Fatermelés

Azon műveletek összegét, melyek segélyével valamely erdőnek kihasználásra szánt faját oly állapotba hozzuk, milyenben az a fogyasztóknak át szokott adatni, F.-nek nevezzük. A jelzett müveletek pedig a következők: a fa döntése, az erdei választékokra való feldolgozása, az erdei rakodókra való közelítése (a távolabbi pontokra való szállítás kizárásával), osztályozása s az eladási mértékekbe való elhelyezése, valamint mennyisége s minősége szerinti felvétele. Aszerint, amint a termelés leginkább csak tüzifára, v. pedig kiválóan értékes és különféle műfára van irányozva, amint inkább sikságon és dombos vidékeken, v. pedig a magasabb hegységben eszközlendő: növekszik a megoldandó feladat nagysága is; de mindenkor annak helyes megoldásától függ első sorban az erdő jövedelmezősége.

Fatermés

néven nevezzük berendezett erdőből időszakonként, illetve évenként vágható fatömeget, mely akkor, ha az erdő szabályos állapotban van, annak évi növedékével egyenlő. Az erdőbecslés, rendezés, érték- és jövedelemszámítás céljaira fatermelési táblák szolgálnak, melyekben az egykoru szál- és sarjerdők fatömegei a fiatal kortól fogva a szokásos vágási korig 1-1, 5-5 v. 10-10 évenként ki vannak mutatva. Ezenkivül még tartalmazniok kell a folyó- és átlagnövedéket, vmint egyéb, az erdőrendezésnél alkalmazott, szabályos erdőre vonatkozó adatokat is, milyenek a korszaki készletsorok, szabályos fakészlet stb. Az ujabb táblákban ezenkivül fel vannak még véve az átlagfa (l. Próbafa) méretei és köbtartalma, a törzsszám és körlapösszeg, valamint a fatömeg is vastagsági választékokra van elkülönítve. Minden egyes, magában zárt egészet képező termelési tábla csak egy fanemre, egy üzemmódra, és egy termőhelyre vonatkozik. Az ugyanazon fanemre és üzemmódra vonatkozó fatermési táblák termőhelyi osztályok szerint egymásután rendezett csoportokat képeznek.

Fatetü madár

(Certhia familiaris L.), l. Fakuszók.

Fatetvek

(állat), az egyenes szárnyuak rendjébe, az álrecés szárnyuak csoportjába tartozó rovarcsalád, melyek alig recézett szárnyakkal, vagy azok nélkül, erős rágó szájrészekkel, nagy fejjel és sertenemü csápokkal birnak. Ide többnyire kis rovarok tartoznak, melyek erdőkben, kertekben, különböző fák leveleinek alsó felületén, vagy egyesek a házakban élnek. Valószinüleg nem a levelekből, hanem az azokon lévő gombákból táplálkoznak és igy hasznosaknak is mondhatók. Körülbelül 150 fajuk, ebből hazánkban eddig 15 ismeretes. 8 faját találták már borostyánkőben is.

Fatezs

járási székhely Kurszk orosz kormányzóságban, Kurszktól 40 km.-nyire az Usszoja partján, (1889) 6011 lak., gabona-, kender-, zöldség- és mézkereskedéssel.

Fathom

(ang., ejtsd: fáth'm), hoszmérték, különösen a viz mélységének mérésére való. Az angol F. = 1,829 m., a porosz és dán 1,883 m., a svéd (famm) = 1,781 m. Mint fonalmérték a motola kerületét jelenti, tehát igen különböző.

Fatigarh

angol katonai telep és erősség Farukhabad (l. o.) mellett, a Gangesz balpartján (1881) 12,435 lak., sátor- és tüzérfelszerelések készítésével.

Fátiha

(arab) a. m. a megnyitó, kezdő (t. i. fejezet); a Korán első szurájának elnevezése, a mohammedánoknál a keresztény Miatyánk helyét foglalja el. Rajta kezdődik minden imádság, ezt rebegi a mohammedán ember, ha kegyes emberek vagy jó barátok és rokonok sirjai előtt megy el; ünnepélyes cselekedeteket és fontos ügyeket is a F. elmondásával vezet be.

Fatiko

az egykori egyiptomi, egyenlitőalji tartomány állomása 70 km.-nyire az Albert Nyanza É-i végétől, az é. sz. 3° 2' alatt, szép és termékeny vidéken.

Fátima

Mohammed proféta és felesége, Khadidsa legifjabb (negyedik) leányának neve, ki 15 éves korában (623) Alihoz, a majdani kalifához ment nőül. E házasságból származtak Haszan és Huszein, kiktől a próféta szent családjának ivadékai (az u. n. szejjidek és serifek) ágaztak el. F. Medinában halt meg 632. Nevéről van elnevezve a fátimidák (l. o.) dinasztiája.


Kezdőlap

˙