Énok

(héb. Chanóch). Járed fia, Methuselach atyja. Istenfélő életet élt, élete végén a szentirás szavai szerint az Isten magához vette, ami annyit jelent, hogy nem halt meg közönséges emberek módjára. A szentirás e megjegyzése folytán sok legenda füződik hozzá. Már a II. sz.-ban egy apokaliptikus könyvet tulajdonítottak neki, mely Judás levelében (14-15. v.) idézve van. Az egyházatyák használják, de a IX. sz.-ban elveszett s csak a mult században került elő etiop fordítása, amelyből jó kiadás van Dillmanntól (1851). Legujabban Charles oxfordi tanár adott ki uj kiadást, mely Dillmannénál sokkal jobb és 10 uj, eddig ismeretlen kézirat összevetésén alapul: The Boek of E. (1893.) É. életéről héber nyelven irt legendai munkák is maradtak fenn. A mohammedán legendákban É. Idrisz néven fordul elő.

Énok

Zalamegyei nemes a XIII. század első felében. Midőn IV. Béla trónra lépett, azonnal erélyesen hozzálátott az elidegenített várjavak visszaszerzéséhez s e végből az elődei részéről tett adományok megvizsgálására országszerte bizottságokat küldött ki, melyeket hű és megbizható emberekből állított össze. Zalamegye részére Bertalan veszprémi püspököt, Arnold zalai főispánt, László ispánt, a Kaplon nembeli Zlandus sz.-fehérvári kanonokot s több zalamegyei nemessel együtt Enokot nevezte ki.

Enomoto Buyo

japáni diplomata és államférfiu, 1863. több más japánival Hollandiába küldték, hogy ott a hajóépítést és tengerészetet tanulmányozza. 1867 őszén visszatért hazájában és a tengerészetnél levő legmagasabb állások egyikét nyerte el. Résztvett a restauráció-háborukban, első izben győzött, de 1869. csatát vesztett és fogságba került. Kiszabadulása után az uj kormány 1874. altengernaggyá, majd pétervári követté nevezte ki. 1880. tengerészeti miniszter, majd pekingi követ, 1886. pedig közlekedésügyi miniszter lett és nemességet kapott. 1888. a közoktatásügyi miniszterium vezetését vette át, majd az államtanács tagja lett, az 1891. miniszterváltozáskor pedig, mely az orosz trónörökös ellen elkövetett merénylettel állott kapcsolatban, E.-t külügyminiszterré nevezték ki. 1892. lemondott ez állásáról s azóta ismét az államtanács tagja.

Enormis

(latin), tulajdonképp mindaz, ami valamely szabálytól vagy törvénytől eltér, közönségesen azonban csak nagyon jelentékeny és a szörnyszerüvel határos eltérésekre alkalmazzák, mig jelentéktelenebb eltérésekre az abnormis szó használatos. Enormitas, tulság, szertelen nagyság.

Enosz

város Drinápoly török vilajet Dedeagacs szandsákságában az Egei-tenger partján, a Marica torkolatától K-re, mintegy 6000 lak. A környékén levő mocsarak egészségtelenné teszik, amiért lakóinak száma nem igen növekszik; ennek dacára elég élénk kereskedést üz gyapjuval, pamuttal, bőrökkel, viaszkkal, de főképpen gabonával, amelyet a Maricán hoznak ide. Kikötőja e hajókra nézve jelenleg hozzáférhetetlen; ezeknek tőle mintegy 6 km.-nyire kell horgonyozniok. Az antik Aenosnak egy szomszédos nagy laguna, az embodismeni-i tó volt a kikötője; azon nagy töltésnek, amely a szelek ellen védte, maradványait maig is láthatni. A városnak maig is van egy szép erőssége a bizanci időkből: 15 km.-nyire vannak Trajanopolis romjai, amelyet Trajan alapított és a XVI. századig virágzó város volt.

Enosztózis

(gör.), lobos eredetü vagy álképletes csontnövedék, mely a csont állományában (e. interna) vagy a velőüreg felé (e. externa) fejlődött.

En passant

(franc., ejtsd: an passzan), a. m. mellette elmenve, mellékesen.

En profil

(franc., ejtsd: an profil) a. m. féloldalt; a képzőművészetben arra való kifejezés, hogy az arc, vagy maga az egész alak oldalt áll. Ellentéte en face, arcban.

Enquete

(ejtsd: anket), eredetileg a. m. tanukihallgatás. Ujabban: szaktanácskozmány, fontos kérdések tanulmányozására, különösen azon célból, hogy a törvényhozási munka a viszonyok, illetőleg kérdések alapos megbeszélése által megkönnyíttessék. Különösen a gazdaságpolitikai téren bő alkalmazást találtak az enquetek, és mondhatni korszakalkotó jelentőségre emelkedtek a munkás törvényhozás terén. Különösen Angliában fejlődik ki a gyakorlat ilyen szaktanácskozmányok utján tájékozást keresni megoldandó fontos kérdések iránt, és kiváló jelentőségre emelkedtek az angol parlament által rendezett ugynevezett parlamenti vagy királyi E.-k (Inquíry). Az E.-k által követett eljárás különböző; különösen különbséget tesznek a tisztán vélemények nyilvánítására összehivott és olyan E.-k között, melyeken a meghivottakhoz tetszés szerint kérdések intéztetnek. Az ujabb időben különösen nevezetessé váltak a kereskedelmi válság tanulmányozására Angliában összehivott E. nagy munkálatai és a munkaviszonyok tanulmányozására 1891. kiküldött nagy E. Nálunk különösen az 1869. tartott bank-enquete, az 1881. az ipartörvény előkészítésére összehivott E., az 1892. összehivott valuta E. stb. birtak nagyobb fontossággal.

Euregistrement

(franc., ejtsd: anrözsisztröman) a. m. lajstromozás, jogi okmányoknak ellenőrzés mellett való beiktatása; Franciaországban 1581 óta fontos pénzforrást képez.


Kezdőlap

˙