Dirigens

(lat.) a. m. vezető, vezénylő.

Dirimens

(lat.) a. m. érvénytelenítő, bontó; impedimenta dirimentia, bontó akadályok p. a házasságjogban azok, amelyek a megkötött házasságot érvénytelenné teszik, ugy, mintha soha létre sem jött volna, azért helyesebben «érvényességi akadályoknak» nevezendők; ellentétük az impedimenta impediantia, tiltó akadályok, melyek a házasságkötést tiltják ugyan, de a tilalom dacára létrejött házasság érvényes marad.

Diritta

v. alla diritta (ol.), zenei műszó, fokonként fel- v. lefelé menő hangsorozatot jelent.

Dirk

(angol ejtsd: dörk), hosszu, egyélü tőr-kés a skótoknál.

Dirké

(lásd a mellékelt képet), Lykos, tébai királynak felesége. Mondájának számos változatai közül a Hyginustól ránk hagyományozott egyik verziót adjuk. Lykosnak első felesége Antiopé (lásd o.) volt, kit Epópeus, szikioni király elcsábít, miért Lykos nejét elüzi és elveszi Dirkét. Antiopé ekkor Zeusnak adja meg magát és teherbe esik tőle. D. azt vélvén, hogy férje továbbra is érintkezik A.-val, ezt elfogatja és tömlöcbe hurcoltatja. Azonban Antiopé szülése közeledtekor Zeus segítségével megmenekül a Kithairón hegyére, hol megszüli fiait Amphiónt (l. o.) és Zéthost, kiket pásztor nevel fel. Eddig Hyginus. Más mondákból folytatólag kiegészíthetjük. Antiopé Epópeushoz megy Szikionba, de Lykos Szikiont ostromolván s bevévén, Epópeust megöli s Antiopét fogságba hurcolja. Ennek csodálatos módon sikerül felnőtt fiaihoz menekülni. Zéthos nem ismervén rá anyjára és szökevény rabszolgának tartván, elutasítja. Ekkor a Kithairón hegyén a nők bacchikus menetében résztvevő D. épp rája akad és Amphión meg Zéthosnak általadja, hogy egy szilaj bikához kössék. De egy pásztor elárulja anyjuk kilétét, mire a fiuk D.-t kötik a bikához. Ezt a jelenetet tárgyazza a fotográfia után rézbe karcolt képmellékletünk, mely a nápolyi muzeumnak hires, farnesei bikának nevezett szoborcsoportozatát mutatja be.

[ÁBRA] DIRKÉ BÜNHÖDÉSE (A farnesei bika nevezetü csoport a nápolyi múzeumban)

E szoborcsoportozat alkotói trallesi Apollónios (l. o.) és Tauriskos; eredetileg Rodus szigetén állott, Augustus idejében Rómába, Asinius Pollio birtokába került, s 1546. igen rongált állapotban találták meg Caracalla termáiban. Michelangelo utasításai szerint restaurálták. Amphión épen szarvánál fogja a bikát, mig Zéthos jobb kezével a szarvakra erősített kötelet fogja, a bal kézzel pedig az Amphión lábát átfogó esdeklő D.-t készül félrerántani (a restauráció tévedése, hogy Zéthos a bal kezével is fogja a kötelet). A háttérben Antiopé áll, a szintérre (a Kithairón hegyére) vall a jelenetet néző pásztor. A csoportozat rendkivül megragadó, amennyiben épp a büntetés végrehajtásának izgató jelentét mutatja be. Már a következő pillanatban kell, hogy a szilaj bika tovaszáguldjon áldozatával. Ezért a merev tartásu Antiopé nyugodtsága visszataszító, valamint a kegyetlen jelenetet kényelmesen néző pásztorfiué is, jóllehet ez utóbbi a csoportozatnak nem képezi integráló részét. A szobor tehát inkább csak az alakok csoportosítása és a jelenet megválasztásánál fogva megkapó.

Dirk Hartog

60-200 m. magas, meredek falu vizben bővelkedő sziget Ausztrália nyugati partja mellett, a Sharkes-bayban, a d. sz. 26° alatt; 70 km. hosszu, 15 széles; jó legelői miatt 1877 óta squattertelepek vannak rajta. A hajók könnyen hozzáférhetnek.

Dirksen

Henrik Ede, német jogtudós, született Köngisbergában 1790 szept. 13., megh. 1868 febr. 10. Tagja volt a berlini akadémiának. Munkái: Civilistische Abhandlungen (Berl. 1820); Manuale latinitatis fontium juris civilis Rom. (u. o. 1837-1839); Versuche zur Kritik u. Auslegung der Quellen des röm. Rechts (Lipcse 1823); Beiträge zur Kunde des röm. Rechts (u. o. 1825); Hinterlassene Schriften (kiadta Sanio F. D. 1871).

Dirner

Gusztáv Adolf, orvos, egyetemi magántanár, szül. Gölnicbányán 1855. Bpesten 1880-ban avatták orvostudorrá. Szigorló orvos korában tanársegéd volt az élettani tanszék mellett. 1881. a budap. II. szülészeti és nőgyógy. kórházba ment u. ezen minőségben. Itt töltött 6 év után utazási ösztöndijjal 2 évig külföldi tanulmányuton volt. 1892. a nőgyógyászati műtevésből magántanárrá képesíttetett. Kazuisztikus és egyéb közleményei magyar, német és angol szaklapokban jelentek meg. Dolgozótársa e lexikonnak.

Diróa

hosszmérték Abessziniában, a könyöktől az ujjahegyéig számítva.

Dirrhachium

l. Epidamnus.


Kezdőlap

˙