Egészségügyi csapat

(ném. Sanitäts-Truppe), seregünkben a betegek és sebesültek ápolására betanított s az egészségügyi segédszolgálat teljesítésére szükséges szerekkel ellátott katonai testület, melynek alkotórészei: az E.-parancsnokság (Bécsben) és 26 egészségügyi osztály. Ez utóbbiak a békében helyőrségi kórházakban alkalmaztatnak. Háboruban a tábori egészségügyi intézetek, továbbá az akkor felállítandó várkórházak és tartalék egészségügyi intézetek számára is állítanak fel egészségügyi osztályokat. Az E. személyzete az általános katonai szolgálaton kivül főleg az egészségügyi segéd-szolgálatban képeztetik ki részint E.-tisztek, részint katonaorvosok által; fehér karszalagot vörös kereszttel viselnek. Az E.-hoz egyévi önkéntesek is vétetnek fel; a kiegészítései kerület parancsnoka azonban ezt csakis az E. parancsnokának (ezredes; Bécsben a cs. és k. közös hadügyminiszteriumban) beleegyezésével teheti, amiért is az illető aspiráns előbb e parancsnoksághoz folyamodni tartozik.

Egészségügyi intézetek

a beteg és sebesült katonák ápolására és gyógyítására szolgálnak. Vannak a békében is létező állandó és csak mozgósításkor felállított tábori E., Állandók: a helyőrségi kórházak s ezek fiókjai, a csapatképző-intézetek, rokkantak háza és fogházak kórházai, gyengélkedő házak, a némely fürdőhelyeken létező katonai ápoló-intézetek és végre várkórházak. Tábori E. a hadosztály E.-i, a tábori kórházak, az egészségügyi és a betegszállító vasutvonatok, a hajóápoldák, a tábori gyengélkedők házai, a tartalékkórházak s a betegek pihenő állomásai. Vannak végre még tábori ruha- és egészségügyi anyagtárak is.

Egészségügyi statisztika

l. Közegészségügyi statisztika.

Egészségügyi szolgálata

teljesítésére a hadierőknél hivatva vannak: a katonaorvosi tisztikar és az ebből összeállított katona-egészségügyi bizottság, továbbá az egészségügyi intézetek, a katona-gyógyszerészeti s az önkéntes betegápoló intézetek. Az összes hadierők egészségügyi szolgálatának fővezetője az a vezértörzsorvos, aki egyszersmind a katonaorvosi tisztikar főnöke s aki mint ilyen az orvosi tisztikar tudományos továbbképzését vezeti s ellenőrzi, a fegyelem fentartásáról gondoskodik az egészségügyi bizottságban, valamint a katona-gyógyszerészeti bizottságban is elnököl. Háboru idején minden mozgósított hadsereg E.-ának vezetésére egy-egy hadsereg-orvosfőnököt neveznek ki. Ezenkivül minden hadtestnél és minden hadosztálynál egy-egy orvosfőnök.

Egész szám

l. Egész mennyiség.

Egésztelek

v. egészhely, egy volt urbéri telek, melynek kiterjedése, tekintettel a föld termékenységére s a lakosság számára, megyék szerint szabályozva volt; a beltelek mindenütt egy holdban volt megállapítva, ellenben a szántóföld 16 és 40 hold között, az E.-hez tartozó rétek területe pedig 6 és 22 hold között változott, ugy hogy egész telek alatt tehát 22-60 holdnyi birtok értendő; azonkivül jogigénye volt a telkes gazdának a közös legelőkhöz és az erdőkhöz. Az urbér behozatala alkalmával volt Magyar- s Horvátországban 217 018 E., melyek száma 1847-ig 227 605-re szaporodott s Magyarországra nézve - Fényes Elek szerint - 222 225 telket tett ki; kiterjedésük az urbériség felszabadulásakor mintegy 10 309 510 kat. hold volt. Az E. fél-, negyed- s nyolcadtelekre s esetleg kisebb részekre is felosztható volt, azonban az urbér behozatala óta negyed telken alól elosztani csak a földesur beleegyezésével volt szabad. V. ö. Galgóvzi Károly, Magyarország mezőgazdsági statisztikája (Pest 1855); Matlekovits Sándor, A földbirtok a nemzetgazdaság jelenlegi álláspontja szerint rendezve (Pest 1865).

Egész ütem

A sokféle zenei ütemnemek közt az a faj, mely az egész hangjegynek s annak bármely időtartamu értékének felel meg. Négynegyedes ütemnek is neveztetik. Előbbi esetben a zenedarab elején igy jeleztetik: [ÁBRA] utóbbi esetben pedig számokkal, vagyis ekként: [ÁBRA] A felső szám mindig a mennyiséget, az alsó pedig a hangjegy minőségét jelenti, tehát négynegyedet, melyek egy egész hangjegy s igy egy E. értékének felelnek meg. Az E.-ből erednek aztán a sokféle ütemnemek, akár páros, akár páratlan részekre legyenek feloszthatók.

Égetett gipsz

l. Kalciumszulfát.

Égetett magnézia

l. Magnéziumoxid.

Égetett mész

l. Kalciumoxid.


Kezdőlap

˙