Finck

1. Frigyes Ágost, porosz tábornok, szól. Strelitzben 1718., megh. Kopenhágában 1766 febr. 22. Egymásután szolgált az osztrák, orosz és porosz hadseregben. Nagy Frigyes szárnysegéde is volt. Az ő érdeme, hogy 1759 szept. 21. az osztrák hadsereg Daun alatt a Korbitz mellett vivott csata után visszavonulni kényszerült. Később azt a határozott parancsot kapta a királytól, hogy az ellenség háta mögött Maxenig vonuljon; itt azonban az osztrákok egész hadtestével együtt bekerítették s elfogták. E miatt hadi törvényszék elé állították, mely - ártatlansága dacára - egyévi várfogságra és rangvesztésre itélte. A büntetés kiállása után Dánia szolgálatába állott, hol élete végéig mint gyalogsági tábornok működött. V. ö. Mollwo, Die Kapitulation von Maxen (1893).

2. F. Henrik, német zeneszerző. 1492-ig I. János, majd Sándor és Zsigmond lengyel királyok udvaránál nyert állást. Jelentékeny ellenpontozó; Schöne auserlesene Lieder (1536), továbbá himnuszok, motetták stb. 1545 táján Salblinger és Rhaw gyüjteményeiben s ujabban a Gesellschaft für Musikforschungen lipcsei kiadványainak VIII. kötetében jelentek meg.

Finckenstein

Károly Vilmos, gróf, porosz államférfiu, szül. 1714., megh. 1800 jan. 3. Ifjukori barátja volt II. Frigyes királynak, ki őt trónralépte után kül. diplomaciai küldetésekkel bizta meg. 33 éves korában állam- és kabinetminiszterré tette, mely állásban haláláig szolgálta a nagy királyt. A porosz történetirók a 7 éves háboru folyamában tanusított ernyedetlen és csüggedni nem tudó buzgóságát és erélyét a legnagyobb elismerésre méltatják. Nagy Frigyes halála után is megtartotta hivatalát.

Finden

1. Vilmos, angol réz- és acélmetsző, szül. Londonban 1787., megh. u. o. 1852., és öccse, 2. F. Edvárd, szül. Londonban 1792., megh. u. o. 1857., Mitau James tanítványai, Londonban nagy műhelyt nyitottak. Nagyobb műveik: illusztrációk Byron műveihez (1831-34), Landscape Illustrations of the Bible (1834), The Gallery of British Art, The Beauties of Thomas Moore, stb. F. Vilmos kitünő metszeteket készített Landseer, Wilkie, Lawrence, Turner stb. festményei után.

Fin de siecle

(franc., ejtsd: fen dö sziekl) a. m. század vége; Párisban képződött műszó, mely erkölcsi csődöt, ziláltságot, ideges tapogatódzást és szabálytalanságot jelez; az irodalomra és művészetre átvive pedig az irányok összevisszakuszáltságát, a dekadensséget, a merész szabálytiprást és a bizonyos kétségbeesett hangulatot akarja kifejezni. Esztétikai főelemei: a hallatlan és a szabálytalan. A századvégiség néha ugy hangzik, mint a «világ vége».

Findhorn

(ejtsd: findra), Skócia 100 km. hosszu, rohamos folyója; Iverness grófságban ered, átfolyik rajta, Nairnen és Elginen és Forres alatt a Moray-Firthbe torkollik.

Findikli

v. mélyhangu kiejtéssel Fyndykly, egy török városrész neve Konstantinápolyban, a galatai oldalon.

Findlay

(ejtsd: findle), Hancock county székhelye Ohio északamerikai államban, 80 km.-nyire Toledótól, az English River jobb partján, vasut mellett, (1890) 20000 lak. Gyors fölvirágzását különösen azon gázforrásainak köszönheti, amelyek naponkint 17 millió hl. éghető anyagot szolgáltatnak; vannak azonkivül vasművei és üveghutái is.

Find Mac Cumaill

l. Fingal.

Findsa

(arab) a. m. csésze.

Findura

Imre, irű, szül. Rimaszombatban 1844 okt. 23. 1865-69-ig Pesten a jogot és a statisztikai tanfolyamot végezte. 1871 óta az országos statisztikai hivatalnak könyvtárnoka. Főbb művei: Rimaszombat története (Budapest 1876, ujonnan átdolgozott kiadásban 1894); Fáy András élete és művei (Budapest, Eggenberger 1892). Ezenkivül több földrajzi műve jelent meg a földrajzi társaság közlönyében, melynek választmányi tagja.


Kezdőlap

˙