Felpéc

nagyközség Győr vmegye sokoróaljai j.-ában, (1891) 1797 magyar lak., postahivatallal és postatakarékpénztárral.

Felpénz

felfizetés (auctio), 1848. év előtti jogunkban a már elzálogosított fekvő javakra a zálogidő lejárta előtt felvett uj kölcsön, amely természetesen uj zálogévek lekötelezésével járt. A törvényes tilalmat, amelynél fogva ősi javakat 32 évnél hosszabb időre elzálogosítani, vagy az előbbi zálogidő letelte előtt uj 32 évet kötelezni nem volt szabad, a F. nem érintette. Ha az eredeti zálogszerződésben a felpénznek, ha adatik, elvesztése volt kikötve, a zálog visszaváltásánál a zálogbirtokos a F.-t csak annyiban számíthatta fel, amennyiben annak a zálogbirtokba történt beruházását bebizonyította. L. még Agio és Foglaló.

Félpép

(Halbstoff, Halbzeug), oly fokig foszlatott rongy, amelynél a szövés már észre nem vehető, amely tehát sejtnyalábokból és fonaldarabokból áll. L. Papirosgyártás.

Felperes

(actor), a polgári peres eljárásban az, aki a biróság előtt igényének elismerését kéri és e végett keresetet indít. Ha az alperes az ellene indított perben viszonkeresettel él, az ezzel érvényesítendő igényre nézve az alperes válik F.-sé. Egy perben az érdek egységénél fogva több lehet a F. (F.-társak), ezek azonban az eljárás egész folyamán egy személynek tekintetnek, és ezért közös meghatalmazott által kell magokat képviseltetniök. F.-társsá válik a perbe avatkozó is, ha F. a beavatkozó jogközösségét elismeri. L. még Alperes.

Felperesség

v. felperességi jog (legitimatio).Miután a per felek részéről jogi hatállyal biró cselekményeket kiván, szükséges, hogy az, aki a perben önálló félként szerepelni akar, a polgári jog értelmében cselekvési képességgel és az igényelt vagyoni jog fölötti rendelkezési jogosultsággal birjon. A perlési képesség (legitimatio standi in judicio) hiánya tehát a pert semmissé teszi, és a biróságnak hivatalból kell ügyelnie arra, hogy ez a képesség meglegyen. Szükséges azonban az is, hogy a felperest éppen az igénybe vett jog megillesse, és hogy éppen az alperes ellenében illesse meg (legitimatio ad causam activa et passiva). A F. az utóbbi értelemben más tekintet alá esik, mint a cselekvési képesség és rendelkezési jogosultság. Itt csupán a kereset megalapítására szükséges ténykörülmények egy részéről, nem pedig a per érvényének előfeltételéről van szó. Ezért a biróság itt a perfelek beismerését érvénytelennek nem tekintheti, és a legitimatio ad causam hiánya önmagában nem vonja maga után a per semmiségét.

Felpír

l. Eritéma.

Félporcellán

régebben igy nevezték a faience-ot, majolikát.

Felpuffadtság

l. Felfuvódás.

Félrebeszélés

l. Delirium.

Felrepedés

(növ.), l. Feslő gyümölcs.


Kezdőlap

˙