Dósa

személynevek, l. Dózsa.

Dos-a-dos

(franc. ejtsd: do-za-dó) a. m. hátat a hátnak (a vis-a-vis ellentéte), a táncban, midőn a párok hátat fordítnak egymásnak.

Dosen

ejtsd: sen) Vitus, horvát költő, született a mult sz. első felében, a horvát tengermelléken, zágrábi egyházmegyei pap, dubovicai plébános és diákovári püspöki szentszéki ülnök. Megh. 1778 körül életének 70. évében. Munkái: Jeka planine (A hegység visszhangja.. Zágráb 1767); Axdaja sedmoglava (A hétfejü sárkány. Zágráb 1768); mindakettő tanköltemény.

Dositheos

1. görög grammatikus, Kr. u. a IV. sz.-ban élt. Egy latin grammatikát, mely ugyanazokból a forrásokból volt merítve mint Charisius és Diomedes grammatikái, görögre fordított. E grammatika megvan a Keil-kiadta (7 köt., Lipcse 1880) Grammatici latini cimü gyüjteményben. Ennél sokkal nagyobb becsü egy görög-latin beszélgetéseket tartalmazó szótár (Hermeneumata), melyet a legujabb időkig is D.-nak tulajdonítottak, de helytelenül, mert e szótár szerzője saját állítása szerint, a III. sz. elején élt. A Hermeneutakat kiadta Krumbacher Goetz: Corpus glossariorum latinorum c. gyüjteményében (1888 és folyt.).

2. D. 1669-1707. jeruzsálemi pátriárka, az előkelő bizánci Notaras családból származott, a gör. egyház uj fejlődésének fővezetője volt a XVII. sz.-ban, fanatikusan küzdött a katolikusok és a reformált egyház ellen, amely akkor Lukaris Cyrillus alatt az ortodox egyházat megnyerni törekedett. A protestánsok ellen 1672. Jeruzsálemben zsinatot tartott s az ottan hozott határozatok a görög egyháznak még manapság is fennálló vallástételeit képezik a protestánsokkal szemben. Számos teologiai müvei közül, melyek az ő kezdeményezésére alakult jassy-i könyvnyomtatóban készültek, főkép a jeruzsálemi pátriárkák története cimü (Istoria peri tvn en IerosolnoiV patriarceusantvn, Bukarest 1715) nevezet es.

Dosón

II. Antigonos makedoniai király mellékneve. L. Antigonos (3).

Dossenbach

falu Lörrach badení kerületben, 4 km.-nyire Wehrtől; ismeretes azon vereségről, .amelyet a badeni önkéntesek 1848 ápr. 27. a württembergi csapatoktól szenvedtek.

Dossennus

római bohócalak, I. Atellanae fabulae.

Dosso Dossi

János, (tkp. Giovanni Niccolograve di Lutero) olasz festő, szül Mantova környékén 1479., megh. Ferrarában 1542-ben. Bolognában Costa Lorenzó tanítványa volt, később a ferrarai és mantovai udvaroknál, meg Trientben is dolgozott. Hű maradt a ferrarai iskola hagyományaihoz, Ráfáel sem gyakorolt reá nagy hatást és ha utóbb Giorgione meg Tizián befolyása alatt is állott, meg tudta őrizni egyéniségét. Tehetsége hasonlít barátjáéhoz Ariostóéhoz: képzelete gazdag, gondolatai néha bizarrok, szinezése rendkivül eleven, egész romantikus szellem. Ferrarában festett képei nagyrészt az ottani képtárba kerültek. Legszebb köztök a St. Andrea templom számára festett 6 részből álló nagy oltárkép, mely a Madonnát szentektől körülvéve ábrázolja. Ugy az elrendezés, mint a hatalmas jellemzés, ünnepélyes komolyság és elbüvölő szinezés D. legkitünőbb festményévé teszik. A modenai képtárban hires a Jézus születését ábrázoló, kissé rikító szinezésü kép, u. o. vannak érdekes genreképei is; modenai templomokban is látható nehány kitünő műve. Pompás szinezésü a Szt. Sebestyén a milanói Brera gyüjteményben, a római Borghese gyüjtemény remek Kirké-je a mestert fantasztikus oldaláról mutatja be. A Drezdai képtár képein a kivitel nagyrészt D. tanítványaitól való. Élete vége felé már modoros mitologiai és allegorikus képeket festett. Az ő modorában festett Szt. család a budapesti orsz. képtárban (175) rendkivül érdekes felfogásu, realisztikus, hatásos festmény.

Dósze

(arab a. m. tiprás), a Rabi al- evvel hó 12. napján szokásban volt azon szertartás, hogy a kigyószelidítésről hires Szaldi-dervisek sejkhje a rendjéhez tartozó és ez alkalommal a földön fekvő dervisek háta fölött nyargalva elhalad. Körülbelül 200-an szoktak ez alkalommal a kairói Ezbekijje téren számos néző közönség szeme láttára a földre leterülni és miután a sejkh rajtuk elnyargalt, minden baj nélkül felkelni.1881 óta Kairóban a D.-t nem gyakorolják már; de a Damaszkus melletti Berze nevü faluban, melyben évenkint Ábrahám tiszteletére ünnepet tartanak, ez ünnep D.-vel van egybekötve. Az utazási irodalomban a D. gyakran van szemtanuktól leirva: Ebers Ägypten in Bild und Wort c. diszmunkája 1. kötetében rajzzal ellátott leirása található.

Doszt Mohammed

khán, Kabul ura, szül.1798., megh.1863 jun. 9. Uralkodott 1825 óta és 1855-ig az orosz politikának volt az uszályhordozója, az angoloknak ellenben ellenfele. Az angolok ez okból több izben meg is fenyítették. Mióta azonban Herat birtokára vágyódott, az orosz barátsággal szakított, és az angolokhoz szított. 1863. ezek segélyével hatalmába kerítette ugyan Herat-ot, de 12 nappal később elhalt.


Kezdőlap

˙