva. A csavarható tengely alsó része csiptetőben végződik, mely egy, igen vékony ezüst sodrony egyik végét tartja. A sodrány másik végén kis, csiptetővel ellátott és egy szigetelő anyagból készült vékony, könnyü pálcika felvételére szolgáló, vizszintesen átfurt henger csüng. A tágas üveghenger fé magasságában vizszintesen lengő pálcika egyik végének sellakből készült folytatása kis bodzabél gömböcskét hord, másik vége pedig papirkorongot, mely a gömböcske ellensulyozására és a lengések csitítására szolgál. A fedél kerületéhez közel, a nyugvó bodzabélgömböcske felett egy második nyilás van, melyen át egyenlő nagyságu, szintén szigetelő nyéllel ellátott bodzabélgömb vezethető be. A nagy üveghengeren a csüngő gömböcske magasságában 360 fokra beosztott papirszalag fu körül. Ha p. a második gömböcske elektromos töltést kap, és az oldalnyiláson át a hengerbe a csüngő gömböcske magasságába bocsáttatik, akkor ez utóbbi a töltés felét átveszi és az elektromos taszításnál fogva egyenlő helyzetéből addig tér ki, míg az ezüst-sodrony torziós rugalmassága azt engedi. A kitérés szöge, valamint a sodrony csavarodásának szöge a ngy henger beosztásáról leolvasható. Ha most a keskeny cső tetején levő torziós mikrométert visszafelé csavarjuk, akkor a kitérített gömböcskét valamely kisebb távolságra - kisebb kitérési szögbe - visszakényszerítjhetjük. Ez utóbbi szöből és a torziós mikrométer áltál leírt szögből és a torziós mikrométer áltál leírt szögből a sodrony csavarodásának szögét megtudhatjuk. A két helyzetnek megfelelő adatok már elégségesek a taszító hatás és a taszító tömegek kölcsönös távolsága közötti összefüggés meghatározására. Az elektromos töltések változtatása által az elektromos mennyiségek és a taszító hatás közötti összefüggés is megállapítható. Hasonló szerkezetü készüléket használt Coulomb a mágneses hatások törvényeinek kipuhatolására.

Coulommiers

(ejtsd:kulommié), járási székhely Seine-et-Marne francia départementban, a Grand-Morin partján, (1891) 6158 lak., jelentékeny bőrgyártással és számos malommal; Brie-i sajtkereskedéssel; egy pompás kastély romjaival, amelyet 1613. Longueville hercegasszony építtetett.

Coumarouna

Aubl. (növ.), l. Tonkafa.

Council

(ang., ejtsd: kaunszil) a. m. államtanács; cabinet C. ugyanaz I. Károly óta; privy-C., melynek tagjait (privy councillors) a királyné határozatlan számban nevezi ki, a kinevezés csak a kinevező fejedelem életének tartamára érvényes s visszavonható. A privy-C. tanácskozásainál mindig egy államtitkár vesz részt; a fiatalabb tagok nyilvánítják először véleményüket. A tanács hathónappal az uralkodó halála után feloszlik, amennyiben az uj uralkodó eltérőleg nem intézkedett.

Council-Bluffs

(ejtsd: kanuszil blöffsz), Pottawattame county székhelye Jowa É.-amerikai államban, a Misszuri mellett, melyen át egy 383 m. hosszu nagyszerü híd visz; vasúti csomópont, (1890) 21,474 lak., mezőgazdasági eszközök gyártásával és jelentékeny fa-, gabona-, marha- és bőrkereskedéssel. C.-t 1846. A mormonok alapították.

Counsel

(ang., ejtsd: kaunszel), az angol ügyvédeknek (t. i. barristerek és sergents at lawknak) elnevezése, akik egyedül jogosítvák feleket a biróságok előtt képviselni. - Queen's (King's) C. a. m. királyi C., cím (mint Ausztriában a Hofadvokat), mely bizonyos elsőbbséget ad a kartársak között, s jogot a selyemtalár (silk-gown) viselésére. A Queens C. korona elleni pereket engedély nélkül el nem vállalhat, az engedélyt azonban soha sem szokás megtagadni, legföljebb akkor, ha a korona maga akarja az illető ügyvédet képviseletével megbizni. A régi időben a Queen's C.-k csekély fizetést is huztak. A birák éz érdemes C.-ek köréből vétetnek.


Kezdőlap

˙