Esménard

(ejtsd: eszmenár) József Alfonz d', francia költő és hirlapiró, szül. a Provenceban, Pelissanéban, 1770., megh. a Nápoly melletti Fondiban 1811 jun. 15. A forradalom elején tagja volt a mérsékelt pártnak, ennek bukása után 1792. külföldre ment s Anglia-, Német-, Olaszországban és Konstantinápolyban tartózkodott. 1797. hazájába visszatérve, néhány politikai cikke miatt számkivettetett. Később Leclerc tábornokot kisérte Sz. Domingóba s visszatérése után a belügyminiszteriumban kapott alkalmazást. 1805. Párisban telepedett meg, de nemsokára egy Oroszországot sértő cikke miatt Napoleon ismét számkivetette s haláláig számkivetésben élt. Ő irta a La navigation tankölteményt (Páris 1805), továbbá a Le triumph de Trajan (1803) és Ferdinand Cortez cimü operákat, melyek közül az elsőt gyakran adták, mert Napoleonra volt benne célzás. A Couronne poétique de Napoléon-ban (1807) kiadott apróbb költeményei gyakran bántó hizelgést árulnak el.

Esmeralda

county Nevada É.-amerikai államban, 13500 km2 területtel, 2370 lak., Aurora székhellyel.

Esmeralda

(spany.) a. m. smaragd; jelenti tobábbá a spanyolok egyik élénk mozdulatu táncát.

Esmeraldas

Ecuador D-amerikai köztársaság ENY-i, jó részben még ismeretlen tartománya, Kolumbia, Carchi, Imbabura, Pichincha, Manabi tartományok és a Csendes-oceán közt, 14155 km2 területtel, Wolff szerint 14600 lak., akik között 1500 fehér bőrü és 6500 civilizált indus van; ezek nagyobbára a tenger közelében laknak, mig a vad indusok az erdőkben barangolnak. E. földje sik, 600 m.-nél magasabb hegye nincs; erdőkben igen gazdag; kaucsukban nagy a kivitele. Belsejébe csak az E. és mellékvizei mentén lehet behatolni. Az E. folyó a Cotopaxi lábánál ered, Guaybamba néven keresztül tör a Ny.-i Cordillerákon és az é. sz. 1° 0' 30'' alatt torkollik. A tartomány ugyanily nevü fővárosa az E. torkolatánál, dohányt és kakaot bőven termő vidéken, nyomorult kunyhókból áll és alig van több mint 2000 lak. Egykor hires smaragdbányái el vannak hagyatva.

Es-moll

lágy hangnem (olasz. mi bemolle minore; franc. mi bemol mineur; ang. E-flat minor), párhuzamos skálája, hangneme a Ges-durnak, mely mint ez, szintén hat bé-vel, jegyeztetik elő. Előjegyzése violinkulcsban igy történik:

[ÁBRA]

Másnemü kulcsokban pedig, amint a tránszponálási helyek igénylik. E hangnem sokszor felcseréltetik enharmonikusan a Dis-mollal, midőn a hat b-és Fis-durnak válik párhuzamosává.

Esox lucius

L. (állat), l. Csuka.

Eső

a légköri csapadék cseppfolyós alakja (l. Csapadék). Intenzitása szerint van szitáló, szemergő, cseperésző, zuhogó, szakadó, zápor-E. és felhőszakadás. Terjedelmét tekintve van helyi és országos E. Mint fontos klimatológiai elem, melynek jelentősége növényfejlődési és vizrajzi szempontból általánosan el van ismerve, az E. rendes meteorologiai megfigyelés tárgya. Mérésére vonatkozó eljárást l. Esőmérő. Az E. különbözően oszlik el a föld felszinén, sőt kis távolságban is venni észre jelentékeny eltéréseket. Ennek okát a földrajzi fekvésben találni és azon tényezők közül, melyek az E. eloszlását befolyásolják, első sorban felemlítendők a hegyek. Eltekintve attól a tapasztalási ténytől, hogy a magasban fekvő helyeken az E. mennyiség is nagyobb (de csak bizonyos határig, mely alkalmasint 2000 m.-rel kezdődik), a hegyeknek még különös szerepök van az E. keletkezésénél. Ha ugyanis a levegő hegynek áramlik és a hegy gerincén átmenni kényszerül, az emelkedéséhez szükséges munka a melegségéből vonatik el; ennek következménye gyanánt beáll a levegő lehülése és páráinak kondenzációja. Minden klimában, sőt a vizszegény sivatagok vidékén is az E. ott nagyobb, a hol hegyek is vannak. Nevezetesen a hegyek azon oldalai bővelkednek mindig esőben, melyek a nedves levegőt vivő szelekkel szemben feküsznek. Európában a páradus levegő nyugatról, az Atlanti-tenger felől jön, azért a nyugati szél az észak-déli irányban huzódó hegygerincek nyugoti lejtőire (esős oldal) sok E.-t rak le, mig a tulsó oldal (esőárnyék) rendesen vizszegény. Erre igen szép példa a norvég és skót hegyes partvidék, hol a hegyek nyugoti oldalai mind igen esősek. Nálunk a Magas-Tátrától nyugatra fekvő Árva-Váralján évenkint az E. 280 mm.-rel nagyobb, mint a Tátra keleti oldalán nála 130 m.-rel magsabban fekvő késmárkon, ami szintén azon körülményre vezethető vissza, hogy hazánkban nyugoti szél mellett gyakoribb az eső (Weszelovszky). Egy másik tényező, mely az E. viszonyokat befolyásolja, az erdőségekben keresendő. Sok helyütt az E. mennyisége és eloszlása nagy erdőségek kipusztítása által lényegesen megváltozott. (L. Hunfalvy János, Az éghajlat változóságáról c. értekezését.)

Eloszlása

Az E. eloszlását rajzban ugy szokás ábrázolni, hogy az egyenlő E.-mennyiséggel biró helyeket folytonos görbe vonalakkal - izohietákkal - összekötik, nem ritkán pedig egyes területek sraffozása által is, mely módszernél a sraffok sürüsége az E.-mennyiséghez alkalmazkodik. Az ilyen esőzési térképnek - hogy pontosan megszerkeszthető legyen - sürü megfigyelő hálózattal kell birnia. A következőkben röviden vázoljuk az E.-nek a földgömbön való eloszlását. Küzép-Európában a mérsékelt szárazföldi éghajlat nyilvánul az E. eloszlásában: mentől jobban hatolunk a szárazföldbe, annál jelentékenyebbek a tavaszi és nyári esők, mig a téli és őszi lecsapódások csökkennek. A nyári E.-maximum Közép-Európában élesen felismerhető és május, junius, julius és augusztus hónapokra az évi E.-mennyiségnek több mint 40 %-a jut. (A magyar korona országainak E.-viszonyait l. Csapadék alatt.) Ausztriára és tartományaira Sonklar az évi közepes E.-mennyiséget következő közelítő értékekben állapítja meg: Csehország 64, Morvaország és Szilézia 64, Galicia és Bukovina 73, Felső- és Alsó-Ausztria 83, Salzburg 115, Stájerország 93, Karintia 107, Tirol 115, Krajna, Görz és Isztria 137, Dalmácia 92 centiméter. Legtöbb E. van az Alpesekben, Krajna egyes területein 200 cm.-re is rug, legkevesebb a cseh medencében és a Morva alsó völgyében. Németországban (Van Bebber szerint) legnagyobb az E. a Voges hegységben és a Fekete erdőben (felmegy 138-154 cm.-re), legkisebb pedig Mecklenburgban és a Rajna völgyében. Francoaországban az őszi esők az uralkodók, a Normandia és a Bretagne képezi az átmenetet a téli esőkhöz. Átlagban tesz az E.-mennyiség 60-80 cm.-t, legnagyobb pedig a Rhône völgyében 128 cm., és a pirenei hegység nyugoti lejtőin 120-200 cm. Az angol szigeteken igen nagyok az eltérések; észak-nyugoti Angliában és nyugoti Skóciában vannak Európa legesősebb tájai, a cumberlandi tavak mellett az évi E. 360 cm.-re emelkedik, de a britt-szigetek belsejében az E. jóval kisebb, igy Londonban csak 61 cm. Angliában különben az eső javarésze a téli időbe esik. Dániában a közepes évi E.-t 60, Svédországban 57 cm.-re becsülik; utóbbi helyen északi irányban az E. folytonos csökkenése tapasztalható. Igen különösek Norvégia E. viszonyai, nyugoti partvidéke esőben gazdag, belseje pedig szegény (Bergenben esik évenkint 172 cm., ellenben Krisztianiában csak 58 cm.), ami a tengeri szelek említett hatásával függ össze. Itt is mutatkozik csökkenés észak felé. A Földközi-tengert környező országok (szubtrópusi öv) közös vonása az esőszegény nyár és az esődus többi 3 évszak. Észak felé az ellentét mindjobban elenyészik, amennyiben minden évszaknak egyaránt jut az E.-ből, de déli irányban a téli esőzések válnak tulnyomóvá. Fischer szerint (Klima der Mittelmeerländer) a nyári szárazság tart Alexandriában március végétől október közepéig (8 hó), Palesztinában ápril végétől októberig (6-7 hó), Sziriában 41/2 hónapig, Kis-Ázsiában és Görögországban 4, a Márvány-tenger vidékén pedig 2 hónapig. A szubtropusi öv néhány helyének évi E.-mennyisége: Tarifa 62, Gibraltár 74, Szevilla 44, Salamanca 27, Zaragoza 36, Barcelona 44, Lissabon 75, Porto 143, Algir 72, Palermo 60, Nápoly 83, Firenze 92, Torino 82, Velence 81, Zára 76, Korfu 132, Athén 39, Tiflisz 49 cm.

A szubtrópusi vidéket, melyet téli esőzések jellemeznek, a tropusoktól vizszegény, sivatagszerü vidék választja el: a szaharai, libiai és arábiai sikság. (Alexandriában az évi E.-mennyiség még 215 mm., Kairóban és Suezben alig 30 mm.) A trópusok ama részén, mely az egyenlítőt északról és délről közvetlenül határolja, az u. n. szélcsend övé-ben az E. viszonyokban nagy szabályszerüség mutatkozik. Ott az egész éven át esik és átlag naponként 9 óra hosszat. Az erősen felmelegített és párákban igen gazdag levegő a felső regiókban lehülvén, az esőnek igen dus forrását képezi. A szélcsend övétől a téritő körök felé terjedő trópusokban az esőzés a nap legmagasabb állásával esik egybe. Ott minden helynek évente 2 külön esős évszak - esőidő - jut, tavasszal és ősszel. A trópusi esők természetéről eltérők a nézetek; lehetséges, hogy apróbb ciklonok sürü fellépése okozza az E.-t, de valóbbszinü, hogy itt a zivatarképződés egy sajátos neme létezik, mely kis légnyomási különbségek mellett nagy területen mutatkozik, ha igen nedves és meleg levegő a magasba száll. Ez utóbbi véleményt támogatja azon tény, hogy a trópusok napontkint ismétlődő erős zivatarai csak a passzát elálltával jelentkeznek, midőn tehát az általános légkeringés többé zavarólag nem hat. Egyébként a trópusi E.-k a talaj alakulásához és a viz meg a szárazföld eloszlásához képest sokféleképen módosulnak.

Észak-Amerika keleti részében a sark- és térítőkör között nyári E.-k uralkodnak, a Szikla-hegység nyugoti oldalán már a téli lecsapódások vannak tulsulyban; a kettő között átmenetet képez a Kaskade-hegy keleti oldala és a Sierra-Nevada. Legnagyobbak az E.-k a Golföböl körül, onnan észak és nyugat felé folyton csökkennek, a Csendes-oceánnal határos földrészek már nagyobbára szárazak. Floridában az évi E.-mennyiség 140 cm., a 100. délkörön már csak 50 cm. Mexikóban a tél száraz és nyáron trópusi esők uralkodnak, a fensikok E.-ben szükölködnek. Közép- és Dél-Amerika az egyenlítő körüli részében a trópusokat jellemző 2 esős időszakot különböztetni meg. Dél-Amerika keleti oldalán nyitva áll a passzátnak és esőzés tekintetében is annak a hatása alatt áll. A Kordillerák ugyanis a nyugati parton huzódnak és a párás passzát apró dombokon átmenve, a kordillerák magas gerincéhez érkezik és ott bő esőzést okoz. (Az évi E. Mexikóban 63, Cordobában 287, Guatemálában 146, Panamában 170, Habanaban 118, Porto-Ricoban 148, Santa-Cruzban 113, Asuncionban 208, Buenos-Ayresben 87, Montevideoban 111, Villa-Argentinában 27, Valparaisóban 34, Santiagóban 36 cm.). A nyugot-indiai szigeteken aug., szept. és okt. hónapokban sürü depressziók utja vezet át. Ausztráliában az E. a partoktól befelé csökken, legtöbbet esik az északi és északkeleti parton, a földrész belseje azonban vizszegény. Victóriában esik 80-100 cm., Murray völgyében 40-50 cm., a 30. széles kör körül 15-20 cm. A keleti partvidéken gyakoriak az áradások, mert igen jelentékeny esők aránylag rövid időben nem tartoznak ott a ritkaságok közé. Igy Port-Tacksonban 1844 okt. 15-én 221/2 órában 520 mm.-nyi eső esett nagy zivatar kiséretében. Dél-Afrikát a délkeleti passzát okozta esők jellemzik; keleti részén és belsejében nyári esők vannak, csak a nyugati szélén van téli eső. Az E. mennyisége különben nyugotról kelet fele fogy. Oroszországban, nyugati Szibériában és északkeleti Ázsiában az E. időbeli megosztása igen egyöntetü. Ezen óriási területen a nyári lecsapódások az uralkodók. Az igazi szárazföldi éghajlat nyilvánulása az, hogy a szárazföld felé mélyebben hatolva, a nyári E. folyton nő. Igy a Keleti-tenger tartományaiban a nyári E. az egész évi csapadéknak 33 %-a, Közép-Oroszországban már 39 %-a, az Uralban 53 %-a. Térbeli eloszlásra nézve legtöbb esik Dél-Oroszországban (Mingrélia, Kutais 150 cm.), a keleti tartományokban 50-60 cm., Közép-Oroszsországban 40-50 cm. Keleti és délkeleti irányban egészben csökkenés tapasztalható. Előindiában a nyári hónapokra jut az E. legnagyobb része (monsuneső), déli csúcsán már május végén indul meg, a tengerpart mentén gyorsan előre nyomul és Bombayban juniuselső, Kalkuttában pedig második hetében tapasztalható. A szárazföld belsejében az E. előrenyomulása nem oly szabályos mint a partvidéken, néha igen soká várat magára, de - tapasztalás szerint - ha egyszer megkezdődött, akkor meg van a hajlam a folytatódására. Október közepe táján a monsun-E. már rendesen szünőben van. A legnagyobb E.-mennyiségre bukkanunk a West-Ghatsban, Malakka és Tenasserim nyugati oldalán, továbbá a Khassia hegység déli lejtőjén. Utóbbi helyen, Cherapungiban találták az eddig ismert legnagyobb E.-mennyiséget; ott 1861-ben volt az évi összeg 22990 mm., melyből juliusra 9300 mm. jutott; egy napon mért legnagyobb E. (1877 jun. 14-én) volt 1036 mm. Különben akkora esők, mint a mennyi nálunk egész éven át esik (50 cm.) ott 24 órán belül sem szokatlanok. Néhány hely évi átlagos E.-mennyisége: Kalkutta 167, Madras 123, Mangalore 342, Colombo 224, Bombay 188, Delhi 70, Lahore 55, Cherapungi 1253. Sandoway 539, Manila 191, Viktoria Hong-Kong 215 cm. Kelet-Ázsiában a nyári E.-k vannak tulsulyban; az évi átlagos E.-mennyiség vagy 41 cm. s abból a jun.-szept., időszakra jut 75 %, mig a téli csapadék elenyésző kevés. Japán E.-ben sokkal gazdagabb, az évi mennyiség felmegy 130 cm.-re és a nyári esőmaximumon kivül egy őszi maximum is tapasztalható (októberben). A nyugoti partvidéken a téli lecsapódások is tekintélyesek. Az indiai-ausztráliai szigettengeren sok az E., de az esős évszakok nem különböztethetők meg élesen. Egészben mondhatni, hogy az archipelagus délnyugati részén a nyár idejére a szárazság esik. Az átlagos évi E. Singaporeban 240, Padangban 473, Batáviában 187, Surubajában 182, Makay 191, Brisbane 133 cm. A sarkvidék felé közeledve az E. mint a légköri csapadék egyik alakja teljesen megszünik s helyébe lép a hó, de a levegő csekély páratartalmánál fogva ez is igen kis mennyiségre redukálódik.

Esőcsinálás

az animizmus, azaz a természet és tüneményei személyesítésének terén primitiv népek vallásában, sőt kulturnemzetek néphiedelmében is, az elemek tisztelete mellett az E. általában az időcsinálás nagy tért foglal el. Általánosan elterjedet néphiedelem, hogy az elemek istenségeit, szellemeit bizonyos szertartásokkal ki lehet engesztelni, s ennek folytán tőlük oly időjárást lehet nyerni, a milyent az ember kiván. E hiedelem főleg oly népek körében nyert nagyobb mérvü kifejlődést, melyek változékony égalj alatt laknak, hol a lakóhely fizikai viszonyai egyik végletből az ellenkező végletbe gyorsan, mintegy átmenet nélkül csapnak át; hol nemcsak derüre boru, de a legnagyobb hőségre a legnagyobb hideg következik. Ez okból épp az altáji népfaj ős hazájában, Közép-Ázsia rengeteg pusztáin fejlődött ki legjobban az eső-, illetve az időcsinálás.

Mint legujabb kutatások bizonyítják, e nép köréből terjedt el az ugynevezett esőkő használata, mellyel bizonyos szertartások mellett, tetszés szerint, bármikor esőt lehet előidézni. A keleti források az esőkő használatát Noe-nek tulajdonítják, ki a földet fiai közt felosztván, az éjszakot Japhet nevü fiának adta. Mivel pedig a Japhetnek adományozott tartományok nagy szárazságban szenvedtek, Noe átadott fiának egy követ, melyre isten neve volt feljegyezve s mely kővel szükség esetén esőt lehetett előidézni. Kaswini persa iró említi, hogy az esőkő a törököktől származott be Persiába; e kőnek több fajai vannak, melyek szinre nézve egymástól különböznek; ha aztán az ember ilyen követ vizbe tesz, csakhamar eső támad. Ugyanezt irja Reschid-ed-din, persa historikus is. A XVIII. sz.-beli persa mű: Si-jui-wie-dzan-bu (a. m. az ország nyugoti határán látottak és hallottaknak leirása) elbeszéli, hogy turk népek Kina határán egy bizonyos követ füzfagallyból font ostorhoz kötve, tiszta vizbe eresztenek, mire aztán eső támad. A kalmük népnél az esőcsináló (saadutsi), ki a közéletben nagy tiszteletnek örvend, bezoar-követ tesz egy csésze vizbe s bizonyos imákat mondva, esőt támaszt; ha pedig zivatart akar előidézni, még port vagy fövényt is dob a csészébe. Indiában esőcsináláskor bizonyos imák elmondása mellett ilyen fajta köveket használnak, sőt régente épp ugy, mint manapság, sok vad népnél szokás, ilyenkor emberáldozatot is hoztak. Manapság az ind esőcsináló egy embert lábainál fogva oly állványra akaszt, mely két függőleges és egy azokra vizmentesen helyezett gerendából áll, aztán az illető nyakához kötött zsinórral az egész testet bizonyos imák elmondása mellett ide-tova lóbálja.

Általánosan elterjedt néphiedelem szerint minálunk is szoros összeköttetésben áll a kő az esőcsinálással. Magyar néphiedelem szerint folyóvizbe vagy kutba nem szabad követ dobni, mert zivatar támad. Sok magyar és erdélyi szász helységben tartós szárazság alkalmával a nép a téglavető cigányokat okozza s összecsődülve, eszközeiket, mintáikat s padjaikat a vizbe dobják azon hitben, hogy ezzel esőt idézhetnek elő; néhol pedig a magyar nép a földbe ásott kutya tetemét tartja a szárazság okának, miért is a földbe ásott kutyát meg szokták keresni és ki szokták ásni. Sok helyt pedig azt mondják, hogy szárazság idején döglött kutyára egy rakás követ kell halmozni, mire csakhamar eső támad. A magyar néphidelemben a garabonciás-diákon kivül, mely rokon az oláh Solomonár-ral, a boszorkányok is szoktak esőt támasztani. A magyar néphitben még maig is érvényesül boszorkánypereinkben előforduló az a vallomás, mely szerint a boszorkányok sz. György-nap virradatra a rétekről lepedőkbe felszedik a harmatot, aztán a lepedőt kicsavarva, a harmatot bőrzacskóba kötik és abból tetszés szerint esőt támaszthatnak. Nevezetes vallomások boszorkánypereinkben azok, melyek szerint az illető boszorkányok bizonyos időre eladták az esőt a törököknek, kik, ugy látszik, itt Magyarországon is az E. mesterségével foglalkoztak. Innen támadhatott boszorkánypereinkben előforduló e vallomások képzete. Egy szegedi monda még maig is említi, hogy egykor, midőn a boszorkányokat a vizsgálat szerint fürösztötték, egyik már a viz alá merült, mire a másik irigyen elárulá, kiáltván: vegyétek ki csak a fellegkulcsot füléből, mindjárt nem fog leülni. A fellegkulcsot kihuzták és az illető boszorkány bármint törekedett, nem tudott a viz alá merülni. Bodo (jur. prud. 225), hires jogászunk, ki a boszorkányper rendtartását megirta, azt mondja, hogy boszorkányok ugy támasztanak esőt vagy jégesőt is, hogy folyó vizbe állva, a vizet hátrafelé vagy a parton levő kövekre locsolják. Egy szegedi boszorkányperünk az E.-ról azt mondja, hogy az illető boszorkány «követ lehajolván, kezivel megtisztogatá, azután helyéből visszafordította, s a föld felől való részvét hasonlókép megtisztogatta». Magyar és erdélyi néphiedelem szerint zápor, esetleg jégeső támad, ha a gyermek ostora végéhez követ kötve, azt a levegőben ide-tova suhintja. Szárazság idejében Románia fővárosában a «sz. Demeter körülhordási ceremónia»-ját szokták tartani. Sz. Demeter reliquiáit, melyek 1774 óta az oláh főváros székesegyházában őriztetnek, a pap körülhordozza a városban, mert hitök szerint e szent esőt hozó tulajdonsággal bir. De van az oláh népnek olyan ünnepe is, melyet nem a templomi, illetőleg papi hatóság szentesített, hanem amely a néphiedelem kifolyása, esetleg ősidőktől megmaradt emlék. Ez az ünnep az u. n. pápáluga vagy pápáruda. Husvét utáni harmadik csütörtökön fiatal oláh, vagy inkább cigánylányok, feldiszítik magukat gyöngyökkel, szalagokkal és bodzafalevél-koszorukkal ugyannyira, hogy ruhájuk is alig látszik ki a sok zöld levél alól, házról-házra járnak táncolni és esőt kérni. Egy idősebb kilép közülök és egyhangu, de gyors dallammal énekelt versekben esőért fohászkodik, mialatt társnői összefogódzva táncolnak, ugrálnak. Végre a háziasszony tejjel, gyakrabban csak vizzel leönti és aztán megajándékozza őket. Udvarról-udvarra járnak, s mindenki igyekszik őket látni, mert az a hit, hogy kinél nem táncolt pápáruda, annak nem fog jól menni a dolga a következő évben. Hasonló a szerbeknél a Dódola-ünnep. Ugyanily célra oláh falukon husvét utáni harmadik kedden a repontin-t vagy repotiná-t tartják. A nők szomszédonkint összeállva, szalmával összekevert ragacsos agyagföldből pajzsalaku, homoru lepényeket (ceszt) készítenek, s ezekből különféle tésztákat, pogácsát és kenyeret szoktak sütni. Miután megalakították a formákat, kiteszik szikkadni, teleszurkálják virágokkal és zöld ágakkal s borral vagy pálinkával meglocsolgatják. Az ilyen lepényeket aztán a jövő ilyen ünnepig használják, hogy az évben az eső ne maradjon el a határról.

Esőfa

(növ.), a Pithecolobium Saman v. tamiakaspi nevü növény Peru É-i részén. Azt állítják róla, hogy a légkör nedvességét magába szivja, s hogy a törzséről meg az ágairól viz csurog, még pedig leginkább nyáron, midőn a viz az erdők környékén is csekély. Peru száraz vidékeinek beültetésére ajánlották. A levél leginkább április hóban permetez, amidőn még fiatal, vékony és átlátszó. A levél fejlődésével az esőcsepp csökken s a levél tökéletes kifejlődésével megszünik. Okát a levélnyelén levő mirigyekben keresik, mert rajtok folyvást vizcsepp látható, s itatós papirossal felitatva, ujra előtünik. Mások kabócákból (Cicada) magyarázzák, melyek az E.-t seregesen lepik el, az ág és levél nedvét szijják, s ugyanekkor vékony sugarakban átlátszó viznemü folyadékot lövelnek ki a testökből.

Eső-gép

l. Atwood-féle gép.


Kezdőlap

˙