E. m.

ejusdem mensis (lat.) rövidítése, a. m. ugyanabban a hónapban.

Em.

Emeritus (l. o.) rövidítése.

Emaceratio

(lat.) a. m. lesoványodás, lefogyás.

Email

l. Zománc. - E, mozaik a. m. üvegmozaik. L. Mozaik.

Emanáció

(lat.), kifolyás, kiszivárgás; a filozofia bizonyos rendszereiben ama gondolat jelzése, hogy a világ dolgai mind egy legfelsőbb valónak kisugárzása, kifolyása, ugy mint a világosságról képzelték, hogy egy világossági forrás kifolyása. Maga a legfőbb való ezáltal nem merül ki, nem csökken lényegében, S valamint a világosság fénye mennél messzibbre távozik forrásától, annál gyöngébbé válik, ugy a világ dolgai is a tökéletesség különböző fokain állanak, a legalsóbbon az anyag, s az erkölcsi gonoszság. Ez a tanítás a keleten származott, a káldeusoknál s persáknál mint átalakulása a napimádásnak, onnét hatolt az uj platonikus filozofiába, később a keresztény gnosztikusok (l. o.) világnézletébe. A kabbalában is találkozunk az emanatizmussal.

E. elmélet az ásványtanban, illetőleg a geologiában a petroleum képződésének magyarázatánál szerepel, amennyiben némelyek a petroleum képződését ugy magyarázzák, hogy az E. után került a Föld nagy mélységéből mai előfordulási helyére. Ma már, mikor a petroleum szerves eredése olyannyira nyilvánvaló, nincs számbavehető tudósok között hivel.

Emancipáció

a latin mancipiumból (l. o.), mely mások fölött bizonyos a szolgák fölöttihez (potestas dominorum) hasonló hatalmat jelentett. E. alatt a római jogban azt a jogcselekményt értették, amellyel az atya gyermekét azzal a szándékkal bocsájtja ki hatalma alól, hogy önjoga (sui juris) legyen. Átvitt értelemben a bizonyos osztályokra fennálló jogkorlátozások megszüntetését jelenti. Igy p. az 1867. évi XVII. t.-c., mely az izraelitákat minden polgári és politikai jogok gyakorlása tekintetében a keresztényekkel egyenjogosította. L. még Nők emancipációja.

Emants

Marcellus, németalföldi iró, született Voorburgban, nem messze Haagától. 1848 aug. 12. Lejdában jogot tanult, de nemsokára aztán az irodalomra szentelte magát és Haagában telepedett le. Számos külföldi utazása bő anyagot szolgáltatott neki utleirásaihoz, melyek élénk megfigyeléséről és költői tehetségéről tanuskodnak. Legkedveltebbek: Op. Reis door Zweden (Haarlem 1877); Monaco (ugyanott 1878, 2-ik kiadás 1886); Langs den Nyl (u. o. 1884) és Uit Spanje (Haage 1886). Nagyon szépek Lilith (Sneek, 1879, 2. kiad. 1885) és Godenschemering (u. o. 1883 és 85) c. elbeszélő költeményei, melyeknek anyagát a germán mitologiából vette.

Emanuel

(zsidó), tkp. Emmanuél a. m. isten velünk van. Ebben a formájában, valamint Manó rövidített alakjában ismeretes keresztnév.

Emanuel

county Georgia É.-amerikai államban, 2500 km2 területtel, 7340 lak., Swainsborough székhellyel.

Emanuel

1. a nagy, portugál király, l. Manuel. 2. E. Philibert, szavojai herceg, l. Philibert.


Kezdőlap

˙