Genericus

(lat.) a. m. az egész nemre v. fajra vonatkozó.

Generosus

(latin), franciául généreux, a. m. nemes, nagylelkü, adakozó. Generoso (olasz), zeneelőadási műszó, nemesen, előkelő kifejezéssel.

Genersich

1. Antal, orvostanár, szül. Nagyszombaton (Pozsony vm.) 1842 febr. 4. Késmárkon végezte középiskoláit s 1865. a pesti egyetemen orvosdoktor lett. 1868. a Rókus-kórház boncoló-főorvosává választották meg, 1868. külföldi tanulmányutat tett. Visszatérve, 1870. a kolozsvári orvos-sebészi tanintézethez a kórboncolástan és törvényszéki orvostan rendes tanárává, 1872. a kórboncolástan rendes tanárává nevezték ki. Volt rektor és dékán. több hazai s külföldi tudományos és közművelődési társulat tagja. A magyar tudományos akadémia 1892. választotta levelezőtagjává. Orvostani cikkei különböző magyar, német és francia lapokban jelentek meg. Több önálló munkája is van. V. ö. Szinnyei, Magyar Irók.

2. G. keresztély, topográf és mineralog (1756-1826), született Késmárkon, meghalt ugyanott, mint evang. lelkész. Külföldön tanult s tanár volt egyideig a sajógömöri, majd a késmárki középiskolában. A Magas Tátrának szenvedélyes buvára volt, különösen jelentékeny geologiai gyüjteményt szerzett össze. Egy 1790-ben megjelent Theologia pastoralis cimü művén s néhány alkalmi egyházi beszéden kivül minden dolgozata a Magas Tátra és környéke ismertetése volt. Önálló művei: Merkwürdigkeiten der königl. Freistadt Käsmark in Oberungarn am Fusse der Karpathen (2 rész, Kassa és Lőcse 1804); Reise in den Karpathen (Bécs 1807). Számos cikke jelent meg Bradeczky, Sartori és Schedius egykoru irodalmi vállalataiban.

3. G. Sámuel, orvosdoktor és botanikus, Keresztélynek testvéröccse, szül. Késmárkon 1768 febr. 14., megh. Lőcsén 1844. Iskoláit szülővárosában végezte, az orvostant pedig Bécsben tanulta. Késmárkon mint gyakorló orvos sokáig működött, mig végre Lőcs város főorvosa lett. 1808. a regensburgi növénytani társaság tiszteletbeli tagjának választotta. Munkája: Florae Scepsinensis elenchus (jegyzék, Lőcse 1789), továbbá Catalogus plantarum variorum Scepusii anno 1801 in autumno in usum amicorum morum conscriptus (u. o. 1801), Belehrung für das Publikum der königl. Freistadt Leutschau in Hinsicht der hier sich geäusserten und der in der umliegenden Gegend von allen Seiten sich äussernden Rindviehseuche (u. o. 1829); Egy florisztikai enumerációja kéziratban maradt (a m. nemz. muz. kézirattárában).

Genersichia

Heuff. (növ.), a sás algénusza.

Genesee

(ejtsd: dseneszi), 1. 225 km. hosszu folyó New-York É.-amerikai államban. Pennsylvania határán ered és az Ontario-tóba torkol É-ra, 10 km.-nyire Rochestertől. Rochester és Portageville közelében sellőket és jelentékeny vizeséseket alkot, amelyeket számos gép hajtására fordítanak. Hajózásra nem alkalmas. - 2. County Michigan államban, 1300 km2 területtel, 41 000 lak., Flint székhellyel. - 3. county New-York államban 869 km2 területtel, 31 600 lakossal, batavia székhellyel.

Genestet

Péter Ágoston, hollandus költő, szül. Amsterdamban 1829 nov. 21., megh. Rotendaalban 1861 jul. 2. Pap volt Delftben s először 1859-ben lépett fel Eerste Gedichte c. kötetével, mely nagy feltünést keltett; ezt követték 1861. Leekedichtjes, 1860. pedig Laatste Eerste. Költeményeinek gyüjteménye Dichtwerken cimmel és a költő életrajzával 1887. jelent meg Amsterdamban, válogatott költeményei pedig Halleban 1886.

Genetikus

(a görög genezis szóból) a neve annak a tudományos módszernek, mely a tárgyat keletkezésében igyekszik megismerni.

Genetrix

v. Genitrix (lat.) a. m. nemző-nő, mellékneve Venusnak (l. o. mint a római nép törzsanyjának, kinek Caesar Kr. e. 46. a Forumon pompás templomot emelt, melyben évenkint tizenegy napi ünnepi játékokat tartanak.

Genetz

Arvid Oszkár Gusztáv, finn nyelvész és költő (irói névül, különösen mint költő, ezt is használja: Arvin Jännes). Szül. Impilahtiban 1848. A helsingforsi egyetemre 1866. került, 1871. lett a filozofia kandidátusa, 1877-ben filozofia doktora. Ugyanakkor kinevezték a finn nyelv és irodalom magántanárának s kevéssel utóbb a finn és svéd nyelv tanárának a hämeenlinnai, vagyis tavastehusi finn gimnáziumban. 1891. a helsingforsi egyetemen elnyerte a finn nyelv és irodalom tanárságát s ezt 1893. fölcserélte finn-ugor nyelvtudomány ujonnan fölállított tanszékével. Több tudományos utazást tett Orosz-Karéliában 1871. és 1872., az orosz lappok földjére 1876., Magyarországon tartózkodott 1878-79., később 1887 és 1889 kelet-oroszországi tanulmányutjain egyebek közt a cseremisz nyelvet vizsgálta. Munkái közül fontosabbak: Lautphyisologische Einführung in das Studium der westfinnischen Sprachen (Helsingfors 1877); Versuch einer karelischen Lautlehre (u. o. 1877); Orosz-karjalai nyelvtanulmányok (u. o. 1880); Suomen kielioppi: finn nyelvtan (u. o. 1881); Oloneci nyelvtanulmányok (1884); Ost-tscheremissische Sprachstudien. 1. Sprachproben mit deutscher Übersetzung (1889., a Finn-ugor társ. évk. VII. köt.); Suomen partikkelimuodot: a finn partikulák alakjai (1890); Wörterbuch der Kolalappischen Dialekte nebst Sprachproben (1891., finn és német szöveggel). Ennek egy része előbb magyarul jelent meg: Orosz-lapp nyelvmutatványok, a Nyelvtud. közlemények XV. köt. Egy értekezését a szerző maga magyarul adta elő akadémiánkban 1879: Orosz-lapp utazásomból (megjelent az akadémiai Értekezések közt, VIII. köt. 3. sz.). Azonkivül lefordított finnre négy éneket Arany Toldijából, Jókainak néhány novelláját, továbbá svéd költeményeket, de eredeti finn költeményekkel is jeleskedik. Jelenleg elnöke a finn irodalmi társaságnak; a Magy. akadémiának is külső tagja.

Geneva

(ejtsd: dsemive), 1. county Alabama Észak-amerikai államban igen gyér lakossággal, G. székhellyel. - 2. Város New-York államban Ontario countyban, 320 km.-nyire Albanytól a Seneca-tó É-i végében, kies vidéken, vasut mellett, (1890) 7557 lak., üst- és kályhakészítéssel, virágzó kertészettel. Hobart-College-e az Egyesült-Államokban széltében ismert iskola.


Kezdőlap

˙