Favázas fal

olyan fal, melynek szerkezeti, tényleg a terhet hordó alkotórésze a fából készült váz (faváz) és melynek közei aztán másnemü anyaggal, téglával, vályoggal, deszkával stb. vannak kitöltve. A F.-ak lehetnek külsők és belsők; a belsők ismét lehetnek egymás fölé épített és szabadon függő avagy feszített F.-ak. A falakat alkotó faváz többnyire puhafából összeácsolt vizszintes, függőleges és ferde gerendákból áll és egyes szerkezeti alkotórészei a következők (l. 1. ábra):

[ÁBRA] 1. ábra. Favázas fal.

A küszöbgerenda (a), mely a falak nyomását egyenletesen viszi át az alapzatra. Hogy a rothadástól minél inkább megóvhassuk, jó, ha a föld szinétől 50-60 cméter magasságban helyezzük az alapfalra és a közvetetlenül alatta fekvő téglasort még egy, aszfaltból v. kátránylemezekből készült «elszigetelő réteg»-gel választjuk el a többi falazattól. A küszöbgerenda magassága 13-20, szélessége 15-24 centiméter. A szárfák, sasfák, bálványok v. oszlopok (z, e és f) azok a függőlegesen álló gerendák, melyek az épület sarkait, ajtók és ablakok széleit alkotják, v. ott helyeztetnek el, ahol két F. egymással találkozik. Ezen sorrendben vannak tehát sarokszárfák (e), ajtó- vagy ablakszárfák (f), kötőszárfák (két F. keresztezésénél) és közbenső szárfák (z), melyek nem falkeresztezésekben vannak, hanem csak a teherbiróság emelésére v. szépségi okokból osztatnak be az ajtó- és ablakszárfák közé. A szárfák a küszöb- és koszorufához csapokkal vannak erősítve, quadratikusak, 14-16 centim. erősek és egymástól legfölebb 2-2,50 méter távolságban helyeztetnek el. A hevederek vizszintes gerendák, melyek a falat kisebb táblákra osztják [egymás fölött legfölebb 2-2,50 m. távolban (r)] vagy pedig mint az ajtók és ablakok szemöldökfái (c) és könyökfái (b) szerepelnek. A ducgerendák a F.-nak eltolódását vannak hivatva megakadályozni és azért első sorban a F. szélső sarkainak tábláiban alkalmaztatnak, legtöbbnyire mint kettős ducgerendák vagy Andráskeresztek (k), a közbenső táblákban pedig egyszerüen (s). A szárfákat, ducokat és hevedereket egymás között csapokkal v. beeresztéssel kötik össze. Emeletes F.-aknál a koszorufára róják rá a födémtartó gerendákat (o), ezekre a felső küszöbfát (a1), mely ismét az emelet favázát hordja. Nálunk a F.-akat legtöbbnyire téglával falazzák ki (az u. n. kéménykötésben); kivül a faszerkezet és a nyers téglafal látható, belül azonban mindkettő be lesz vakolva, miután a fa-alkotórészek benádaztattak volna. Hogy a falazat a szárfákba jobban befogódzhassék, a szárfákat a fallal érintkező oldalakon v. ékalakuan vésik be, amikor a megfaragott téglák kiálló részei a mélyedésbe benyulnak, vagy pedig reájuk egy háromszögletü lécet szögeznek, mely a faragott téglák mélyedésébe illik. Vannak tőzeggel vagy agyaggal kitöltött F.-ak is, melyeknek szerkezete egyszerü, vagy rövid hevederekkel összekötött kettős favázból áll; a favázat kivül és belül bedeszkázzák (l. 2. ábra) és a belső közt tőzeggel, agyaggal, mohával, fürészporral stb. töltik ki.

[ÁBRA] 2. ábra. Kitöltött favázas fal.

Kettős faváz esetén a falvastagság 30-50 centim. között váltakozik. Emeletes F.-aknál a felső emeletsorok kiszökellhetnek, mely körülményt a normann és északnémet építészet szép árnyékhatások elérésére ügyesen kihasználta.

Favázas töltelék

az az anyag: tőzeg, agyag, fürészpor, moha stb., mellyel a kettős favázas falak közeit töltik ki, l. Favázas fal.

Favé

Ildefonzo, franc. tábornok és katonai iró; szül. Dreux-ben 1812. Az école polytechniqueben képezték ki. 1850. III. Napoleon segédtisztje lett és 1859-ben az école polytechnique tanára volt. 1860. dandártábornok lett és 1870. Sedannál hadifogságba került. 1871. nyugdijaztatta magát. F. igen sokat irt és a negyvenes évek óta segédkezett III. Napoleonnak katonai irodalmi munkásságában, különösen az Études sur le passé et l'avenir de l'artillerie (1846-1872. Páris) cimü terjedelmes munkának 3-6-ik köteteit F. irta. F. sok munkái között jelenleg már csak a következők tudományos értéküek: Histoire et tactique des trois armes (1845), Histoire de l'artillerie (1845) és az 1871. után az école polytechniquen tartott előadásainak a szövege: Cours d'art militaire (1877). 1876 óta a francia akadémia tagja.

Faventinus Didymus

Melanchton álneve.

Faversham

(ejtsd: fevrsemm), kikötőváros Kent angol grófságban, 14 km.-nyire Canterburytól, a Swale egy hajózható ága és vasut mellett, (1881) 10,478 lak., hajógyártással és osztrigahalászattal. F. Canterbury grófságnak és a Stour völgyének kikötője. A beviteli cikkek: épületfa és szén, a kivitelé: komló és egyéb mezőgazdasági cikkek. A városnak magának 300 hajója van a forgalom közvetitésére.

Favete linguis

(lat.) a. m. vigyázzatok a nyelvetekre, hogy t. i. valami illetlent ne mondjatok. Az áldozás kezdetén a római pap szokta a jelenlevőkhöz e fölszólítást intézni; annyit is jelent: hallgassatok! csönd legyen!

Favignana

az Egadi-szigetek egyike, Szicilia Ny-i partján. Trapanitól DNy-ra az é. sz. 37° 55' 32" alatt. Kerülete 30 km. Meredek partjaiban néhány barlang van; ezekben állati csontokat és kőkorszakbeli tárgyakat találtak, amelyek a mammut kortársaitól származnak. A sziget alacsony és termékeny. Ny-i részében, 380 m. magas dombon áll a Santa Catarina erőd, a nápolyi Bourbonok idejében a politikai bünösök börtöne. Főhelye: San Giacomo 5000 lak. Közelében győzték le Kr. e. 241. a rómaiak a karthagóiakat.

Favonius

(lat.), a régi rómaiaknál a tavaszi szél s nyugati szél neve. Megfelel a görög Zefir szónak.

Favonius

Marcus F., római szenator s buzgó köztársasági. Catonak életében hü «árnyéka», halála után «torzképe». Kr. e. 57. Pompeius ellensége. 55. ellenzője a I. triumviratus érdekében indítványozott Lex Treboniának, 53. edilis, 50. pretor, a polgárháboru kitöréeskor Pompeiushoz csatlakozott, ennek halála után visszatért Rómába és Caesar megkegyelmezett neki. Caesar meggyilkolása után, Filippinél fogságba került és Octavianus parancsára kivégezték.

Favor

(lat.) a. m. kegy, kegyelés, pártfogás; F. defensionis, ama törvényes előny, melyben a büntető eljárásnál a vádlott részesül; igy p. hogy szabadon választhatja védőjét, hogy a végtárgyalásoknál övé az utolsó szó.


Kezdőlap

˙