Depazea

Fr. (növ.), a pirenomicetesz gombák génusza. Számtalan faja magasabb rangu növények levelein élősködik s mint különböző alaku és szinü folt látszik rajtok. Élő leveleken csak a spermogonium nevü ivadéka él. Fajait a dajkanövényről nevezik meg. p. D. betaecola DC. a céklán, O. spinaciae Fr. a spinóton, D. prunicola Op. a szilván és D. buxicola Fr. a puszpángon.

Dépeche

(franc., ejtsd: dépés) a. m. sürgöny, távirat.

Depecoratio

(uj lat.) a. m. marhalétszám fogyása. E kifejezést Lambl használja, ki azt az elméletet állítja fel, hogy a lakosság sürüsödése a marhalétszám fogyását vonja maga után. Lambl ezen elméletének helyességét sokan tagadják s éppen ellenkező példákra utalnak, hogy t. i. sürü lakosságu vidékeken a gabonatermelés veszít tért, a takarmány termelése ellenben terjeszkedik, minek következtében a marhalétszám emelkedik, a gabonaszükséglet hiányát pedig bevitel utján fedezik. L. Lambl Depecoration in Europa 1878. és Kirsten Entwickelung der Viehzucht und der Viehnutzung 1884.

Depellál

(lat.) a. m. elüz.

Dependens

(lat.) a. m. csüngő, függő; dependentia, függés, valamihez való tartozás.

Deperdita

(lat.). Régebbi jogunkban egy hallgatólagos, azaz nyiltan annak nem nevezett adónem volt. Behozta a regulamentum militare 1751. Mária Terézi királynő alatt, mely regulamentum az országban elszállásolt katonák elszállásolását is szabályozta. E szerint ugyanis a jobbágyok a náluk beszállásolt katonaságnak élelmi és egyéb szükségleteket természetben bizonyos előre meghatározott (regulamentaris) árért voltak kötelesek szolgáltatni. Ha a szolgáltatott tárgyak piaci ára magasabb volt a regulamentaris árnál, ezen kötelezettség a szolgáltatókra veszteséggel járt, amiért is D.-nak nevezték. Természetesen néha rendkivül sulyos teher volt ezen alattomos adó a jobbágyokra nézve, amiért is különféleképen törekedtek azon könnyíteni. Különösen sokat foglalkozott vele II. József. Alatta t. i. megváltatott a D. A helytartótanács 12 pontba foglalta össze ezon tárgyakat, melyekkel az ország a katonaságot ellátni tartozott: szabad lakás, fa, világítás, főzés, istálló, alom, tüzifa, ágynemü és konyhaeszköz a katonai kórházak részére; a raktárak fentartásának és szellőzésének kérdése és az élelem és takarmány odaszállítása; a trasenna, azaz az átmenő katonaságnak járó kenyér, zab és széna; a katonák táborba szállítása; az ujoncozás költségei (Handgeld), végre az élelemszállítás háboru idején. Eddig az ország tartotta a katonaságot, most az Aerarium vállalta ezt magára bizonyos évi adó fejében. Átlag számítva a D.-k értéke félmilliónál többre vehető és nyomasztó voltuk különösen abból állott, hogy a haditanács kénye-kedve szerint emelhette. Minden, az országba érkező lovas század 3724 frttal növelte a terhet. II. József császár halála után ismét a régi állapot állott helyre, mignem végleg megszüntették. A D. eredetileg a megyéket terhelte, de ezek persze a jobbágyokra terelték a terhet és ép ezen körülmény indította II. József császárt a reformokra. L. Marcali: Magyarország II. József korában.

Depilatio

(lat.) a. m. szőrtelenítés.

Deplantatio

(lat.) a. m. átültetés.

Deplorabilis

(lat.) a. m. sajnálatraméltó.

Déployer

(franc., ejtsd: déploajé) a. m. kiterjeszteni, kifejteni, a katonaságnál csapatnak oszlopból vonalszerü alakzatba való fejlődése.


Kezdőlap

˙