Egysinü vasut

(Chemin de fer á rail unique; Single rail railway). Palmer Henri Robinzon már 1821. szerkesztett E.-at. A talaj felett 2-3 m. magasságban fából rovátkolt állványokon vezetett sin lapos vasból volt, mely egy folytatólagos gerendára volt erősítve. A kisebb terhek számára egykerekü kocsikat épített, és állati erővel vontatta. Már 1825-26 körül több angol és amerikai kért szabadalmat ujabb egysinü vasut rendszerekre. 1876. Lermauget Elszászban, Rainey és Montfermeil között 5 km. hosszu E.-at épített. Rendszerének alapelve, hogy a fenéken való elégtelen tapadást (adhéziót) kőfelületeken keletkező tapadással (l. o.) pótolja.

[ÁBRA] 1. ábra. Egysinü vasut.

[ÁBRA] 2. ábra. Egysinü vasut.

A mellékelt 1. és 2. ábrán látható lokomotivnak csak két kis kereke gördül a sinen, a hajtott két kereke pedig oldalt a kövezeten v. kavicsolt utburkolaton. E kerekek rugóit érzékenynek szerkeszté, hogy az ut egyenetlenségein könnyebben haladhassanak át. E rendszer nem vált be, ellenben nagyon elterjedt különösen Afrikában, a Pirenekben és Irországban a Lastique-féle rendszer. Irországban a Listowell és Ballyunion között épült vonal hossza 15 km. A kanyarulatok legkisebb sugara 25 m, a legnagyobb emelkedés 20 per mille. A felépítménynek és kocsiknak berendezését a 3. és 4. ábra tünteti fel. A folyóméterenként 13,3 kg. sulyu acélsin az acél bakokra van erősítve. Az egymástól egy méter távolságban felállított bakok a két 5,5 kg. sulyu, oldalt megerősített vezető sinnel, egy tömör egésszé vannak összefoglalva. Az ekként szerkesztett felépítmény sulya méterenként 47 kg. A kocsikban két oldalt 24 ülés van. A kocsik hossza 4,9 m., szélessége 2,5 m., önsulya 2,7 tonna. Van három 510 mm. futó és 2-2, 300 mm. átmérőjü vezető kereke. A használt Mallet-féle compound lokomotivoknak két egymástól 1,6 m. távolságra elhelyezett kazánjuk van. A szerkocsin van egy tartalék gép. Fütőfelülete 13,4 m2. Hengerátmérője 178 mm. Három csatlós kerekeivel a legélesebb kanyarulatban könnyen halad.

[ÁBRA] 3. ábra. Egysinü vasut.

A lokomotiv üres állapotban 4-5 t., fölszerelve 6,5 t. A tender 3,1 t., visz 900 l. vizet és 500 kg. szenet. A vonatok gyorsasága 20-25 km. E rendszer célszerü lehet városi vasutak számára, minthogy nagy magasságban vezethető, de éppen az a különben nagy előnye, hogy a bakok a föld szine felett kiállanak, akadályozza e rendszernek gazdaságilag míveltebb területeken való vezetését, mert a közutakkal való keresztezést igen megnehezíti; hogyha pedig magas állványokra helyezzük, a költségeket felette növeljük.

[ÁBRA] 4. ábra. Egysinü vasut.

Egyszarvu

mesés állat lóalakkal, homloka közepén egyenes, hegyes szarvval, mely hatalmas fegyveréül szolgál; hazájának majd Indiát, majd Afrikát mondják; már Aristoteles, Plinius és Aelianus is említik anélkül, hogy ez irók csak látták volna is. Ujabb időkben ismét hangoztatják ez állatok létezését, amennyiben oly utazók, akik a fokföldtől és mások, akik Nubiából nyomultak előre Afrika belsejébe, mint Katte, Rüppell, Fresnel Müller stb. ez állatról szóló regéket és rajzokat is találtak sziklafalakon. Müller J. W. Az egyszarvu tört. és természettudományi szempontból c. művében ez állat létezését tudományos okokkal igyekezett bizonyítani. De anatomiai okokból lehetetlen egy oly állat létezése, melynek egyetlenegy valódi szarva legyen, s az ily állatokról szóló adatok csakis a hiányos rajzolatokból eredhettek, melyekkel benszülöttek bizonyos egyenesszarvu antilopokat igyekeztek ábrázolni, melyek profilban és a távlattan elemi ismeretei nélkül rajzolva, egyszarvuaknak látszottak. Gyakran értenek E.-n rhinocerost v. orrszarvut is. A Középkorban az E. a szűziességnek v. szent Justinának jelképéül is szolgált. E. (Monoceros), csillagkép 5 óra 55 perc és 8 óra 40 perc recta ascenzio és +11 egész -11 fok deklináció között. 4 negyedrendü és 108 gyengébb, szabad szemmel látható csillagot tartalmaz, melyek közül számos kettős csillag és több csillaghalmaz említendő. Az E. Havélius által 1690. került a csillagképek közé.

Egyszarvu cet

(állat). L. Narval.

Egyszeregy

alatt értjük két-két egyjegyü szám szorzatait tartalmazó táblázatot; az u. n. nagy egyszeregy két-két kétjegyü szám szorzatait adja.

Egyszer gyümölcsözők

v. egyszervirítók (növ., plantae monocarpeae v. haplobioticae), az olyan növények, melyek egyszeri virágzás és gyümölcsérés után elhalnak, többé ki nem hajtanak.

Egyszerü és összetett büntett

A bt. jog által védett egy jognak megsértését képező büntett egyszerü, mig az olyan büntett, mely több önállóan is védett jognak megsértését tartalmazza, összetett büntett. Igy egyszerü büntett p. a lopás, összetett a rablás (vagyon-, és személyes szabadság megsértése), összetett az e. n. közösülés mint a szeméremnek és személyes szabadságnak megsértése. Az összetett büntetteknél rendesen az egyik jognak megsértése a másik jog megsértésének eszközét képezi, a két jogsértés tehát eszköz és cél viszonyában áll egymáshoz. Igy áll a dolog a fenti példákban is. A hol a törvény összetett bűntettet nem alkot, a két vagy esetleg több jognak, habár egy külső természeti cselekménnyel, egységes magatartással elkövetett megsértése bűnhalmazatot állapít meg, mert a jogsértés nem válhatik büntetlenné az által, hogy nem volt öncél, hanem más jogsértésnek eszközéül szolgált. A törvény több egyszerü bűntettet akkor egyesít összetett büntetté, ha az összetett büntettre sulyosabb büntetést akar megállapítani, mint a milyen a bünhalmazat szabályai szerint alkalmazható lenne. Ennek büntető politikai indoka pedig az, hogy a két jognak együttes megsértése, - az eszköz és cél viszonya oly sulyt adhat a büntettnek, mely a két egyszerü jogsértés egyszerüen összeadott sulyait jelentékenyen meghaladja. Vagy is az összetett büntettnek sulya az abban foglalt egyszerü büntettek sulyához arányítva nem számtani, hanem mértani arányban növekszik. Például: 50 forintnyi értéken alóli dolognak egyszerü ellopása vétség, melynek büntetése egy évig terjedhető fogház, a személyes szabadság megsértésének legenyhébb esete három hónapig terjedhető fogházzal büntetendő. A rablásnak megfelelően enyhe esete tehát a bünhalmazat szabályainak alkalmazásával legfölebb 2 évig terjedhető fogházzal büntetendő vétség lenne, holott a törvény szerint ez oly büntett, melynek büntetése 5-10 évig terjedhető fegyház.

Egyszerü és összetett testek

A homogén testeket aszerint, amint molekuláik azonos atomokból avagy különböző atomokból állanak, egyszerü, illetőleg összetett testeknek mondjuk. Az egyszerü testek az elemek, mig az összetett testek a vegyületek. Az egyszerü testeket elbontani nem lehet, mig az összetettek szétbonthatók.

Egyszerü kőzetek

az oly kőzetek, melyek anyagukban egynemüek. Mint ilyenek, amennyiben nem tömegükre, hanem alakjukra, szerkezetükre van tekintet, ásványokként is szerepelnek. E.: a mészkő, dolomit, márga, magnezit, gipsz, szerpentin, kvarcit, kovapala, szarukő, tüzkő, opál, melinit, édesvizi quarc, tripoli, kovatufa, kősó, hematit, limonit, mágnetit, sziderit, pirit, kalkopirit, kromit, grafit, kőszén, foszforit, guano, gránát, amfibolit, epidosit, idokraszkőzet, klorit szteatit, fluorit, kriolit, barit.

Egyszerüség

olyan valaminek a mivolta, aminek csak kevés alkotórésze van, csak a lényegesre szorítkozik, ékesség nélkül való, vagy aminek semmi összetétele vagy keveredése sincs mással. Ugy dicsérő, mint ócsárló értelemben használják; előbbiben, ha a sziv egyszerüségéről van szó, utóbbiban, ha az elmééről van szó (együgyüség). Az erkölcsök egyszerüségének föltétele a természetes külső élet; a művészetben való E., vagyis esztétikai E. a mű minden részének mesterkéletlen összeállításában nyilatkozik, mely összhangzó egészet alkot, ellentétben a pompázó hatásvadászattal és tulhalmozással.

Egyszerü számvitel

l. Számvitel.


Kezdőlap

˙