Dalton-féle törvény

kifejezi, hogy valamely gázkeverékben minden egyes gáz azt a nyomást gyakorolja, melyet gyakorolna, ha az egész térben egymagában lenne s hogy ennélfogva a keveréknek feszítő ereje az azt alkotó gázok feszítő erőinek összegével egyenlő, feltéve, hogy a gázok keveredése nem jár kémiai változásokkal.

Dalton-in-Furness

(ejtsd: dáltn in förnessz), város Lancaster angol grófságban, a Morecambe-öböl északi partján, (1891) 13300 lak., vasiparral.

Daltonizmus

a színtévesztésnek az a neme, melyet Dalton angol kémikus tett ismeretessé. Leirta, hogy ő a rózsát és az ibolyát egyformán kéknek nézi, fiatal lányok piros arca olyannak tetszik neki, mintha tintás volna, az ember vérének szine és a zöld palackok szine közt nem lát különbséget, nem tudja, miben különbözik a barna a zöld színtől. Hasonló baja volt annak az angol papnak, aki vörös szövettel foltozta meg fekete ruháját. A D. ezek szerint nem egyéb, mint olyan színtévesztés, melyben a vörös és zöld szín megismerése tökéletlen. Ez a baj veleszületett és gyógyíthatlan. A színtévesztés fajai közül éppen a D. leggyakoribb, s legtöbb bajt is okoz, mert a vasúti szolgálatban a színes jelekben a vörös és zöld színt szokták használni, melyeknek föl nem ismerése vasuti szerencsétlenségek forrása lehet. Azért vasutasok színérzékét szigoruan meg szokták vizsgálni. A D. elnevezést kezdik ujabban mellőzni, az angolok is tiltakoznak ellene, hogy nagy tudósuk nevét nem a fogyatkozásáról kell megörökíteni. A baj helyes neve: vörös-zöld színtévesztés.

Dalwigk

Károly Frigyes Reinhard, hesszeni államférfiu, szül. Darmstadtban 1802 dec. 19., megh. u. o. 1880 szept. 28. Jogi pályára lépett s 1842. Wormsban kerületi tanácsos, 1845. a rajnamelléki Hesszenben tartománybiztos, 1848. pedig Mainzban főbiztos lett. 1850. kevés ideig a délnémet szövetség követe volt, nemsokára azonban, ugyanazon év jul. 1-én hesszeni miniszterelnökké, egyszersmind a nagyhercegi ház miniszterévé, valamint kül- és belügyminiszterré nevezték ki. A német uniónak nem volt barátja s ellene, mint a német «Particularismus» és a «Kleinstädterei» egyik előharcosa, reakcionárius szellemben működött. Minden igyekezetét a március előtti állapotok visszaállítására forditotta. Külpolitikája merészen a porosz szövetség ellen, a belügy terén pedig III. Napoleon álliberális szellemének meghonosítására irányult. Szellemét egyházi téren is megérezte Hesszen. Kormányzása alatt kaptak lábra a katolikus ultramontánok és a prot. ultraortodox muckerek. Külpolitikai törekvései sikertelenek voltak. Azon eszmét, hogy Poroszországgal szemben egy német triászt hozzon létre, hosszu évek meddő fáradozásai után abban kellett hagynia. Hiába védte a schleswig-holsteini kérdésben is a közép-német államok álláspontját. 1866. a porosz ellen Ausztriával szövetkezett. A viszonyok nyomása alatt írta alá 1870. a versaillesi egyezséget. D. 1871. ápr. 6-án a porosz udvar pressziója alatt állásától felmentetett. Utolsó éveiben a darmstadti bankok kormánybiztosa volt. (Allg. Deutsche Biogr. IV.)

Daly

(ejtsd: deli), folyó Ausztrália É.-i részében az É.-i territoriumon (Northern Territory), felső részében Katherine-nek hivják, a Timor-tenger Auson-öblébe torkollik.

Dálya

1. Oláh-D. (Dája rumunesk), kis község Alsó-Fehér vm. alvinci j.-ban, (1891) 2052 oláh lakossal. - 2. Szász-D. (Denndorf, Daje), nagy község Nagy-Küküllő vm. keresdi j.-ban,(1891) 1275 német és oláh lak. - 3. D., kis község Udvarhely vmegye homoródi j.-ban, (1891) 587 magyar lak. Nevét azon Dálja nevü székely rabonbántól nyerhette, kit a csiki krónika a későbbi székely rabonbánok között említ. 1309. Dália név alatt fordul elő. Régi XIV. sz.-beli templomának szentélyében nevezetes freskófestmények vannak. - 4. D. l. Dálja.

Dályok

kis község Baranya vm. mohácsi j.-ban, (1891) 1969 horvát lak., postahivatallal és postatakarékpénztárral, gőzmalommal.

Dam

utmérték Anamban = 890 m.

Dama

(állat), l. Dámvad.

Dama

négertörzs, l. Herero.


Kezdőlap

˙