Fejérkő

1. (Vaiszkova) Lopérhoz tartozó m. kir. vasgyártelep Zólyom vmegye breznóbányai j.-ban. - 2. F., Kászon-Altizhoz tartozó borviztelep, Csik vmegye kászon-alcsiki j.-ban.

Fejérkövy

István, kinevezett esztergomi érsek, szül. 1522., megh. 1596 nov. 20. Életének első szakáról nem birunk tudomással. 1567. a pannonhalmi főapátságot nyerte el, majd 1571. tinnini, 1573. veszprémi és 1587. nyitrai püspökké nevezték ki. 1594. a huszonegy év óta üresedésben levő esztergomi érseki székre emelte őt a királyi kegy, azonban kinevezése után négy hónappal elhalálozván, azt el nem foglalhatta. Politikai téren nevezetes szerepet játszott s 1588-tól haláláig Magyarország helytartója volt.

Fejér ón

Zay Mineralogiájában igy nevezi az ónt, szemben az ólommal, mely nála fekete ón.

Fejérpataky

1. László, hisztorikus és oklevéltani iró, szül. Eperjesen 1857 aug. 17. Kiképeztetését a budapesti egyetemen és a bécsi cs. kir. történeti intézetben nyerte. Jelenleg a m. n. muzeum könyvtárának igazgató-őre s a budapesti egyetemen az oklevéltan magántanára. Az országos heraldiai és genealogiai társaság titkára, a Turul c. szaklap szerkesztője. A m. tud. akadémiának 1884 óta levelező, 1893 óta rendes tagja, valamint a történelmi bizottság előadója. A Mon. Vaticana 1885. megjelent kötetét Gentilis bibornok követségi iratait ő adta ki, a pápai tizedszedők számadásait tartalmazó kötetet is ő szerkesztette 1887-ben. Művei közül nevezetesebbek: A pannonhalmi apátság alapító oklevele (Budapest 1878); A királyi kancellária az Árpádok korában (u. o. 1885); Magyarországi városok régi számadási könyvei (Budapest 1885); Magyar Nemzetségi Zsebkönyv (Budapest 1888. Szinnyei Józseffel közösen); Kálmán király oklevelei (Budapest 1892); Béla király névtelen jegyzőjének hasonmás-kiadása (Budapest, 1892). - Bátyja 2. F. Kálmán, jog- és államtudományi doktor, ügyvéd, szül. Eperjesen, 1852 szept. 11. Kiképeztetését a budapesti egyetemen nyerte; a m. földhitelintézet ügyésze, 1888. óta a m. tud. akadémia buzgó ügyvédje.

Fejértársaság

Fejér vagy angol zsoldos társaság neve alatt jön elő N. Lajos király idejében egy angolok s magyarokból álló hadcsapat. Főkapitánya az angol Mortimer Hugó, másodkapitánya a meseszerü hős, Toldi Miklós volt. Magyar hadnagyai voltak: Szalai Mihály, Szamosi Lanc, Zagoriai Miklós és Petrus de Marchio (?). - Valószinü, hogy Lajos király kivánságára, kinek többnyire voltak zsoldosai is, - hozott be Toldi Miklós angolokat, kik végül Lajos király oláhországi hadjárata után Brassó vidékén Törcs fellegvárát kapták nyugalmasabb állomásként. V. ö. Pór, N. Lajos kir. 405. l.

Fejérvár

l. Székes-Fejérvár.

Fejérvármegyei és Székesfejérvár városi történelmi s régészeti egylet

1873. alakult; célja a megye s város multjának földerítése; a történelem s régészet támogatása irodalmi téren. Van régiségtára. Az egylet több kisebb körü régészeti s történelmi kiállítást és felolvasást rendezett; legutóbb, a város s megye közreműködésével, az országos embertani s régészeti egylet megbizásából, a megye s város területén ásatásokat rendezett. Két terjedelmes Évkönyvet adott ki 1885. és 1893. Hattyuffy Dezső titkár dr. szerkesztése mellett. Jelenlegi elnöke Fiáth Miklós báró, főispán, alelnökök: Károly János, apátkanonok, Sárközy Aurél, alispán. Az egylet vagyona volt 1893 végén alapítványi tőkében: 1250 frt; kamatok s tagdijakban: 399 frt 73 kr. Tagok száma 1894. év elején volt: alapító tag 20; rendes tag 174. Tagdij: alapító 50 frt, rendes tag 1 frt. Az említett Évkönyveken kivül az egylet kiadásában megjelentek: «Érd és Batta községek történeti vázlata» Kereskényi Gyulától; «Jegyzék azon éremgyüjteményről, melyet Pauer János püspök a régiségtárnak adományozott» Czobor Béla dr.-tól; «Moha község történelmi vázlata» Hattyuffy Dezső dr.-tól.

Fejérváry

-család (komlós-keresztesi). Régi magyar család, melynek első ismert őse Nekes István, ki Nándor-Fejérvárnál 1521. elesett. Nemeslevelet a család 1558. jun. 4., Komlós-Keresztesre királyi adományt 1570 máj. 25. kapott. A mult század közepén élt László, ki a hétéves háboruban mint kapitány szolgált, György, Károly, József nevü fiukat hagyott hátra. Józsefnek hat gyermeke volt, kik közül egy, ugyancsak József nevü cs. kir. tábornok volt. Ennek a fia F. Géza, a jelenlegi honvédelmi miniszter (l. o.). F. Gézának négy gyermeke van.

1. F. Gábor, archeologus, Pulszky Ferenc anyai nagybátyja, Fejérváry Károly régiséggyüjtő fia, ki Pulszky F.-nek az archeologiában irányt adott, szül. 1780., megh. Budapesten 1851 nov. 2. Elvégezte a jogot, ügyvéd lett s báró Brudern Józsefnek teljhatalmu megbizottja volt. Megválván ettől, utazást tett Német-, Olasz- és Franciaországban, 1834. Pulszky Ferenccel együtt Ausztriát, Németországot, Belgiumot, Angliát, Hollandiát utazta be, a müemlékeket tanulmányozva. A kormánytól a vörösvágási opalbányákat birta bérbe. Markó K. festőt is ő képeztette a külföldön. A külföld archeologusaival ismeretségben volt. Gazdag régészeti könyvtárát Pulszky F. örökölte, ki azt még saját vételeivel is gyarapította. Az emigráció alatt annak egyrészét, t. i. az elefántcsont-faragványokat eladta a liverpooli muzeumnak, másrészét 1870. nyilvános árverésen Párisban adta el, mivel a m. n. muzeum igazgatójává neveztetett ki, s ezen állásában megkövetelte a muzeumi szabályzat, hogy saját gyüjteménnyel ne birjon.

2. F. (komlós-keresztesi) Géza báró, tábornok s magyar királyi honvédelmi miniszter, született 1833 márc. 15. Josefstadtaban, atyja tábornagy volt. 1851-ig a bécsujhelyi katonai növeldében tanult, honnan mint alhadnagy lépett ki s beosztatott a Károly Ferenc-ezredbe, 1852. Strasoldó ezrednél főhadnagy lett, 1853. a főszállásmesteri hivatalhoz osztatott be szolgálattételre; 1855-57. végezte a hadi tiszti iskolát s a katonai térképészettel foglalkozott; 1859. a háboru kiütése előtt, századossá lett előléptetve. Az olasz hadjáratban részt vett s a szolferinói csata alkalmával különösen kitüntette magát, miért az uralkodó a Mária Terézia-rend lovagkeresztjével diszítette fel. 1860. királyi kamarási s 1862. osztrák bárói méltóságra emeltetett. Ezután a Coronini-ezredbe tétetett át s ezredével részt vett a dán hadjáratban. 1865. a hadjárat befejezése után, őrnaggyá s ő felsége szárnysegédévé neveztetett ki s mint ilyen az 1866-i hadjárat alkalmával többizben fontos kiküldéseket nyert az uralkodótól, melyeknek mindig pontosan eleget tett. 1868. az Este-ezredben alezredes, 1870. a Ramming-ezred tartalékezredénél parancsnok, 1872. pedig ezredes lett a magyar királyi honvédségnél s átvette a 15. honvéddandár parancsnokságát. Néhány héttel ezután a honvédelmi miniszteriumhoz neveztetett ki államtitkárnak, hol mai napig működik. A magyar honvédség szervezése s a honvédügy vezetése körül szerzett érdemeinek elismeréséül a király a Sz. István-rend kiskeresztjével diszítette fel, egyszersmind a magyarországi bárói rangot adta neki, s ezáltal a főrendiház tagja is lett. 1878. tábornokká neveztetett ki. F. a Mária Terézia- és Sz. István-rendeken kivül birja a hadi érmet, a slezvigholsteini emlékérmet, az I. oszt. tiszti jelvényt, a szász Albert-rend keresztjét, a württembergi Frigyes-rend középkeresztjét, és tisztje a francia becsület-rendnek. Katonai ismeretei a tábornoki kar egyik legkitünőbb tagjává, szervezési és igazgatási képessége pedig a honvédelmi miniszteriumban nélkülözhetlenné tevé őt; honvédelmi miniszternek 1884. nov. havában neveztetett ki. Az országgyülésen a budapesti I. kerületet (Vár) képviselte. Erős megtámadásoknak volt kitéve különösen a fegyvergyár ügyében és a véderőtörvény tárgyalásakor, de katonás egyenes modora és ügyes vitatkozása, méginkább pedig a honvédségnek, különösen a lovasságnak nagy haladása és kifejtése ott is kiváló helyzetet biztosítottak részére. Miniszteriumát megtartotta Szapáry és Wekerle kormányában és 1892. elején Budán ujra megválasztatott ugyan, de visszalépett, mire a király a felsőház tagjává nevezte ki. 1893 nyarán, Bauer közös hadügyminiszter halála után, komolyan szó volt arról, hogy F. nyerje el e méltóságot; a kőszegi hadgyakorlat alkalmából a vörös sas-rend nagykeresztjét kapta a német császártól. 1890. táborszernagy lett, 1887 óta pedig tulajdonosa a 46. (szegedi) gyalogezrednek.

Fejes

1. István, ref. lelkész, szül. 1838 jan. 22. Legenyén (Zemplénm.). Eleinte Ladmócon, 1847-től pedig Sárospatakon tanult. A teol. tanfolyamot 1857. félbeszakítva, Fehérgyarmatra ment rektornak. Innen két év multával Pestre ment bevégezni a teologiát. Csakhamar azután Csurgóra választották tanárnak, de kevéssel utóbb Hódmezővásárhelyre szintén meghivatván, 1860 ápr. ez utóbbi helyen foglalt el tanári állást. 1865 okt. sátoralja-ujhelyi lelkész lett s azóta ott működik. Egyházi algondnoka a sárospataki főiskolának, tanácsbirája a tiszáninneni egyházkerületnek, elnöke az egyetemes énekügyi bizottságnak, tagja az egyetemes konventnek és tagja volt ugy a debreceni, mint a budapesti zsinatnak, melyeken, főleg az utóbbin, valamint a konventen egyik legéberebb vezére az autonomiához és a presbyteri irányhoz szigoruan ragaszkodó pártnak. A Prot. egylet kecskeméti közgyülésén (1876) és a debreceni zsinat megnyitásakor (1881) nagyhatásu alkalmi beszédeket tartott. A szépirodalmi lapokban 1857-től kezdve számtalan költeménye jelent meg, melyek külön kötetekben is ki vannak adva, összegyüjtve pedig 2 nagyobb kötetben 1894. jelentek meg. Legjelentékenyebb költői műve az Egy szép asszony cimü, mely a Kisfaludy-társaság 1876. évi költői beszély pályázatán 50 arany jutalmat nyert. Magyarra fordította a Shakspere Troilus és Kressidá-ját. A világtörténet időrendi átnézése és Magyarország történetének időrendi átnézése cimen Kerényi Ede álnév alatt jól használható kézikönyveket adott ki. Becsesek az Egyházi beszédei (2 kötet 1874-1876.) és a Temetési beszédei (1 kötet 1876). Megirta még A sátoralja-ujhelyi ev. ref. egyház történetét (1889) és A magyarországi református egyház énekeskönyve megujitásának programmját (1890), melynek alapján az erre vonatkozó előmunkálatokból öt füzetet egyuttal közzé is tett.

2. F. János, gömörvármegyei törvényszéki ülnök és cseh-tót iró. Szül. 1764., megh. 1813. Mint kishonti ág. ev. esperességi felügyelő, a papokat és tanítókat tudományos egyletbe gyüjtötte össze, melyben a tagok évi összejöveteleik alkalmával tanulmányaikat olvasták fel. (1809-től 1830-ig állott fenn). Művei: Hlas volajuci k sedlakom (Hivó szó a parasztsághoz, Pozsony 1808); Nezemanum, zemanstva žadujucim (Nemességre vágyódó nem nemeseknek, Vác 1812); De lingua genere et de hungarica in specie (1807).

Fejés

azon mivelet, mellyel a tejmirigyből a tejet eltávolítják. Leginkább a tehenet, bivalyt, juhot és kecskét, Oroszországban helyenként a kancát is fejik. A tehenet naponként 2-3-szor fejik; háromszori fejés által 5-15 százalékkal több tejet nyernek, s a tej 10-20 százalékkal értékesebb (zsirosabb) is, de a gyakori fejés több munkát okoz. A kétszeri fejést 12 órai időközkben reggel és este, a háromszorit 8 órai időközökben kell eszközölni. A F. kézzel v. géppel történik. Kézzel előnyösebb az állatot fejni, mert a tőgyet jobban ki lehet fejni; a fejőgépek nemcsak tökéletlen szerkezetük miatt nem váltak be, de a jövőre is kétes értéküeknek tartatnak. A F.-nél különösen három dologra kell sulyt fektetni, 1. hogy a tőgyet teljesen kifejjék, 2. hogy az állattal jól bánjanak és 3. hogy fejéskor ugy a fejést eszközlőnek keze, valamint az állat tőgye tiszta legyen.


Kezdőlap

˙