Evolució

v. evoluciónizmus (lat.) a. m. fejlődés, kifejlés elmélete, azaz elmélet, mely mindent a természetben természeti, mekanikus okokból magyaráz meg, tehát minden isteni beavatkozást a természet járásába tagad. Szükebb értelemben a darvinizmusra s a darvinizmus elvének egyetemes alkalmazására értik. (L. Darvinizmus). Evoluciónista, aki az evolucio elméletének, az evoluciónizmusnak hive. - E. a katonaságnál alakzat vagy helyváltoztatás; a tengerészetben a hajóhadnak vagy a hajóhad egyes hajóinak mozdulatai és fordulatai, melynek kiváltképen a csata lefolyása alatt vagy annak előtte a hadrendbe való sorakozásnál, illetve az ellenség felkeresésénél v. elkerülésénél van nagy fontossága. Ezen mozdulatok a tengeri harcászat szabályai szerint történnek és pedig v. egyszerre valamennyi hajó által, vagy pedig az egyes hajók által egymásután vitetnek véghez. - E. a zenében a kettős ellenpontozatu tételeknél a szólamok megfordítása.

Evoluta

(lat.). Ha két sikgörbe közül az egyiknek normálisai a másiknak érintői, akkor az utóbbi az elsőnek E.-ja, az első pedig az utóbbinak evolvense.

[ÁBRA] Evoluta.

Ábránk-ban AHKLMNP-nek ABCDEFG az E.-ja, és viszont AHKLMNP az ABCDEFG-nek egyik evolvense. A mondottak szerint vm. kis görbe E.-ja alatt normálisainak burkolója (l. o.) értendő, mely egyuttal az eredeti görbe görbületi középpontjának mértani helye. Egyenközü (l. o.) görbéknek ugyanaz az E.-juk. Ennélfogva valamely adott görbének (E.-nak) végtelenül sok, egymással egyenközü evolvense van, melyeket következőleg képzelhetünk keletkezve. Fejtsünk le a görbéről egy reá gombolyított szálat akként, hogy az a görbét folyton érintse. Ha a lefejtett szál folyvást kifeszítve marad, akkor minden egyes pontja az adott görbének egy-egy evolvensét irja le. Az E. fogalma térgörbékre is általánosítható, csakhogy a térgörbének végtelenül sok E.-ja van.

Evolvál

(lat.) a. m. kifejt, lebonyolít.

Evolvens

l. Evoluta.

Evonymus

S. (növ.), 1. Kecskerágó; - Evonymeae a. m. kecskerágó-nemüek.

Evora

az ugyanily nevü járás székhelye Alemtejo portugál tartományban, 116 km.-nyire Lisszabontól, 278 m. magasban, a Xarrama olajfákkal, szőllőkkel és déligyümölcsökkel takart gazdag völgyében, vasut mellett, érseki székhely, (1878) 13046 lak., durva posztó-, pamutkelme-, kalap- és bőrkészítéssel, élénk vörösbor-kereskedéssel. A lusitanok Ebura vagy Ebora cerealisa, a rómaiak Liberalitas Julia-ja, több izben volt a portugál királyok székhelye. E multjából régi falait és két, romokban heverő erősségét máig is megtartotta. A Sertoriustól épített római vizvezetéke, amely 4 km. hosszu és még most is szállítja a városnak a szükséges vizet, egyike Európában a legérdekesebb ilynemü építkezéseknek. Egy Diana-templom korinthusi oszlopokkal szintén látható. Gót székesegyháza szép. Könyvtárában 30000 köt. könyvet és 2000 kéziratot őriznek; muzeumában érdekes képek, elefántcsont-tárgyak láthatók. Közelében Commendaban és Sobraban gazdag rézércbányák vannak. A Sisebet nyugoti gót királytól 617. megerősített várost 712. elfoglalták az arabok, akiktől a keresztények 1166. ismét visszafoglalták.

Evora d’Alcobaça

város Estremadura portugál tartományban, l. Alcobaça.

Évpénz

l. Apanage.

Ev. ref. egyház

l. Református egyház.

Évréteg

(növ.) l. Évgyürü.


Kezdőlap

˙