Étoile

(ejtsd: etoál, Chaîne de l'É.), 1. Kis mészkőhegylánc Bouches du Rhône francia départementban Aix és Marseille, az Arc és Huveaune völgyei közt. Legmagasabb csúcsai az Olympe (794 m.). K-i részében 20 km. hosszu és 5 km. széles szénmedence van, a valdonnei és fuveaui medence. - 2. E. község Drôme départementban, 2894 lakossal, Poitiersi Diana egykori kastélyának romjaival. 1893 okt. 8. leplezték le e községben azt a szobrot, melyet E. község a francia községek 1793. történt terstvéresülésének és egyesülésének emlékére emelt. Ez alkalommal Guerin igazságügyminiszter hazafias beszédet mondott.

Étólia

(gör. Aitólia), Epirusz és Tesszália után a régi Görögország legnagyobb hegyvidéke (4775 km2), a legnagyobb görög folyótól, az Acheloostól (most Aszpropotamosz, szőke folyó, sok iszapja miatt) délkeletre, a Tymphrestos (most Veluchi, 2319 m.) és a Korax (m. Vardusia. 2495 m.) hegyektől délnyugatra. A déli részt, a Trichonis tó körül és a mostani patraszi tengeröböl észak partjain elterülő laposabb vidéket Ó-Étóliának (Ait archaia), az északi nagyobb erdős hegyvidéket pedig, mert legkésőbb jutott a görög művelődés hatáskörébe. Uj-Étóliának (Ait. epiktétos) nevezték. Középen emelkedett az étól szövetség vallási gyüléseiről elnevezett Panaitolion hegység (talán a mostani Kyra Viena). A keleti részek folyói az Ellenos (Fidarisz) és a Daphmos. Ó-Étólia őslakói a monda szerint a kuretek voltak, kiket aztán az Élisz felől betört leleg származásu étólok Akarnániába üztek. Az étólokhoz csatlakoztak még a beociai hiantok és az éolok, akikről Pleuron és Kalydon városok környékét később is Éolisznak (Aiolis) nevezték. Az északi hegyekben számos apró illir törzs pásztorkodott és üzte a rablást. Ezen nyers népek a görög történelemben csak Nagy Sándor halála után kezdenek jelentékenyebben szerepelni. A lamiai háboru idején (322) megalakul az étól-szövetség, mely gyüléseit Kr. e. 218. Thermonban (most Paleo-Bazar), utóbb Naupaktoszban, majd a maliszi Herakleia, Hypata és Lamia városokban tartotta s tagjaihoz számította Lokrisz, Fókisz, Akarnánia, Tesszália, Arkádia, továbbá Kephallenia és Keosz szigetek, a távol fekvő Chalkedon és Lysimacheia városok lakóit. Majdnem folytonos harcban állott az étól-szövetség az acháj-szövetséggel és a makedonokkal, különösen III. Fülöppel, s ellenök 211. a rómaiakkal is szövetkezett azon reményben, hogy igy majd elnyerheti a hegemóniát egész Görögország fölött. De a rómaiak ismételten kibékültek ellenségeikkel, s az étólok reményükben csalódva, 194. a rómaiak ellen a szir Antiochos pártjára keltek. A termopilei vereség (191) után a rómaiak föltétlen hódolatot követeltek a békét kereső étóloktól, mire ezek kétségbeesett küzdelemre szánták el magokat. A rómaiak támadása saját földjükön, és Antiochos ujabb vereségei megtörték őket s az étól szövetség fölbomlott (189). A harmadik macedón háboruval kapcsolatos étól mozgalmakat a rómaiak vérbe fojtották (167). Elnéptelenedve, kifosztva jelentéktelenségbe sülyedt. Provinciai szervezetet (Holm, Griech, Gesch. 1894 IV.) Görögország nagy részével együtt É. is csak a császárság korában nyert. Nagy Konstantin É.-t az Epirus nova prvinciába osztotta be. É. az uj Görögországban Anarnániával képez egy nomoszt (kerületet). V. ö. Brandstäter: Die Geschichte des ätolischen Landes, Volkes und Bundes, Berlin 1894; Bazin: L'Étolie. 1864.

Etologia

(gör.), valamely személy, vagy nép erkölcseinek és szokásainak leirása.

Eton

(ejtsd: ítn), város Buckingham angol grófságban, 34 km.-nyire Londontól a Themse és vasut mellett, (1891) 2499 lak., VI. Henriktől 1440. alapított college-zsel, amely jelenleg egyike a legarisztokratikusabbaknak. Az iskolai épületek, tanárok és tanulók lakásai két udvar körül egészen klastromi jellegüek. A tanulók vagy alumneusok (collegers), akiknek száma legfölebb 70 és akiknek fekete, szerzetesi posztókabátot kell viselniök, vagy oppidansok, akiknek száma tetemesen nagyobb (mintegy 300) s akik nagyobbára tanároktól kormányzott nagyobb házakban laknak együtt (lakásért és ellátásért 105 fontot fizetnek évenkint). Minden tanuló bejár az iskolába, de ezenkivül van egy Classical Tutor-a, privát tanára is; az egyes házak élén álló tanárok a Tutorok, ezeknek van a tanulókra legnagyobb hatásuk. 1872 óta az ókori klasszikus nyelvek és angol nyelv tanulásához hozzájárultak a természettudományok is; nemcsak matematikát tanítanak alaposan, hanem a természettudományok egyéb ágain kivül fiziologiát, geologiát, biologiát, kemiát is; s a tanítás előmozdítására szolgál a fizikai és kémiai laboratorium és egy természetrajzi muzeum is. Az iskolában nem minden tárgy köteles; aki a természettudományokban kiválik, egyéb tárgyak tanulása alól magát felmentetheti. Van egy osztály a katonai növendékek számára is. A testi nevelésre, különösen csolnakázásra nagy gondot fordítanak. V. ö. Richards, Seven years of my life at E. (London 1883). Lyte, E. history of E. college. (Lond. 1889). The E. jubilee (National Review 1891).

Étopoiia

(v. mimesis gör., imitatio lat.), a retorikában valamely jellemnek utánzása v. ábrázolása neki tulajdonított szavakkal vagy gondolkodásmóddal, p. Aranynál Toldi György szavai, melyekkel anyját feddi: Ugy anyám, kecsegtesd ölbeli ebedet, ójad fuvó széltől drága gyermekedet stb. Sokszor lesz - mint e példában is - ironikus. Ilyen Petőfinél A magyar nemes egészen.

Étosz

(gör.) a. m. erkölcs jellem, vmely ember állandó cselekvésmódja.

Etowah

(ejtsd: etove), county Alabama É. amerikai államban 11225 lak., Gadsden székhellyel.

Étrend

(diaeta), szorosabb értelemben a táplálékoknak megszorítása, az egész táplálkozásnak szabályozása, mely természetesen az egyén testi szervezetéhez, egészségi állapotához, sőt foglalkozásához képest is más-más lehet. Az É.-szabályozás hivatása (melyet már Frerichs méltán nevezett el az orvosi működés legfontosabb tényezőjének), a táplálkozással, illetleg a bevitt anyagokkal az organizmusban végbemenő anyagcserét pótolni; a bekeblezendő tápszerek szükséges arányszámait meghatározni, s igy a táplálkozás célszerüsítése mellett a tápanyagfogyasztás és anyagcsere között, a lehető legcélszerübb viszony megállapitása is. (L. Emésztés, Élvezeti szerek és Anyagcsere.) Az É.-t addig is, mig a kémiának és élettannak együttesen sikerül majd az anyagcserére vonatkozó ismereteinket még pozitivabbakká téve, egy általánosan elfogadott, átlagos táplálkozási rendszert megállapítani, terapeutikus szempontból a normális (konzerváló) dietán kivül 3 nagy csoportba foglalhatjuk, megkülönböztetvén a lázas betegek É.-jét, erősítő É.-et és - bizonyos szempontból - elvonó É.-t is. Ezenfelül vannak azonban még egyes megbetegedések, melyek külön, mintegy a tapasztalat által megszabott É.-del birnak, s joggal a fennebbi három csoportok egyikébe sem illeszthetők. Ilyenek lesznek p. a szokványos székszorulásban szenvedők étrendje, tüdővészesek stb. étrendje. Az elősorolt étrendeket l. külön cimeik alatt.

Etrépagny

(ejtsd: etrepannyi), falu Eure francia départementban, 20 km-nyire Andelystól, a Bonde partján vasut mellett, (1891) 2093 lak., keztyüiparral. 1870. nov. 30. a franciák a szászok egy csapatát éjjel megtámadták és visszavonulásra késztették.

Etretat

(ejtsd: etretá), város Seine-Inférieure francia départementban, a La Manche partján, egy jelenleg kiszáradt patak torkolatában, két 90 m. magas mészszikla között, (1891) 2015 lak., látogatott tengeri fürdőkkel, halászattal; közelében pompás sziklafalakkal. Legérdekesebb a 70 m. magas obeliszk alakú E.-i tű


Kezdőlap

˙