Fasciatio

(növ.), l. Ellaposodás; - fasciatus a. m. sávos.

Fasciculus

(lat.) a. m. csomagocska, füzet, vagy vastag boríték, melyben együvé tartozó iratok, ügyiratok vagy lapok tartatnak; a botanikában l. Edénynyaláb, Csembőkvirágzat, Álernyő.

Fasci dei lavortori

és Fasci degli operai, (olasz, ejtsd: fassi -) szocialista olasz munkásszöv. D.-Olaszország- és Sziciliában, továbbá Szardinia szigetén évtizedek óta gazdasági válsággal küzd a munkás nép. Az előbbi (Bourbon) kormány bünei, a latifundiumok, a kénbányákban alkalmazott munkások nyomora, a káros bérleti viszonyok, a nagy állami és még inkább községi adók, a helyi hatóságok pajtáskodása és a minden téren mutatkozó clique-uralom a különben is szellemileg hátramaradott, éretlen, babonás és amellett szenvedélyes munkás-osztályt a kétségbeesés karjaiba vitte. De Felice-Giuffrida, maga is áldozata a szülővárosában uralkodó protekció-rendszernek, előbb a város kis iparosokból, majd a falusi népből tönkrement kis gazdákból, bérlőkből meg pórokból a megnevezett két társulatot alapította, melyeknek tagjai sok ezerre rugnak, és amelynek vezérei, ugy látszik, külföldi, nevezetesen francia szocialistákkal is összeköttetésben állanak. Eleintén e társulatok csak segélyt és oltalmat akartak nyujtani a bányatulajdonosok és a községi oligarkák tulkapásaival szemben; De Felice és Cipriani a szocialista forradalom medrébe terelték a mozgalmat. A Giolitti-minisztérium a kitörő félben levő válsággal nem törődött, az 1893. dec. kinevezett Crispi-minisztérium ellenben hajlandónak nyilatkozott a szicilaiai nyomor enyhítésére néhány törvényjavaslatot benyujtani. De ez az elhatározás már nem birta a lappangó válság kitörését késleltetni. Dec. havában Sziciliában több helyt anarkikus mozgalmakra jöttek rá, és igy Crispi is, jóllehet előszeretettel viseltetik a sziget (mint szükebb hazája) iránt, kénytelen volt Morra tábornokot korlátlan hatalmu kormánybiztosnak kinevezni és Sziciliában az ostromállapotot kihirdetni (1894 jan. 4.). Erre a F. főnökei kiáltványt tettek közzé, melyben az ontott vérért a kormány és helyi hatóságokat teszik felelőssé, egyuttal azonban a Marx-féle kollektivizmusból folyó követelésekkel állottak elő: a sör- és gabna-adó eltörlése, a gyári- és bányamunkának olyformán való szabályozása, hogy a tiszta jövedelem fele a munkásoknak jusson; a mezei munka és munkadijnak hasonló módon való szabályozása; a kénbányákban dolgozó nők és gyermekek eltiltása a munkától; végül pedig 20 millió lira előlegezése az állam részéről a szükséges intézkedések és költségek fedezésére. A kormány még ugyanaz nap a palermói F. fejét és vezérét. De Felie képviselőt, továbbá a trapani, messzinai és girgentei pártvezéreket is letartóztatta és egyuttal a szigeten állomásozó katonai erőt tetemesen szaporította. Morra tábornok erélyesen járt el hatáskörében, a F.-társulatokat feloszlatta, a Modenából hajón érkező szocialista képviselőket (Agnini és Prampolini) Sziciliából kiutasította, a bankoknál és pénzintézeteknél adósainak pedig két havi moratoriumot adott. Ez intézkedéseknek meg volt az a hatása, hogy Sziciliában a közrend némiképen helyreállott. L.Olaszország. V. ö. Lyka, A siciliai agrárforradalom. Budap. Szemle 1894. márc.

Fascinatio

(lat.) a. m. megigézés; fascinál, megigéz, kápráztat. L. még Fascinum.

Fascinum

(lat.) a. m. megigézés, elbüvölés, megbabonázás és az ellene használt óvszer, u. m. amulett, a deus Fascinus vagy a férfiszemérem nyakba akasztott képe, melynek tojásdad tokja a bulla; használtak egyes babonás szólásformákat és cselekvényeket is: beleköptek a cipőbe, hogy el ne essenek; a dicsekvő «Praefiscine!» v. «Absit invidia verbo!» (irigység nélkül, megrontás nélkül legyen mondva) mondással igyekezett lefegyverezni az irigykedő szellemeket, vagy pedig azzal, hogy önnön keblére háromszor köpött stb.

Fascis

(lat.) a. m. nyaláb, köteg, csömó; többbese Fasces (l. o.).

Fasejt

(növ.), az edénynyalábok farészletét alkotó rostsejtek. l. Farészlet.

Faselyem

(Kollódiumselyem), Chardonnet francia mérnök találmánya (1887), melynek leirása a következő: Oldunk 3 gr. (pamutból való) nitocellulosát 100-150 cm3 éteralkoholban és hozzáadunk 2,5 cm3 10%-os szürt vasklorür- v. cinkklorür-oldatot, majd pedig 1,5 cm3 alkoholos tanninoldatot. Ezt a keveréket zárt, az éter elpárolgását gátló készülékben leszürjük és oly tartóba adjuk, melynek alsó részében kupos, alul 0,1-0,2 mm. átmérős csőnyilás van. A cső alsó falvastagsága 0,1 mm. A csőnyilás 0,5%-os salétromsavval megsavanyított vizzel töltött edénybe torkol. A magasabban fekvő kollodiumoldat (nitrocellulose) említett csövön át a vizbe folyik, hol rögtön bizonyos mértékben megkeményedik és oly szilárd lesz, hogy egyenletes huzás mellett még finomabbra kinyujtható. Ezt a fonalat egy száraz, rendes hőmérsékletü levegővel töltött térben gyorsan - átmenet közben - megszárítjuk és felmotolázzuk. Az igy nyert fonal áttetsző, puha, hengeres és selyemszerü. Vastagsága 12-20 m (mikro = 1/1000 mm.), szilárdsága 1 mm2-re 20-25, sőt 30 kg. is. Meggyujtva lánggal elég, anélkül hogy a szomszédos fonalak is tüzet fognának. Szövetek mosására használt szerek nem támadják meg. Az egyes fonalakat összefonhatni és igy troma és organzin fonalat ad, mint a természetes selyem. Chardonnet a kollódiumselymet facellulozból is gyártja. Rendkivülien fényes és szebb, mint a valódi selyem. Hasonló gyártmánya van Vivier-nek, amelyet ez Soie française-nek nevez. Ujabb hirek szerint a Société universelle pour la fabrication de la Soie de Chardonnet, melynek alaptőkéje 25 millió fc., Besançonban épített egy nagy gyárat a lucfenyőből való selyemgyártásra, másik gyárat pedig Svájcban Genf környékén szándékoznak építeni. A F. már kereskedés tárgya és főképen oly selyemszövetekre igen alkalmas, melyektől nagyobb szilárdságot nem követelnek.

Fashion

(ang., ejtsd: fésn) a. m. divat, finom izlés, a főbb ranguak sajátságos életmódja; fashionable, divatos, finom, illő, álláshoz mért.

Fás kert

(növ., arboretum), az a hely, ahol az élő fákat és cserjéket összefüggő állománnyá egyesítik, tudományos célból rendezik, hogy tudományosan tanulmányozhatók legyenek. A facsoportokat családok szerint szokás alkotni, hogy esztetikai és művészi hatást is keltsenek. Ennek az az előnye, hogy egy család v. génusz tagjai, melyek különben egészen különböző talajon és magasságban szoktak nőni, most egymás mellett láthatók. A faültetvény lehet kertszerü is. Szokás a facsoportokat gyeppel és utakkal elválasztani, a ritka és szép fákat, v. a melyik nagyobb fényt szeret, külön is ültetik, minek folytán a F. parkszerü lesz. A F. alakítása azonban tudományos alapon nyugszik, tudományos célra szolgál s ez különbözteti meg a parktól, amelynek összeállítása egészen indiviuális lehet és üdülésre szolgál. A F.-nek főkelléke az egyeseknek könnyü áttekinthetése, valamint a közelről való szemléltetés, azért a F.-nek legjobb hoszában elnyulni, a facsoportokat gyepnek, magányos fáknak és bokroknak kell felváltani, széles szellős utnak kell átszelni, ebből pedig a nevezetsebb facsoportokhoz keskenyebb utaknak kell vezetni. Ha a F. széles terjedelmü, két fő utjának kell lennie, mely egymással lehetőleg egyközüen fusson. Növénykertben, ahol fünemü növényeket nevelnek, a facsoportok a kert szélére v. a szögletekbe szorulnak, de a bejárásnál facsoportok diszlenek. Ha a F. önálló, centrális helyzet szerint is lehet alakítani. Ha nagyobb pázsitterek nincsenek, a F. inkább ligetszerü lesz. Mostanában a fákat hazájok szerint növénygeografiai szempontból is szokás csoportosítani. Ilyenkor a facsoportok a vidék tájképét is i akarják fejezni. Ezen az uton a növénygeografiának valamint a kerti művészetnek is szolgálunk. V. ö. Dendrológia.


Kezdőlap

˙