Falsificatum

(lat.) a. m. hamisított; falsificator, hamisító.

Falsik

a falazatnak külső vagy belső téglafalnál bevakolt fölülete.

Falsimonia

(lat.) a. m. csalás, hamisság.

Falso bordone

(ol., franc. faux bourdon) a. m. hamis alapszólam; a régibb teoretikusok e kifejezés alatt olyan zenei tételt értettek, melynél vagy a cantus firmus valamely középszólamban (p. a tenorban) szerepelt, mig a többi szólam ellenpontozatos figurációval vette körül, v. olyat, melynél a hármas hangzatok első - harmadhatod - fordításai akként következnek egymásra, hogy a felső szólamok a legalsókkal hatod-, a középszólamok pedig a felsőkkel negyedhangközöket képeznek. V. ö. Adler Guido, Studie zur Geschichte der Harmonie (Bécs 1881).

Falstaff

Shakespearenek IV. Henrik és A windsori vig nők c. művében egy lovag torzképe, nagy evő és ivó s mindenféle hóbort feltalálója; folytonosan fitogtatja hősiességét, de gyáva, hütlen, nyomorult, élces és szenvelgő, sokszor kétértelmü, arcátlan, hazug, köpenyforgató, s mégis erényeire hivatkozik. Rendesen mint elhizott, de azért nem nehézkes lovag lép föl, s nőknél, bár nem valami szép móddal, tetszést viv ki magának. Szigeti József kitünő személyesítője.Gough Nichols János egy művében, melyet a londoni régészeti társaság 1894. adott ki, szó van egy F.-ról, ki V. Henrik angol király idejében élt s egy esztendeig a párisi Bastille parancsnoka volt s az orleansi szüz elől menekült. E F.-t összeköttetésbe hozza a nevezett könyv a költő F.-jával. V. ö. Halliwell, On the character of Sir J. F. (1841); Morgan, Essay on character of Sir F. (1777); Hairdner értekez. a Fortnightly Review-ben (1873. márc.) F. Verdi utolsó operájának, vmint Nikolai «Windsori nők» operájának is a hőse.

Falster

egyike a dán szigeteknek, amelyet Möentől a Grönsund, Laalandtól a keskeny, Guldborgnak nevezett szoros, amelyen vasuti hid vezet át, választ el. K-en a Balti-tenger mossa. A hosszukás háromszögalaku szigetnek területe: 474 km2, (1890) 32640 lak. Partjai É-on alacsonyak, D-en és DK-en meredekek; itt van a legnagyobb magaslata, a Bavnehöj (44 m.); földje igen termékeny; az állattenyésztés is virágzó. Fővárosának, Nykjöbingnek (l. o.) a Guldborg mellett igen szép fekvése van.

Falster

Keresztély, dán költő és filozofus, szül. Branderslevben 1690 jan. 1., megh. 1752 okt. 24. Holberg mellett a legkiválóbb dán szatirikus. Művei, amelyek a korabeli félszegségeket ostorozták, átmeneti lépcsőül szolgáltak korának arra, hogy Holberg Lajos hatalmas költői egyéniségét megérthessék. Szatiráinak nagy hibája az, hogy kevés gondolkodásra keltő, javító erejük van és tisztán láthatók bennük az egyéni kifakadások. V. ö. Thaarup, F.-s satirer med. en afhandling om Digterens Levnet og Skrister (Kopenhága 1840).

Falsterbo

kis tengerparti város Malmöhus svéd tartományban (län), a Sund bejáratánál, Skanörrel együtt, amely vele egy községet alkot, (1891) 1082 lak. A középkorban e két helység volt a heringhalászat középpontja; kikötőjük elhomokosodása ebbeli fontosságától megfosztotta.

Falstin

Fridmannhoz tartozó puszta, Szepes vmegye magurai j.-ban, szeszgyárral.

Falsum

(lat.) a. m. hamisítvány, csalás.


Kezdőlap

˙