Eckhart

(mester), l. Eckardt.

Eckhel

József Hilariusz, osztrák numizmatikus, szül. Enzersfelden (Alsó-Ausztria) 1737 jan. 13., megh. Bécsben 1798 máj. 26. A jezsuitarendbe lépett és 1776 óta a bécsi érem-muzeum igazgatója, 1775 óta pedig egyuttal a numizmatika tanára volt. Művei: Nimu veteres anecdoti (Bécs 1775, 2 köt.); Doctrina numorum veterum (u. o. 1792-98, 8 köt., főműve); hagyatékából Addendat adott ki hozzá Steinbüchel (u. o. 1826); Catalogus musei Caesarei Vindobonensis numorum veterum (u. o. 1779, 2 köt.) stb.

Eckhof

Konrád, l. Ekhof.

Eckmühl

falu Bajorországban, l. Egymühl.

Eckstein

1. Ferenc, orvostudor, a gyakorlati sebészet tanára a pesti egyetemen, a Lipót-rend vitéze, kir. tanácsos, több megye táblabirája, szül. Alsó-Kubinban 1769 márc. 28., meghalt Pesten 1833 nov. 7. Tanulmányai végeztével 1793-97. az egyetem sebészeti s szemészeti kórodáján 1797 s 1800. a felkelt magyar nemes hadseregnél mint orvos működött. 1805. s 1809. ugyne seregben főorvosi ranggal ruháztatott fel, s mint ilyen több katonai kórházat állított fel s kormányzott. Érdemei jutalmául 1812. magyar nemességre emeltetett. A harc befejeztével elfoglalta tanári állmását, melyre már 1803. kineveztetett s itt, mint a kor legjelesebb sebészeinek egyike, 1826-ig működött. Művei: Casus chirurgici tres, etc. (Pest 1803); Relatio officiosa generalis de nosocomiis pro nobili insurgente militia Hungarica etec. (Buda 1810); Tabellarische Darstellung der gebräuchlichsten dhirurg. Instrumente stb. (u. o. 1822).

Eckstein

1. Ernő, német iró, szül. Giessenben 1846 febr. 6., filologiai és filozofiai tanulmányainak befejezte után számos és ismételt utazásokat tett egész Európában, mire előbb Lipcsében, 1885. Berlinben telepedett meg. Rendkivül sokat irt humoros eposzokat történeti regényeket, irodalmi és eszthetikai tanulmányokat stb. Sokoldalu és szeretetreméltó, de nem mély tehetség; a nyelv és verselés mestere; de sokkal többet és többfélét ir, semhogy gazdag képzelete és tagadhatatlan hivatottsága dacára maradandó becsü műveket teremthessen: Főművei: Schach der Königin (humoros eposz, 1870); Die Gespenster con Varzin (Groteszk rajz, 1870); Der Stumme v. Sevilla (vig opera 1871); Venus Urana (szatirikus eposz 1872); Novellák (1877); Leichte Waare (irodalmi cikkek 1875).

2. E. Frigyes Ágost, német filologus és tanférfiu, szül. halléban 1810 máj. 6., megh. 1885 nov. 15. Lipcsében, hol 1863 óta a Thomas gimnázium igazgatója és egyetemi rendk. tanár volt. Előbb Hallében volt gimnáziumi tanár s a politikai és egyházi életben is részt vett. 1849-51. és 1858-60 a porosz második kamarának tagja és jegyzője, 1871 óta a szászországi zsinat tagja volt. A német filologusok és tanférfiak évi gyüléseinek egyik megalapítója és feje. Sok latin irót adott ki és magyarázott, igy Phaedrust, Cornelius Nepost, Tacitust, Horatiust stb. Egyéb művei (számos értékes kisebb dolgozat mellett): Nomenclatur philologorum (1871) és Lateinischer Unterricht (1882). Alapos filologus és kiváló tanférfiu, ki főleg a klasszkus nyelvek középiskolai uralma mellett küzdött.

3. E. Utz (Ulrik), a reformáció szellemében működő német pamfletista, 1528-58. több helyütt lelkészkedett; terjedelmes, de hatásos polemikus párbeszédeket irt rimekben; igy 1525. megjelent Conciliumában már előre parodizálta a badeni hitvitát (1526 máj.). Ez, meg egy másik párbeszédes műve Scheible Kloster-jében jelent meg (Stuttgart 1847, 8 köt.).

Éclaireur

(franc., ejtsd: éklerőr), előljáró őr s a vidéket azon célból átkutató katona, hogy az azon levő ellenség jelenlétéről, valamint a terepnek netalán a csapat működésére hátrányos tulajdonságairól a csapatot jókor értesítse.

Eclampsia

(gör.-lat.) a. m rángógörcs; az idegrendszer kimutatható elváltozása nélkül, rohamokban jelentkező, teljes eszméletlenségtől kisért, az egész testre kiterjedő görcsök. Az E. leggyakoribb gyermekeknél (eclampsia infantum), hol néha minden felismerhető ok nélkül lép fel, mig máskor visszahajlás utján keletkezik és bőrbántalmakhoz, fogzáshoz, bélféreghez, bélhurutokhoz stb. csatlakozik. A tulajdonképeni E. roham teljesen hasonlít az epileptikus rohamhoz. A gyermek elhalványodik, eszméletlen lesz, a szembogarak tágak s fényre nem reagálnak. Rövid ideig tartó merevgörcs után a rángógörcsök következnek: a fej ide-oda hányatik, az arcizmok a legkülönbözőbb rángásokat viszik véghez, a végtagok ide-oda hányatnak. Az egyes rohamok tartama és szaporasága igen változó. Legveszélyesebb állapot fejlődik ki akkor, midőn az egyik roham még el sem mult és már a másik kezdődik (status ecclampticus). E. felnőtteknél is észlelhető és különösen ismeretes a terhesek és szülőnők E.-ja (E. gravidarum et parturientium), mely főleg először szülőket illet és melynek oka eddig biztonsággal kiderítve nincsen. A kórjóslat igen sulyos. Felnőtteknél előjövő E. közül még kiemelendő az, mely veselobhoz társul (E. uraemica) és mely idült ólommérgezéssel kapcsolatban lép fel (E. saturnina). A gyógyeljárást illetőleg az E. minden fajánál lehetőleg az oki javalatnak iparkodunk eleget tenni az esetleges bőrbántalom, bélhurut, veselob gyógykezelése, bélférgek elhajtása stb. által. Terheseknél a terhesség művi félbeszakítása van javalva. A tüneti kezelés szempontjából görcscsillapító szerekhez (Bromkali, chloralhydrát, morphin folyamodunk, sőt nehéz esetekben kloroformot is légeztethetünk be. E mellett sérülésektől óvjuk meg a beteget. A rohamok ujból jelentkezését a gyermek táplálkozási viszonyainak célszerü rendezése által törekedjünk meggátolni.

Éclat

(franc., ejtsd: éklá) a. m. pattanás, csattanás, zaj, feltünés, fény; éclatant, fényes, feltünő.

École

(franc., ejtsd: ékoll) a. m. iskola: É. d'application, ipariskola; É. d'application cavallirie, lovassági katonai iskola Saumurban; É. d'application (du corps) d'état major, vezérkari iskola; É. des beaux-arts, művészeti akadémia; É. des chartes, párisi iskola kéziratok, okmányok stb. tanulmányozására; É. de droit, jogi kar; É. des mines vagy É. de mineures, bányászati akadémia; É. militaire de l'artillerie et du génie, tüzér- és hadi mérnök-iskola Versaillesben; É. mixte, reálgimnázium; É. normale, felsőbb tanintézet Párisban; É. polytechique, műegyetem; L. supérieure de guerre, a francia hadi akadémia neve; É. pratique des hautes études, az exakt tudományokat az elméleti oktatással kapcsolatban gyakorlatilag tanító iskola; É. primaire, elemi iskola; É. spéciale militaire de Saint-Cyr, hadi iskola Saint-Cyrben; É. sécondaire, középiskola.


Kezdőlap

˙