Fair trade

l. Free trade.

Fais

(Feis, Tromelin), a spanyol Karolina-szigetek egyike, 275 km.-nyire Eaptól az é. sz. 9° 48' alatt, mintegy 300 lak.

Faiseur

(franc., ejtsd: fézőr) a. m. működő, ki valamit mozgásba hoz, vagy hozni szándékozik; izgató, lázító, műmester, a tervezett dolog kivivője, ügynök; - F. d'affaires, alkalmat szerző, szélhámos; - F. d'esprit, élcelő.

Faiskola

Igy nevezik azt a kisebb-nagyobb, bekerített területet, melyben különböző fanemek csemetéit átültetés és más kerti idomítás céljából neveljük, iskolázzuk (l. Erdőkert). Az iskolázás célja az, hogy a beerdősítés vagy a hézagos fiatalosok kipótlása avagy másféle érdekből való kiültetés céljára erőteljesebb s életrevaló csemetéket neveljünk. Az iskolázás vagy az ugynevezett csemeteágyakban v. gyalogutak nélküli nagyobb területeken történik. Ez utóbbiak előnye, hogy több terület áll rendelkezésünkre, mert az utak az egész területnek mintegy 1/4 - 1/5-részét foglalják el. Az ágyakra való felosztásnak azonban nagy előnye, hogy az iskolázás kisebb kötelékben (a csemeték egymástóli állása) történhet, mert a kapálás s gyomlálás az ágyak közötti gyalogjárókról könnyen eszközölhető. Másik előnye még az, hogy a csemetesorok közötti terület nem lesz keményre taposva s a csemeték nem sérülnek meg oly gyakran, mint azt az utak nélküli nagyobb területeken tapasztaljuk. Legcélszerübb a felosztás ugy, hogy kisebb csemeték átiskolázásánál s kötött talajon ágyakat készítünk, nagyobb csemetéknél pedig, a hol az átiskolázás tágabb kötelékben eszközölhető, az ágyakra való osztást mellőzzük.

Faiszt

Manó, német zenész, szül. a württembergi Esslingenben 1823 okt. 13. Teologus korában önmaga szerzett akkora képzettséget, hogy a műveiből itélő Mendelssohn 1844. azt tanácsolta, haladjon mindvégig mester nélkül. Többfelé játszott orgonahangversenyen. 1846. Stuttgartban letelepülvén, 1847. a klasszikus egyházi zene egyesületét, 1849. a sváb dalosszövetséget s 1857. Leberttel az elhiresült konzervatoriumot alapította. Ezt 1859 óta maga igazgatja, amellett templomi orgonás, a Cotta-féle klasszikus kiadás egyik szerkesztője, a zongoraszonáta történetének megirása révén a tübingai egyetem tiszteletbeli doktora. Sok régi stilü zeneművet irt; két karéneke pályadijat nyert.

Fait

(franc. ejtsd: fé) a. m. tett, tény. - F. accompli, bevégzett tény, amin már nem lehet változtatni.

Faital

(növ.), l. Bojtorján.

Faizabad

(ang. Fyzabad), 1. tartomány (divizió) a brit-indiai ÉNy-i kormányzóságban Nepaltól D-re 18919 km2 területtel, (1891) 3682960 lak. 3 kerületre (district) oszlik, ezek: F., Bahraics és Gonda. A rónavidéket a Gogra mellékvizei öntözik. - 2. Az ugyanily nevü tartománynak és kerületnek székhelye a Gogra jobb partján, 142 km.-nyire Laknotól, vasut mellett, (1891) 79500 lak., akiknek mintegy fele hindu és akik virágzó gabona- és rizskereskedést üznek. Az 1732-ben Manszur Ali Khántól alapított várost különösen Sudsa-ud-daula nevü fejedelme, mint székhelyét tetemesen megnagyobbította és szép palotákkal ékesítette, amelyek közül nehány, valamint nagy bazárja máig is fennáll. Néhány km.-nyire K-felé láthatók az antik Ajodhia városnak terjedelmes romjai.

Faizás

(erdőlés), az urbéreseket a földesur erdejében illetett haszonvétel. Megkülönböztetendő a tüzi F. és az épületi F. haszonvétele. Mindkettőt az 1836. évi VI. tc. 4. §. szabályozta. Sok helyütt a F. fejében az urbéresek bizonyos erdőrészt kaptak. Az urbérnek megszüntetése folytán, az urbéri viszonyokat rendező urbéri nyiltparancs (1853. évi márc. 2.) szerint (10 §.) ott, hol a volt jobbágyok a faizás törvényes élvezetében voltak, számukra helyette a földesurasági erdőből, amelyben addig a faizást törvényesen gyakorolták, egy a haszonvételnek megfelelő rész hasítandó ki. A fenmaradó erdőterület a földesurnak teljes tulajdonul marad. Ezen rendelet az egyes jobbágyok v. egész községek számára már elébb kihasított erdőkre nézve is szabályul szolgál. Később az erdei haszonvételeket az 1851. évi LIII. tc. szabályozta l. Urbér.

Faj

(species), tágabb értelemben az oly fogalom, melynek körében más fogalmak foglaltaknak. Ez utóbbiak amazzal szemben kisebb körüek, alá rendeltek, amaz pedig ezekkel szemben nagyobb körü, fölé rendelt. Az alárendeltség e viszonyát e két kifejezés jelzi: nem (genus) a felsőbb fogalom, faj az alsóbb. Kivételt tesznek: a legfelsőbb fogalmak, vagy fogalom, mely nem lehet faj és a legalsóbb fogalmak, melyek nem lehetnek: nem. Ily legalsóbb fogalmak az egyedi fogalmak. - Faj alatt az állatok rendszertanában mindazokat az egyéneket értjük, amelyek fontosabb jellemeikben egymással annyira megegyeznek, mintha egyazon anyától származnának. A mai felfogás szerint a fajok nem abszolute változhatatlanok, hanem idők folytán különböző, részben még ki nem derített okok befolyása alatt oly változásokat szenvednek, amelyek következtében belőlük uj fajok keletkeznek. L. Darvinizmus és származási elmélet. - Faj a botanikában mindazon növényindividuumok összege, amelyek állandó és jellemző bélyegeikre nézve egymással annyira megegyeznek, mint azok, melyek egy tő magvából származnak. A növények bélyegei v. nem állandók és át nem örökölhetők, v. pedig a legkülönbözőbb tenyészeti viszonyok között is állandók és magról átöröklődnek. Emezeken alapul a fajok, amazon a fajták vagyis varietások megkülönböztetése. A faj csak a megegyező, bizonyos időbeli alakok egyesítése, nem a természet alkotta szilárd tipus. - Faj alatt a jogban oly dolgot értünk, mely nem egyedileg, hanem csak fajlag van meghatározva, azaz oly ismérvek által, melyek minden hasonfaju dolgoknál találhatók. A fajok határai változók, mert a kör, melyből a mennyiség kiválasztandó, változó lehet; azt a fajt, melynek egyedüli határát az általános faji ismérvek képezik, korlátlannak, ellenkező esetben korlátoltnak nevezzük, p. 100 mérő buza és 100 mérő bánáti buza. A fajszerü dolgoknak kiváló részét képezik azok, amelyeket csak szám, mérték v. suly szerint szokás meghatározni - res quae pondere, numero vel mensura constant. A fajnak ellentéte az egyed. A faj csak kötelmi viszonynál szerepelhet, ellenben - mint ilyen - dologbeli jognak tárgya nem lehet, mert dologbeli jog csak egyedileg meghatározott dolgokon lehetséges és képzelhető. A faj és egyed közötti ellentéten alapszik a helyettesíthető és a nem helyettesíthető dolgok közötti különbség. Ha a szerződés az áru faja iránt közelebbi meghatározást nem tartalmaz, a szerződ. azért érvényes, s az adós középfaju árut tartozik szolgáltatni.


Kezdőlap

˙