Dun

Egyed Romuáld, olasz zeneköltő, szül. a nápolyi királyságban Matera-ban 1709 febr. 9., megh. Párisban 1775 jun. 11. Durante-tól tanult; első operája, Nero (1735) Rómában, jobban tetszett, mint Pergolesi Olympiade-ja, ezóta még Londonból is rendeltek nála operát. A parmai elfranciásodott udvarnál aratott sikerei arra vitték, hogy 1757. Párisban telepedett le, hol nápolyi izlésü, bájos zenéjével a francia vig operát megalapította.

Dunin

Márton, gnesen-poseni érsek, szül. Rawa mellett Wat nevü faluban, 1774 nov. 11., megh. 1842 dec. 26. Rawaban és Brombergben a jezsuitáknál tanult, majd 19 éves korában a Colleginm Germanicum növendéke lett; 1797 szept. 23. Rómában pappá szenteltetett. Visszatérve hazájába, eleinte a krakkói egyházmegyében, majd külföldön működött; 1808. gneseni, 1824. poseni kanonok és iskolafelügyelő, 1829. az érseki egyházmegye adminisztrátora, 1831. gnesen-poseni érsek lett. A vegyes-házasságok kérdése összeütközésbe hozta az államhatalommal. 1837 januárban a minisztériumhoz, majd minthogy választ nem kapott, októberben egyenes a királyhoz intézi kérvényét, hogy a vegyes-házasságok ügye az egyház törvényeinek megfelelő elintézést nyerjen. A felelet az volt, hogy ez már rendezve van s rajta változtatni nem fognak. Ezenközben történt a kölni érsek elfogatása (l. Droste v.) s dec. 10. a pápai allokució, mely a Poroszországban létező gyakorlatot a vegyes-házasságok körül az egyház törvényeivel ellenkezőnek mondja. Erre D. 1838 febr. 27. pásztorlevelet bocsátott ki, melyben a fölfüggesztés büntetésének terhe alatt megtiltja papjainak, hogy az egyház törvényeivel ellenkező vegyes-házasságok kötésénél segédkezzenek. A miniszterium az érseket a pásztorlevél visszavonására akarta birni, de minthogy ez hosszabb tárgyalások után sem sikerült, megindította ellene a bünvádi eljárást, mely 1839 febr. 23. azzal végződött, hogy a poseni törvényszék az érseket méltóságától megfosztotta s 6 hónapi várfogságra itélte. Az itélet kihirdetése előtt azonban Berlinbe hivatott, s minthogy most sem engedett, ápr. 5. kihirdették előtte az itéletet. A király elengedte ugyan a várfogságot, de az itélet első részét fentartotta olyformán, hogy az érsek Berlinben tartózkodjék, az egyh. megye kormányzásáról mondjon le, e mellett azonban teljes érseki fizetését élvezze. Az érsek, minthogy áprilistól októberig folytonos kérelmei dacára sem nyerte meg az engedélyt, hogy egyházmegyéjét kormányozhassa s oda visszatérhessen, okt. 4. Posenbe visszament. Erre okt. 8. elfogták és Colbergbe internálták. Az 1840 jun. 7. beállott trónváltozás visszaadta a számüzött érseknek egyházmegyéjét és szabadságát. IV. Frigyes Vilmos trónralépte után rögtön megkezdte a tárgyalásokat D.-nal, s ezek eredményes lebonyolítása után, 1840 aug. 3. visszatérhetett az érsek egyházmegyéjébe. Uj pásztorlevelet bocsátott ki papságához, melyben előirja, minthogy az állam az egyház által a vegyes házasságoknál kivánt garanciákat megtartani ugy sem engedi, ezeket nem kell követelni, de másrészt a papnak semmi olyan tenni nem szabad, mi által az igy megkötött házasságot helyeselné. A vegyes-házasságok tehát csak passziva asszisztencia mellett köthetők. V. ö. Hase, Die beiden Erzbischöfe (Lipcse 1839); F. Pohl, Martin von Dunin, Erzbischof von Gnesen u. Posen (Marienburg 1843).

Dunit

olivin és krómvaskristályokból álló kőzet, l. Peridotit.

Dunium

Dorchester angol város latin neve.

Dunk.

természettudományi neveknél Dunker Vilmos nevének rövidítése.

Dunkeld

(ejtsd: dönnkelld), község Perth skót grófságban, 18 km.-nyire Perthtől, a Tay partján, (1891) 720 lak. Old-D. és Little-D. nevü részekből áll, amelyeket egy hid köt össze. D.-et a régi pikt királyok székhelyének tartják.

Dunker

Vilmos, német geologus és paleontologus, szül. Eschwegenben (Kurhesszen) 1809 febr. 21., megh. Marburgban 1885 márc. 13. Előbb a bányászatban és kohászatban gyakorlatilag képezte magát, azután Göttingában tanult és később az obernkircheni bányahivatalban gyakornokoskodott. Majd a kasszeli politechnikumon az ásványtant tanította és 1854. a marburgi egyetem tanára lett. Munkái: Beiträge zur Kenntniss des norddeutschen Oolithgebildes (Kochchal együtt, Braunschweig 1837); Monographie der norddeutschen Wealdenbildung (u. o. 1846); Mollusca japonica (Stuttgart 1861); Index molluscorum moris japonici (Kassel 1882). Hermannal és Mayerrel 1846. megalapította a Palaeontographica c. folyóiratot.

Dunkirk

(ejtsd: dönkörk), város és kikötő New-York észak-amerikai állam Chautauqua countyjában, az Erie-tó déli partján, 5 vasuti vonal találkozásánál, (1890) 9416 lak., vasuti fölszerelések gyártásával; gabona-, liszt-, besózott hus-, gyapju- és marhakereskedéssel.

Dunkl

1. Nep. Ján., zongora-művész, szül. Bécsben 1832. Pesten s Bécsben tanult. 1845. ismerkedett meg Liszttel, ki később különös pártfogásába vette s távoztával Rubinstein Antal kezére bizta. 1846., midőn Liszt másodizben látogatta meg Bécset, az akkor már jelesen kiképzett fiatal zongora-művészt egészen magához vette s magyarországi és keleti utazásaiban is maga mellett tartotta. Onnan visszatérve, nagy mecénása ismét Bécsbe küldte, hogy Czerny Károly és Navratil vezetése alatt teljesen kiképezze magát. A 48-iki bécsi események is ott találták s Liszttel együtt részt vett még a barrikád-harcokban is. Menekülnie kellett s azután egy pár évet előbb Reviczky grófné s utóbb Eszterházy Johanna grófné házánál töltött mint házi zongoratanár. 1852. tért vissza Budapestre, hol tevékeny részt vett minden zenei mozgalomban. Az 50-es évek végén Bécsbe tette át lakását. A 60-as évek elején 1861. vált a Grinzweil N. családja tagjává, nőül vevén annak testvérhugát Jozefint, ki maga is alapos művelője volt a zenének s azidőben ismert opera- és hangversenyénekesnő. Mint ilyen, lényegesen befolyt a Rózsavölgyi-cég vezetésébe, mely 1862. Bécsben külön műkereskedést nyitott az ő neve és firmája alatt. E firma adta ki az időben többek közt Liszt Esztergomi miséjének négykezü zongorakivonatát Mosonyi Mihály kidolgozásában, valamint Goldmark: Sakuntala nyitányának vezérkönyvét. A bécsi külön üzletet ezután a porosz háboru után közösen beszüntették s a Dunkl-család véglegesen visszatért a magyar fővárosba, itt összpontosítván minden irányban a kiadói tevékenységet. D. mint zene- és műiró is több oldalu munkásságot fejtett ki. Több füzetre menő zongora-tanulmányokat adott ki, melyek nagy mestere Liszt szellemében tartva, kiválnak az e faju irodalomban. Egy zenész élményei c. műve ma is keresett olvasmányát képezi a zeneirodalomnak.

2. D. Norbert, előbbinek fia s a Rózsavölgyi és társa cégének tulajdonosa, szül. Bécsben 1862. Az 1866-ki porosz-osztrák háboru után szüleivel Budapestre költözvén véglegesen, a magyar állampolgárság kötelékébe lépett. 1885 óta tevékeny részt vett nemcsak a cég ügyei vezetésében, hanem a hazai művészeti mozgalmakban is. A magyar zeneirodalom emelése s fejlesztése képezvén legfőbb ambiciójt, annak érdekeit minden téren szolgálja is. 1890 óta mint a Rózsavölgyi és társa cég tulajdonosa, még nagyobb buzgalmat, tevékenységet fejt ki, ugy az általános hazai zeneviszonyok, mint különösen a magyar zeneirodalom emelése érdekében. 1891. léptette életbe a cég firmája alatt a nagy felkarolásban részesült Concert populaire-eket, melyek rég érzett hiányt vannak hivatva pótolni. A z ő tevékenysége- s áldozatkészségének lehet tulajdonítani, hogy a világ legelső művészei minden évben megfordulnak a magyar fővárosban s hangverseny-évadjai évenkint világvárosiabb szinvonalra emelkednek.

Dunkli

(a német Dunkel-ből), börtön, a katonaságnál alkalmazott szigorított fogságnak, népies elnevezése, mely onnan veszi eredetét, hogy a börtön minden harmadik napot kivéve, el van sötétítve.


Kezdőlap

˙