Felföld

az alföld ellentéte. Lehet hegység v. fensik v. együtt mindakettő.Vannak kis vidékre, egész országra, sőt több országra terjedő nagy felföldek is. A föld leghatalmasabb felföldje a középázsiai felföld, mely a Himalájától az Altai-hegységig terjed északra és a Pamirtól a Khingan-hegységig terjed keletre; a föld legmagasabb hegységei és fönsikjai tartoznak hozzája.

Felfutó

(növ.), gyakran a Convolvulus (különösen a C. sepium) fajok neve, melyek magasabb tárgyakra: fára, karóra, sövényre, nádra stb. szoktak tekergőzni. Királyszin-F. a Tropaeolum, vagyis a sarkantyuka, testszin F. a bivalypaszuly, l. még Iszalag.

Felfutó szár

v. tekergőző szár (növ., caulis volubilis), hosszura nyuló, hajlékony gyenge szár, amely magában egyenesen meg nem áll, hanem nagyobb tárgyakra tekergőzve magasra felkuszik. Ha az ember magát annak a testnek belsejébe képzeli, amely körül a F. tekergőzni szokott, aszerint a F. jobbra v. balra csavargó lehet. Az első (dextrorsum volubilis) balról indul és jobbfelé tart (komló); a második (sinistrorsum volubilis) jobbról indul és balfelé halad (paszuly, Convulvulus). Természetes, hogy ha magunkat kivülre, a F. elé gondoljuk, az irány ellenkező módon határoztatik meg. Némely szerző ezt ily értelemben is használja.

Felfuvódás

(flatulentia, crepitus ventris), a belekben azon gázoknak visszatartása, melyek időnként a végbélen keresztül távoznak és a belekben felhalmozódva a legkülönbözőbb panaszokra adhatnak okot. A has egyes megbetegedéseinél a belek a gáz általi kitágulása igen nagy mérveket ölthet, amidőn meteorizmus a neve. Ezen gázok tulnyomóan a tápanyag bomlási termékeit képezik. A fokozott gázfelhalmozódás oka egyrészt a tápanyag minőségében, másrészt az emésztési szervek állapotában rejlik. Igy F.-et észlelünk rossz emésztéssel biró egyéneknél bő táplálékfelvétel után, kivált ha olyan ételeket esznek, melyek emésztése közben nagy a szénsavfejlődés (hüvelyes vetemények, fiatal sör stb.) A belek ezen kóros állapota sokszor egyéb szervi elváltozások, mint a bél nyálkahártyájának hurutja, hashártyagyuladás, bélelzáródás stb.-nek csupán egyik kisérő tünetét képezi. Főleg csecsemőknél gyakori, hogy egyéb betegségeken kivül főleg bélhuruthoz nagymérvü F. járuljon. A F. sokszor igen heves, a belekben székelő kólikaszerü fájdalmaktól van kisérve, melyek vagy egy helyen ülnek, vagy a has egyik helyéből a másokba vándorolnak, mihez légzési nehézségek, szivdobogás, főfájás, szédülés, ájulás stb. járulhatnak, ha a rekesz a gázok által magasra feltolt. Felböfögésre vagy a gázok végbélen keresztüli távozására mindeme tünetek enyhülni szoktak. F. igen sulyos esetei nagy ritkán halálossá válhatnak azáltal, hogy a feltolt rekesz a tüdőkben a vérkeringést akadályozza. A F. gyógykezelésénél lehetőleg az oki javalatnak kell megfelelni az esetleges gyomor- és bélhurut, székrekedés, a gyomor és bélizomzat zsongtalanságának, hashártyagyuladás, bélelzáródás stb. gyógykezelése által. A rendellenes erjedési folyamatok meggátlása szempontjából étkezés után nehány csepp higított sósav adható. Sok mozgás, has-massage, hideg ledörzsölések, a hasfalak faradizálása többnyire jó hatásuak. A különböző szélhajtó szervek (carminativumok, oleum faeniculi, carvi, anisi aethereum, folia menthae, melissae, fructus anisi stellati stb.) csak a gyomor és bélben véghezmenő mulékony, rendellenes erjedési folyamatok eseteiben alkalmazhatók sikerrel. F. állatorvosi tekintetben, l. Dobkór és Kólika.

Felfüggesztés

A közhivatalnokok fegyelmi uton hivataluktól felfüggeszthetők, ami azt jelenti, hogy a felfüggesztett közhivatalnok semmiféle hivatalos teendőkben nem járhat el, s rendesen fizetésének csak egy részét huzza, a visszatartott részt azonban felmentés esetében utólag megkapja. Igy a birák és birósági hivatalnokok felelősségéről szóló törvény szerint (1871. VIII. t. c.) a fegyelmi biróság által felfüggesztett hivatalnok fizetésének felét, csőd esetében csak 1/3-adát huzza, s a F. tartama alatt sem át nem helyezhető, sem magasabb rangba v. fizetési fokozatba nem juthat. A hivatkozott törvény szerint felfüggesztendő a vádlott: a) ha ellene bünvizsgálat rendeltetett el; b) ha a fegyelmi vétség sulyos volta a F.-et szükségessé teszi; c) ha a fegyelmi biróság vádlottat hivatalvesztésre itélte s vádlott az ellen felebbezett; d) csődnyitás s pazarlás miatt gondnokság alá helyezés esetében. A peres eljárásnak fefüggesztése akkor fordul elő, amikor a pert az ezen kivül eső vm. akadály elhárítása előtt nem lehet folytatni. Igy fel kell függeszteni a polgári eljárást, amikor ennek folyama alatt büntetésre méltó cselekmény jelenségei merülnek fel és ennek a cselekménynek elitélése nélkül a polgári kereset tárgya fölött határozatot hozni egyáltalában nem lehet; amikor az eljárás folyamán az tünik ki, hogy valamelyik fél önképviseletre jogosítva nincs, v. amikor a keresetet más biróságnál folyamatban levő tárgyalások előzik meg. Az illető akadály elhárítása, tehát a büntetőbirósági határozat meghozatala, a törvényes képviselő jelentkezése, a más biróság előtti tárgyalások befejezte után a peres eljárás folytattatik. A büntetés végrehajtásának felfüggesztése ugy a büntetés megkezdése előtt, mint a büntetés végrehajtásának tartama alatt, (ez utóbbi esteben csak ritka) kivételes esetekben engedélyezhető. A büntetés megkezdése előtt a végrehajtás felfüggesztését vagyis elhalasztását bizonyos mértékben a kir. ügyészség, azontul annak felsőbb hatósága engedélyezi. Ujrafelvétel esetében a F. a biróság hatásköréhez tartozik. Rabok (börtönre itéltek), de nem fegyencek is életveszélyes betegség esetében kezesség mellett az igazságügyminiszterium által ideiglenesen szabadlábra helyezhetők. - F. az egyházjogban, l. Egyházi büntetések.

Félgömb

(hemisphaera). Minden gömb valamely nagyobb kör által való metszése folytán két egyenlő félgömbre oszlik; az asztronómiában különösen azon F.-öket szokták megkülönböztetni, melyeket az equator, a horizont és a meridián legnagyobb köre szel ki. A horizont ugyanis az eget egy felső (látható) és egy alsó (láthatatlan), az equator egy északi és déli, a meridián egy keleti és nyugoti F.-re osztja. Azonkivül szólunk különösen a fogyatkozások tanában és a bolygók felületeinél megvilágított (nappali) és sötét (éjjeli), valamint látható és elfordított F.-ről, értve azokon ama metszeteket, melyeket a bolygót érő fénynyalábra vagy látósugarakra merőleges s a bolygó középpontján átmenő sik leszel. Hasonlóképen a Föld is equatora és nullmeridiánja által egy északi és déli, meg keleti és nyugoti félgömre oszlik, és alkalmasan fektetett legnagyobb kör oly két F.-öt szolgáltat, melyben tulnyomó a szárazföld illetve a tenger, s melyet e szerint szárazföldi és tengeri F.-nek szokás nevezni.

Félgránit

l. Aplit.

Félgyártmányok

azok a félig kész iparcikkek, melyeknek kézmüvesszerü vagy müvészi kivitele a műves, illetve a műipar föladata. A F. előállítása következtében a művészi erőt megkimélik a durvább munkától s ez alapon az illető műtárgyak tökéletesebb és olcsóbb előállítására hatnak.

Félgyász

az elhalt emlékére és tiszteletére tartott gyászév utolsó negyede, mely idő alatt az illető gyászolók F.-öt öltenek, azaz a teljes gyász alatt használt kizárólag fekete ruhák helyett szürke öltözetet viselnek, melyet minálunk a szabadságharcban kivégzett Batthyányi gróf emlékére «Batthyányi gyász»-nak is neveznek. Több vidéken a F. csak a gyászév letelte után kezdődik.

Fel-Gyógy

(Zsvázs), kisközség Alsó-Fehér vmegye nagyenyedi j.-ában, (1891) 1426 oláh lak.


Kezdőlap

˙