Fedélzeti tiszt

(németül Deckoffizier, olaszul ufficiale di coperta, ang. warrant and non commissioned officer), ez az általános elnevezése a haditengerészet felsőbb rangu altisztjeinek, kik nem tengerésztisztek ugyan, de szakképzettségük folytán a hajón kiváló szolgálat teljesítésével vannak megbizva. A F.-ek rangja a szárazföldi hadsereg őrmesteri rangfokozatával azonos, maguk között azonban még ezenkivül három rangosztályra oszlanak és zsoldjuk is ennek megfelelőleg fokozódik. Ide tartoznak a hajóalmester, hajómester és hajófőmester vagy csónak-, illetve sajkamesterek, továbbá az ágyual-, fő- és mesterek (tüzér), gép-al-, fő- és mesterek, kormány-al-, fő- és mesterek stb., melyek mindannyian a mi hadi tengerészetünkben a legénységhez tartoznak és azok köréből sorakoznak ugyan, de nyugdijképesek és egyenruhájuk is, kivévén a rangjelzést, a tisztekéhez hasonló. Az osztrák-magyar haditengerészetben a F. elnevezés helyett a felsőbb rangu altisztek elnevezést használják.

Federáció

(lat.) a. m. szövetség, szövetkezés; különösen pedig értjük alatta az államok szövetségeit, melyek egymástól bármennyire különbözzenek is, a kitüzött célokra, organizációra, természetre nézve: nagyban-egészben két főkategoriára oszthatók. A F. ugyanis történhetik akkép, hogy a szövetkező államok uj állami életre egyesülnek, vagyis uj államot emelnek maguk fölé souverain hatalommal. Ennek a szövetkező felek csak részei s igy vele szemben alárendeltek, ámbár belső életükre széleskörül önálással és különállással birhatnak a törvényhozásban, a kormányzásban, ugy hogy ez is az állami élet jellemvonásait tünteti föl. Az egész viszony inkább a belső államjog szabályain nyugszik és nevezzük F.-nek vagy szövetséges államnak (l. o.). De történhetik a szövetkezés ugy is, hogy a szövetkező felek megtartják souverainitásukat; a szövetségben nem emelnek maguk fölé uj államot, hanem inkább társasági viszonyba lépnek, amely nemzetközi jellegü. Az ilyen szövetkezés lehet ideiglenes, egyes esetekre vonatkozó, és külön organizáció nélkül. Ezek a közönséges szövetkezések, az allience-ok. De lehetnek állandóak is, állandó érdekeknek közös és maradandó intézményekkel megvalósítása. Ezek a konfederációk, v. államszövetségek (l. o.). A legujabb közjogi irodalom sok buzgalommal foglalkozott a F. megmagyarázásával és kategorizálásával. Tagadhatatlanul sokat is tisztázott, de anélkül, hogy eddig teljes egyetértésre jutott volna.

Federalizmus

(lat.), általában a federáció (l. o.) rendszere, hivei a federalisták. De használják a F. kifejezést különböző szükebb értelemben is. Leginkább ugyan amaz állami szervezet megjelölésére, melyben a részek belső életökre, vagy legalább egyes ügykörökre, nagy önállóságot élveznek. Van független törvényhozásuk, van külön kormányzatuk, mely nem mint a központi végrehajtó hatalomnak alárendelt, hanem saját joga alapján hatáskörében önállóan járhat el. É.-Amerikában pedig Washington hiveit nevezték federalistáknak, kik a szövetkező államok szorosabb egyesülését, a központi hatalom erősbítését sürgették, azokkal szemben, kik az államok teljesebb függetlenségére törekedtek. A később kitört polgárháboruban is az Unio barátai voltak a federalisták. De F.-nak mondják néha azt a politikai irányt is, mely a tulságig vitt centralizáióval szemben a vidék, egyes részek számára több önállóságot követel. Igy a francia nagy forradalomban, a mérsékeltebb elemekből álló girondisták pártja viselte a federalista nevet, miután a párisi klubbok zsarnokságával szemben a vidéki közélet emelését tüzte ki célul. Ez elnevezésben ama törekvés is rejlett, hogy a pártot gyülöltté tegyék a nép előtt, mint amely párt az egységes állam széttépésére vágyik, hogy helyébe a tartományok szövetségét tehesse és a fővárost a vidéknek rendelje alá. A jelenlegi német birodalomban federalisták azok, kik a tagállamok önállóságáért küzdenek, mig ellenfeleik a birodalmi szervezet tovább fejlesztését inkább az egységes állam mintájára tervezik. Ausztriában pedig a F. a koronaországok különállását jelenti a birodalmi centralizációval szemben.

Federici

Kamill, olasz vigjátékiró, l. Viassolo.

Federighi

Antal, a XV. sz.-ban a sienai iskola legkiválóbb képviselőinek egyike, ki mint építész és szobrász is kitünt. A gyönyörü Palazzo de'Diavoli és az 1460., a firenzei Loggia dei Lanzi mintájára készült Loggia del Papa az ő alkotásai. Szoborművei közül számos alak a Loggia de'Nobiliban levők közt a legnevezetesebbek közé tartozik.

Feder-tó

tó Württemberg dunai kerületében 575 m. magasban, Buchautól F-ra. Az egykor jóval nagyobb terjedelmü tónak területe jelenleg 256 ha., legnagyobb mélysége 5 m. Halakban nagyon szegény. A Federseeried mocsáros sikság, alkalmasint a tó régi feneke, egészen Waldseei nyulik.

Federveisz

(ném.), finom porrá zuzott steatit v. talk, melyet uj cipőkbe meg kesztyükbe hintenek, hogy jobban csusszanak.

Fedés

l. Takarás és Csillagfedés.

Fedett magvuak

(növ., angiospermia), l. Zárvamagzók.

Fedett nyolcadok

l. Fedett ötödök.


Kezdőlap

˙