Fakció

(lat.) a. m. párt, különösen szenvedélyes politikai párt; fakciózus, pártoskodó, aki mindenekelőtt saját pártjának, vagy magának az érdekét tartja szem előtt.

Fakéreg

v. fakérge (növ.), l. Faanyag és Kéreg.

Fakert

kisközség Arad vmegye aradi j.-ban, (1891)2031 magyar, német és oláh lak.

Fakir

(arab), többessz. fukará a. m. szükölködő, szegény, a mohammedán dervisek (l. o.) jelölése. A F. elnevezéssel jelölik az ind önsanyargató vezeklőket is. E szó többesszám-alakjától származik a törökség révén a magyar fukar szó.

Fáklya

szabadban használt, mesterséges uton előállított világító eszköz. Fafáklyának nevezik, ha szurkos fenyügallyakból, nyirfából készült. A viasz-F. 4 hosszu és forrasztóval összeforrasztott viasz-gyertyából áll, melyekbe kevés kolofóniumot és terpentint kevertek. A szurok-F. lehet kanócos avagy fabélü, a szerint, amint belső bélét font kanóc avagy kanóccal körülfont fenyübot képezi. Ezen belet addig mártogatják szurokba, mig a kellő vastagságot el nem érte, azután vaskarikák segélyével kerekded alakba nyomják és enyves vizben oldott krétával, kevés viaszkkal bevonják. Ujabb időben vegyészeti fáklyákat is alkalmaznak, melyek egy fém- vagy papirtokban égő anyagkeveréket tartalmaznak, u.m. stronciumot, bariumot, mint amely anyagok a fénynek különböző szint kölcsönöznek. Az u. n. horgany-F. hasonló anyaggal telt horganycsőből áll, mely az égés folyamán elolvadván, a fényt erős fehérré teszi, a lecsepegő horgany miatt azonban veszélyesnek mondható. Moser őrnagy és Horváth András kispesti lakosok és piroteknikusok 1883. bemutattak oly vegyészeti F.-t, mely a viz alatt és esőben is égett és egyszerü ütődés folytán meggyulladt. Az ily F.-ák alsó végükön többnyire fafogantyuval ellátvák. A petroleum-F. egy farudon elhelyezett petroleumtartóból áll, melyben egy köralaku kanócot helyeznek el. Legjobb alakjuk az, melynél a kerekded bél egy a petroleum tartót áthatoló légcsatornára van füzve és fölébe egy lángoszlató fémtárcsa van illesztve. A vörösréz- vagy vaspléhből készült petroleumtartó nyeléhez akkép van megerősítve, hogy bármily állásban függélyes helyzetet vesz fel. Ujabban a tüzoltók F.-ja üreges sárgaréz rud, melyben a petroleum van, a F. égője zárt kosár, mely felül asbest lemezzel van zárva, belül pedig kanóc darabokkal kitöltve, a kanóc az olajat az asbest lemezig vezeti, ahol elég a nélkül, hogy az égő is elégne, miért is füstképződés alig mutatkozik és a fáklya szine tiszta fehér. A fáklyát már az ókorban használták hajókon, csatákban az ünnepélyeken.

Fáklyásmenet

bizonyos ünnepélyes alkalmakkor már az ókorban is divatozott (l. Fákylatánc), az ó-keresztény egyház idejében husvét vasárnapja estéjén volt szokásos, annak a jelképezésére, hogy Krisztusnak szenvedés- és halál-éje a remény fényétől van megvilágítva. Mostanság bizonyos személyek tiszteletére vagy valamely nevezetes esemény ünnepelésére leginkább az egyetemi polgárság szokott rendezni F.-eket.

Fáklyászene

a fáklyásmenet (l. o.) zenekisérettel.

Fáklyatánc

a tüz isteni tiszteletén alapszik. A tüztisztelet (l. o.) a pogány vallásokban nagyobbrészt a nap tiszteletével függ össze, melyet többek közt a téli és nyári napforduló időszakában hegyeken meggyujtott tüzekkel ünnepeltek. Utolsó maradványai e pogány kultusznak azon tüzek, melyeket hazánkban is néhol karácsony v. ujév éjjelén, sok helyt pedig Sz. János-nap estején szokás hegyeken meggyujtani. Sok helyt nem gyujtanak tüzet, hanem a fiatalság fáklyaforma égő szalma- és gallytekerccsel járja be a határt. E régi pogány tüztiszteleten alapuló szertartások utolsó maradványai közé tatozik az a F., melyet a porosz uralkodóház tagjainak házassága kötésekor a miniszterek járnak, kik az esketési nap estején gyertyát kezükben tartva menuett-lépésben a menyasszony körül táncolnak, mire aztán a page-oknak átadva a gyertyákat, azok a fiatal párt hálószobája ajtajáig elkisérik és ott a főudvarmesternőtől átveszik a miniszterek számára a menyasszony egy-egy harisnyakötőjét, azaz néhány rőfnyi selyemszalagot, melyre a fiatal pár cimere és monogrammja van himezve.

Fáklyatartó

alatt merev, mozdíthatatlan karókra erősített két vagy több vas- vagy bronzgyürüt értünk. A középkorban a paloták és házak kapuzatára erősítették és beléjük világítás céljából égő fáklyát dugtak. Az épület belsejében a kandelabereket is felszerelték ily fáklyatartókkal, melynek gyürüibe az érkező fáklyáját bedughatta.

Fák nimfái

l. Nimfák.


Kezdőlap

˙