Facilis

(lat.) a. m. könnyü; könnyen szolgálatkész, nyájas. - F. descensus Averno, Vergilius Aeneiséből vett idézet: könnyü leszállani az alvilágba; folytatása igy van: sed revocare gradum, superasque evadere ad auras, hoc opus, hic labor est (hanem visszajönni és a felvilágra jutni, ez a munka, ez a fáradság). - Facilitas, könnyüség, hozzáférhetőség.

Facio ut des

(lat.) a. mint teszek (valamit), hogy adjál (azért valamit). A római jogban az u. n. névnélküli szerződések (contractus innominati, innominat contracte) vagyis azok, a melyeknek nem volt különösen meghatározott jellegök és nevök (mint p. a vételnek, megbizásnak, kölcsönnek, haszonkölcsönnek), amennyiben nem reálszerződések. Paulus szerint négy formulára vezethetők vissza: do ut des - adok, hogy adjál azért valamit; - do ut facias - adok, hogy tégy azért valamit; - facio ut des - teszek, hogy adjál azért valamit; - facio ut facias - teszek, hogy tégy azért valamit. A névnélküli szerződések különös jogi sajátszerüsége abban állott, hogy rendszerint csak akkor voltak perelhetők, ha a felperes a szerződést teljesítette.

Facipő

főkép Franciaországban, Belgiumban és Németország egyes vidékein a falusi nép és a gyári munkások viselik; nyár-, füz-, nyir-, éger- és bükkfából készülnek. Az erre hasuznált anyagtól első sorban megkivánják, hogy puha és könnyü, a mellett rossz hővezető fa legyen. Van olyan F., mely egészen fából való és van olyan is, melynek csak alsó része, tehát talpa és sarka fából készült, felső része bőr vagy csak bőrszij. Utóbbit télviz idején, esős, sáros időben szigetelő sárcipőnek használják a rendes cipő fölött, főképen városi emberek. Némely államban a hadsereg lábbelijének sarkait, de finom magas női cipőnek sarkát is fából készítik. Kézből és gépi berendezéssel is készítik. Az erre használt gépi berendezések a kiszabáshoz szükséges kör- és szalagfürészeken kivül különleges másológépekből állanak, melyek a cipő külső alakját kinagyolják, aztán a belső lábüreget készítik, végre a talp és sarok helyes szép formáját kimarják. Virágzó ipart képez Franciaországban és Belgiumban. Franciaországban a Cevennák és Vogesek hegységében, nevezetesen Lozere megyében, továbbá Marvejols, Mende és Villefort városokban leginkább gyárilag készítik. Franciaország átlagosan évi 564000 pár F.-t (sabots) gyárt. Belgiumban a Malintől északra fekvő Boom városban készül sok. Készítik még Hollandiában és északnyugati Németországban is. A legkisebb okszerü gépi berendezés, amint azokat a párisi Arbey et fils cég készíti, naponta 250 párt képes gyártani. Hazánkban Bács-Bodrog vármegye Apatin vidékén több száz család foglalkozik ezzel. Innen viszik ki Horvátországba, Szerbiába, Bulgáriába. A kivitel évenként 30-40000 frtra rug. Ujabb időben kisérlet történt, ezen háziipari ág meghonosítására Krassó-Szörény vármegye Uj-Moldova községében.

Facit

(lat.) a. m. teszi, jelent továbbá eredményt, sikert; valamely dolog facitja a. m. annak sikere. - F. indignatio versum a. m. a fölháborodás szüli a verset (azaz a szatirát, ha a költőnek természetes tehetsége nem is volna rá); Juvenális szatiráiból vett idézet.

Facius

Frigyes Vilmos, német kő- és éremmetsző, szül. Greizben 1764., megh. Weimarban 1843. Képmásérmei közül különösen sikerült Károly Ágost nagyhercegé és Goetheé. Weimarban tanár és nagyhercegi udvari éremkészítő volt. Leánya F. Angelika (1806-1887) is ugyanezen a téren működött. Berlinben Rauch tanítványa volt. Nagyon sikerült néhány munkája, melyek Károly Ágost nagyherceget ábrázolják.

Fackh

Károly, volt országgyülési képviselő, szül. Budán 1834 okt. 23. Atyja, F. József a szabadságharc idején honvédtábornok, anyja Pöltenberg Ernő aradi vértanu nővére volt. Tanulását a bécsujhelyi katonai akadémiában végezte, honnan 1853. mint hadnagy a hadseregbe lépett. 1855. a bécsi földrajzi intézetbe ment, majd mint főhadnagy a hadseregi karba osztatván be, részt vett az 1859-iki olaszországi hadjáratban s kitünt a solferinói csatában, amiért kapitányi ranggal és érdemkereszttel tüntették ki. 1860. kilépett a hadseregből s 1867-ig zalamegyei birtokán gazdálkodott. 1867. a közlekedési minisztérium vasuti felügyelőségének vasuti és hajózási felügyelője. 1869. a magyar-nyugati vasut társaság főtitkára, majd vezérigazgatója lett. 1884. a szentgotthárdi, 1887. a lendvai kerület választotta a parlamentbe, hol a szabadelvü párt hive volt. Több érdemrendjel tulajdonosa.

Façon

(franc., ejtsd: faszon) a. m. alak, kidolgozás; sans F. a. m. nehézség nélkül. - F.-csövek, csatornázási és vizvezetési csöveknek ugynevezett iv-csövei és ág-csövei (elágazási csövei, hol a vezetékből egy másik csővezeték ágazik ki). - F.-vasak, üvegezett ajtóknak és ablakoknak rendesen valamely egyszerübb profillal ellátott vasbordái, melyekben az üvegtáblák feküsznek. Ott alkalmazzák, hol vagy lehetőleg nagy világosságtömegnek kell az üvegezett fülöleten át beözönlenie, vagy az üvegfelületet betörés ellen kell biztosítani.

Facsarógép

a fehérnemüek mosásánál a viz kisajtolására használt hengerpár, mely rendszerint kaucsukból készül és rugókkal nyomatik össze, hogy a fehérnemü vastagabb részei szét ne zuzassanak. A F.-ek használata ajánlatos, mert a fehérnemü kevesebbet szenved, mint a kézzel való kifacsarással.

Facsemete

l. Erdei facsemeték.

Facset

(Német- és Román-F.), kisközs. Krassó-Szörény vmegye facseti j.-ában, (1891) 1912 oláh, német és magyar lak., a járási szolgabirói hivatal, járásbiróság, adóhivatal és pénzügyőrbiztosi állomás székhelye. Van Fagetana c. takarék- és hitelintézet részvénytársasága, posta- és táviróhivatala, postatakarékpénztára, fürészmalma; marhavásárai élénkek. F.-et hajdan Facsádnak hivták; régi vára romokban hever.


Kezdőlap

˙