Fecskefü

(növ.), a Chelidonium-ot «azért hiják fecskefünek, hogy a fecskék a fiók szemét ezzel gyógyítják» (Melius Juhász Herbariuma, 178 l.); l. Vérehulló. - Kis F., l. Boglárka.

Fecskegyökér

(növ.), l. Méreggyilok.

Fecskekő

őskori hal-fog, melyet ékességnek munkálnak meg.

Fecskendő

(tüzfecskendő), olyan nyomó szivattyu, melynél a kiömlő (nyomó) cső vége azon célból szükíttetik, hogy a viz hosszu sugárban löveltessék ki, vagyis az időegységben szállított nagyobb keresztmetszetü, de rövid vizoszlop, csekély keresztmetszerü, de hosszu vizoszloppá (sugárrá) alakuljon át. A nyomó F.-nél a viz a szivattyut körülvevő medencéből ömlik a nyomótérbe, a szivó-nyomó F. pedig a vizet előbb felszivja bizonyos mélységből s azután nyomja; van gőz-F., állati erő által hajtott F., villamos, benzin- és petroleummótoros fecskendő és főleg kézi F. A szerint, amint a fecskendőt kézben hordják, v. targoncán, kocsin, hajón, bakon stb. helyezik el, nevezik tulajdonképeni kézi-F.-nek (fajai: kézi-, mankó-, puttony-F.), targonca-F.-nek, kocsi-F.-nek, bak-F.-nek, hajó-F.-nek, mig a kocsi-F.-k lehetnek 2 és 4 kereküek s illetve tulajdonképeni kocsi-F.-k és mozdony-F.-k; előbbieknél a gépezet a kocsin szilárdan van megerősítve, mig utóbbiaknál a külön deszkaalapra helyezett gép a kocsiról lecsusztatható vagy lebillenthető és kocsi nélkül vehető alkalmazásba, amikor is kisebb helyen fér el, gyermekek által is mozgatható, az erőkifejtésre hozzáférhetőbb és alacsony fekvésénél fogva mélyebben fekvő vizet szivhat fel; azonban a kocsiról leemelése gyakorlottabb kezelő legénységet igényel. L. Szivattyu.

Fecskendőnyilás

(fecskendőrés, állat). 1. a cetek orrnyilása (l. Cetek), amelyen azonban nem vizet fecskendeznek, mint sokan állítják, hanem kilélekzéskor a levegőt fujják ki, amelynek párái a sarki öv hideg levegőjén magas ködoszloppá tömörülnek. 2. Az őshalak (Selachii. p. cápa) és zománcos halak (Ganoidei, p. tok, kecsege) szemei mögött a garatba nyiló rés, melyben az u. n. mellékkopoltyuk vannak.

Fecskerakás

szalmával kevert agyagsárból való épületfal-készítés.

Fecstej

v. pectej: az emlőben a szülés után az első napokban képződő tej. A szó kétségkivül idegen eredetü (ném. Biestmilch), mint a vele egyértékü gulásztra, gulászta, lat. colostrum (l. o.).

Fédák

Mihály, ezredes, szül. Jászón 1749., megh. Gyulafehérvárott 1804 jun. 7. Midőn I. Napoleon 1797. Mantova megadása után Karintiába nyomult és Masséna előhada megszállotta Tarvis-t, Károly főherceg az Erdődy-huszárezredet (most IX.) bizta meg azzal, hogy a Masséna előhadát Tarvisból kiüzze. F. alezredes, ki már 1789 szept. 10. Belgrád ostrománál kitünt, önként jelentkezett a feladat végrehajtására és márc. 22. hajnalban a franciákat Tarvisból csakugyan megszalasztotta. Márc. 23. azután Masséna maga érkezett Tarvis alá, melyet egész hadával megtámadott, de a huszárcsapat hősi ellenállása folytán (600 emberből elesett 527) kudarcot vallott és csak a következő napon tudta a helységet hatalmába keríteni. Ez alkalommal a franciák Károly főherceget körülfogták és F.-nak csak nagynehezen sikerült őt kiszabadítani és azután, noha lovát lelőtték, sok sebtől vérzett és már csak 6 huszár élt az ő emberei közül, a főherceget mindaddig földte, mig ez elmenekült. Maga F. pedig ájultan a franciák fogságába esett. A hadi fogságból kicserélés utján szabadult ki s visszatértekor Károly főherceg sajátkezü oklevélben mondott neki hálát vitézségeért. Egyuttal F. a Mária Terézia rendet kapta, de sebei következtében hazatérni volt kénytelen. Később Gyulafehérvár parancsnoka lett (Hadtörtén. Közlem., II. 1889. 694.).

Fedcsenko

Alexei Pavlovics, orosz természetbuvár és utazó, szül. Irkutszkban 1844., megh. a Montblanc megmászásánál 1873. szept. 15. Miután több orosz iskolában a természetrajzot tanította, 1868. Orosz-Turkesztánba utazott, Kikutatta a Szerafsan felső völgyét és miután az ott szerzett nagyszerü állatgyüjteményt földolgozta, 1870. Abramov tábornok expediciójához csatlakozott, fölhatolt a Szerafsan forrásáig. A telet Szamarkandban a gyüjtött halak feldolgozásával töltötte. 1871. tavaszán beutazta a Kizilkum sivatagot, nyáron Khokandba utazott és Terek szoros Ny-i aljáig hatolt, ahol m;g nem árt európai ember. Az odavezető uton látott hatalmas havas hegységet Trans-Alainak nevezte el. Utazásainak befejeztével F. egy ideig Lipcsében lakott. Gyüjteményeit az orosz kormány egész csapat tudóssal dolgoztatja föl egy terjedelmes munkában, melynek kiadását 1874. kezdték meg oroszul.

Feddán

egyiptomi földmérték = 59,29 ár. Az adó-F. = 42,83 ár.


Kezdőlap

˙