Csenderes

a. m. mezőn vagy tisztás helyen álló kisebb, többnyire körülárkolt erdő vagy cserjés, melynek rendeltetése az, hogy a vad árnyékot és menedéket találjon benne. Idegen kifejezéssel remiz elnevezés alatt is ismeretes.

Csendes foglalkozás az a hallgatólagos munka, amivel az osztatlan népiskolában ellátja a tanító a többi osztályokat, amíg ő közvetlenül az egyiket tanítja. Az osztatlan népiskolában, ahol egy tanító vezetése alatt egy tanteremben van egyesítve több v. éppen mind a hat osztály, gondoskodni kell arról, hogy azok a cétusok, melyekkel a tanító direkte nem foglalkozik, tétlenül ne üljenek. A C. lehet előleges, azaz olyan, amellyel a tanulók a következő direkt tanulásra előkészülnek, vagy utólagos, mikor t. i. a közvetlen tanitás alkalmával szerzett ismereteket v. ügyességeket ismétlik, begyakorolják v. alkalmazzák.

Csendes-oceán

(Csendes tenger), l. Nagy-oceán.

Csendőrség

A közbiztonsági szolgálat teljesítésére rendelt, katonailag szervezett őrtest. Feladata: működési területén a személy- és vagyonbiztonságot megóvni, a békét és közrendet fenntartani, a büntető törvények, rendeletek és szabályrendeletek megszegését, a véletlenségből vagy bármily természetü mulasztásból eredhető veszélyeket és károkat lehetőleg megakadályozni, a megzavart rendet és békét helyreállítani, az ezek ellen vétőket kitudni, s megfenyítés végett az illetékes biróságnak vagy hatóságnak feljelenteni, illetőleg átadni. A magyar királyi cendőrség katonai és fegyverzeti tekintetben, továbbá a tisztek és összes csendőrök mindennemü személyi ügyeikben saját előljáróik, és utolsó sorban, amint azt az 1881. évi III. t.-c. 8. §-a előirja, a m. kir. honvédelmi miniszter alá, a közbiztonsági szolgálat teljesítésére és gazdászati ügyekre nézve pedig a m. kir. belügyminiszter alá vannak rendelve. Magyarország területe Budapest főváros kivételével az 1881. évi III. t.-c. alapján hat csendőrkerületre osztatott fel, ugyanannyi csendőrparancsnoksággal és pedig I. ker. Kolozsvár 4 szárnyparancsnoksággal; III. kerület Szeged 3 szárnyparancsnoksággal; II. kerület Budapest (vidéki hatáskörrel) 3 szárnyparancsnoksággal; IV. ker. Kassa 3 szárnyparancsnoksággal; V. ker. Pozsony 2 szárnyparancsnoksággal; VI. ker. Székesfehérvár 3 szárnyparancsnoksággal. Midőn a csendőr a törvényes megtorlás céljából kötelességszerüleg fellép, az illetőt vagy illetőket mindenekelőtt «a törvény nevében» szavakkal szólítja meg. A szolgálatban levő csendőr felhivásának mindenki - különbség nélkül, legyen az akár polgári, akár katonai személy - utólagos panaszlási jogának fentartása mellett engedelmeskedni tartozik. A szolgálatot teljesítő csendőr fegyverének használatára mindenki ellen jogosítva van: 1. aki a csendőrt erőszakosan megsérti vagy támadással veszélyesen fenyegeti, 2. ha a tetten ért gonosztevő, vagy alapos gyanuval terhelt egyén felfegyverkezve lévén, az előzetes felszólítás dacára magát önként meg nem adja, vagy esetleg védett helyzetéből előjönni vonakodik; 3. aki figyelmeztető utasításainak tettlegesen ellenszegül; 4. aki mint veszélyes gonosztevő a C. által elfogatik vagy őrizet alá adatik, és bár erőszakos ellenállás nélkül, de a megállításra célzó fenyegető rákiáltás dacára elfut, ha visszatartására más mód nem létezik; 5. aki ellenséges viszonyok között magát gyanussá teszi, és a felvilágosításra kielégítő válasz nélkül elszalad. Ha a fegyvernek, a fent elősorolt esetekben történt alkalmazása folytán az ellenszegülőnek testileg súlyos megsértése vagy annak halála következett be, akkor a tényálladék honvédbiróságilag kinyomozandó és az eredmény az érdekelt csendőr vallomásával összehasonlítandó. Ha az e végre kiküldött bizottság határozatilag kimondja, hogy a csendőr a szolgálati utasításoknak megfelelően járt el, ez a csendőrparancsnokság által a napiparancsban közzéteendő; ha azonban oly jogos gyanuokok mutatkoznak, melyeknél fogva a csendőr fegyverhasználati jogával való visszaéléssel jogosan vádolható, ellene a bizottság ebbeli véleménye alapján a haditörvényszéki vizsgálat rendelendő el.

Mozgósításkor a hadseregnél «Tábori csendőrség»-et szerveznek, mely a magasabb parancsnokságokhoz osztatik be, hogy a vezérkari közegeknek alárendelve, és tábori rendőri, karhatalmi, futár, kisérő, küldönc, biztonsági szolgálatot teljesítsen. Minden törzs- és főhadiszálláshoz egy tábori csendőrosztagot osztanak be, melyeknek parancsnoka altiszt (hadosztályoknál) v. tiszt (hadtest, stb. főhadiszállásokon). A tábori csendőrség tisztjeit és gyalogcsendőreit mozgósításkor a békében is fennálló csendőrségtől veszik, mig a lovasított csendőröket a lovasság adja.

Csendőri felügyelő

(Gendarmerie-Inspector). a cs. kir. osztrák csendőrség katonailag egy tábornoknak: a C.-nek van alárendelve, aki a cs. kir. osztr. honvédelmi miniszter segédközege; a magyar kir. csendőrségnek nincsen felügyelője; ennek teendőit végzi a m. kir. honvédelmi minisztériumnak a csendőrségi ügyeket elintéző XVI. ügyosztály vezetője.

Csene

1. Horvát-C., nagyközség Torontál vm. csenei járásában, (1891) 522 német, horvát, magyar és szerb lakossal, a járási szolgabirói hivatal székhelye, posta- és táviró-hivatallal, postatakarékpénztárral. - 2. Szerb-C., nagyközség ugyanott, (1891) 2254 szerb és német lakossal.

Csene

Régi magyar személynév, mely valószinüleg a török-tatár «Csin», «Csen» (igaz, egyenes, helyes) szónak felel meg.

Csenevész

a. m. satnya, silány. - C. növekedés az erdei csemetéknek vagy az erdőnek nem megfelelő, hanem elsatnyult, silány, elmaradt fejlődése.

Cseng

régi khinai fafuvóhangszer; alkatrészei voltak: egy kivájt lopótök, mely széltartó gyanánt szerepelt; alaku cső, mellyel a széltartóba levegőt fujtak; a tök nyilt végén 12-24 nyelvsíp volt alkalmazva, s ez utóbbiakat a nyugaton csakis a C.-ből ismerték meg, s később az orgonánál és fiszharmonikánál (harmonium) alkalmazták.

Csenger

(Mező-Csenger), nagyközség Szatmár vm. csengeri járásában, közel a Szamoshoz, (1891) 3111 magyar lakossal, a járási szolgabirói hivatal székhelye, takarékpénztárral, posta- és táviróhivatallal és postatakarékpénztárral. Zsigmond király itt országgyülést, a helvét vallásuak pedig 1570. zsinatot tartottak.

Csenger-Bagos

község, l. Bagos 1.


Kezdőlap

˙